Asumistukeen vaikuttavat tulot

Ruokakunnan tuloina huomioidaan ansiotulot, pääomatulot ja useat sosiaalietuudet. Asumistuen määrään vaikuttavat bruttotulot.

Ansiotuloa on esimerkiksi

 • palkka
 • luontaisedut
 • palkkaan maksettavat lisät (esim. asunto-, auto- ja ravintoetu sekä ylityökorvaukset)
 • vuorotyölisät
 • lomarahat.

Pääomatuloa on esimerkiksi

 • vuokratulot:
  • Asuinhuoneiston vuokratulosta vähennetään vastike ja hoitomenot, jotka vuokranantaja maksaa.
    
 • osinkotulot sekä talletusten korot
  • Ruokakunnan kunkin jäsenen korko- ja osinkotulot otetaan tulona huomioon, jos ne ovat suuremmat kuin 11,15 e/kk.
    
 • erilaisten sijoitusten tuotot
   
 • metsätalouden tulot
  • Metsätalouden tulona otetaan huomioon metsän keskimääräinen vuotuinen tuotto, joka kerrotaan metsän pinta-alalla.
  • Metsän todellista myyntituloa ei huomioida tulona.

Muun muassa seuraavat sosiaalietuudet huomioidaan tulona

 • peruspäiväraha
 • työmarkkinatuki
 • ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha
 • sairauspäiväraha
 • kuntoutusraha
 • äitiys-, isyys- ja vanhempainraha
 • lasten kotihoidon tuki
 • osittainen hoitoraha ja kuntalisä
 • yksityisen hoidon tuki (hoitajan tulona)
 • opintoraha ja aikuiskoulutustuki
 • perhehoitajan palkkio
 • eläkkeet ja perhe-eläkkeet, esimerkiksi:
 • kansaneläke
 • leskeneläke
 • työeläke
 • ulkomailta saatu eläke
 • työkyvyttömyyseläke
 • kuntoutustuki.

Yrittäjän tulo arvioidaan YEL- tai MYEL-vakuutuksen työtulon perusteella. Jos yrittäjällä ei ole vakuutusta, tuloksi voidaan arvioida starttirahan määrä, vähimmäistulo, palkkatulo tai yrittäjän oman arvion mukainen tulo. Tilinpäätöstietoja ei tarvitse toimittaa Kelaan.

Kuukausituloksi arvioidaan vähimmäistulo eli työmarkkinatuen suuruinen tulo ilman lapsikorotuksia, jos ruokakuntaan kuuluva henkilö ei voi osoittaa, että hänellä ei ole mahdollisuutta hankkia vastaavan suuruista tuloa. Tällaista tuloa ei kuitenkaan arvioida henkilölle, joka ei käy työssä esimerkiksi opiskelun tai lasten hoidon vuoksi.

Lue lisää