Avustuksen hakeminen ja maksaminen

Kela myöntää avustuksen hakemuksesta uusille ravintolanpitäjille ja ravintoloille, maksaa avustukset ravintolanpitäjille tilitysten perusteella ja antaa ravintolanpitäjälle vuosittain päätöksen myönnetystä avustuksesta sekä valvoo avustuksen käyttöä.

Hakeminen

Valtionavustusta haetaan Kelasta opiskelijaravintolan ylläpitäjän allekirjoittamalla hakemuksella. Valtionavustusta voidaan myöntää aikaisintaan hakemuksen saapumiskuukauden alusta alkaen eli hakemuksen on oltava perillä Kelassa sen kuukauden aikana, josta lähtien avustusta haetaan. Hakemus tulee lähettää, kun uusi yrittäjä hakee valtionavustusta opiskelijaravintolalle aterian hinnan alentamiseksi. Hakemus tulee tehdä myös, kun jo avustuksen piirissä oleva yritys hakee avustusta uudelle ravintolalleen.

Hakemuksessa tulee olla seuraavat liitteet:

  • Korkeakoulun lausunto ravintolatoiminnan tarpeellisuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta avustuksen myöntämiseksi.
  • Ruoan ravitsemuksellisen laadun arviointilomake täytettynä, joka on korkeakouluopiskelijoiden ruokailusuosituksen liitteenä.
  • Kopio yhden viikon ruokalistasta ja ateriahinnasto.

Maksaminen

Kela lähettää postitse esitäytettyjä paperisia laskulomakkeita ravintolanpitäjille ateriatuen laskuttamista varten. Laskulomakkeet lähetetään ravintolanpitäjille vuosittain tammikuussa tai sen jälkeen, kun ravintolalle on myönnetty oikeus ateriatukeen. Lomakkeet ovat käytettävissä kunkin kalenterivuoden loppuun.

Ravintolanpitäjä laskuttaa edellisen kuukauden ateriatuen Kelalta seuraavan kuukauden aikana. Laskun liitteenä tulee olla kassaraportti. Kela maksaa avustuksen ravintolanpitäjälle kerran kuukaudessa tai muulla tavoin sopimuksen mukaan. Laskuja maksetaan viikoittain.

Ateriatuen laskutuksessa voi käyttää myös aktiivista laskulomaketta. Tämä excel-laskulomake lähetetään ravintolanpitäjille ja ravintoloille suojattuna sähköpostina samanaikaisesti paperisten laskulomakkeiden kanssa. Laskuttaja päättää itse, käyttääkö se laskutuksessa paperilomakkeita vai aktiivista laskulomaketta.

Laskulomakkeen täyttämisestä ja aktiivisen laskulomakkeen käytöstä on ohje. Myös suojatun sähköpostin lähettämisestä on ohje.

Avustuksen lakkauttaminen

Avustuksen maksaminen voidaan lakkauttaa, jos opiskelijaravintola ei enää täytä avustuksen saamisen edellytyksiä. Toiminnan lakkaamisesta ravintolanpitäjän tulee ilmoittaa Kelaan kirjallisesti.