Ateriatukeen oikeutetut opiskelijat

Ateriatukeen ovat oikeutettuja opiskelijat, jotka suorittavat Suomessa suomalaisessa korkeakoulussa alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa, ammattikorkeakoulututkintoa tai ylempää ammattikorkeakoulututkintoa. Lisäksi tukeen on oikeus korkeakouluopiskelijoilla, jotka osallistuvat korkeakoulussa opintotukeen oikeuttaviin korkeakoulujen ammatillisiin täydennyskoulutusohjelmiin, erikoistumiskoulutusohjelmiin taikka ammatilliseen kelpoisuuteen tai virkakelpoisuuteen tähtääviin lisäopintoihin. (Valtioneuvoston asetus 54/2012, 1 §:n 2 momentti)

Ammatillisissa täydennys- sekä erikoistumisopinnoissa ateriatuen saantiin on oikeus opiskelijoilla, jotka suorittavat opintoja koulutusohjelmissa tai opintolinjoilla, jotka ovat päätoimisia. Opinnot ovat päätoimisia, kun opintojen laajuus on keskimäärin vähintään viisi opintopistettä opiskelukuukautta kohti. Jos opiskelija suorittaa opintoja koulutusohjelmassa, joka ei ole lähtökohtaisesti päätoimiseksi tarkoitettu, mutta hänelle on laadittu henkilökohtainen opintosuunnitelma, joka kattaa edellä mainitun päätoimisuuden vaatimukseen, hänellä on oikeus ateriatukeen siltä ajalta, jolloin opinnot ovat päätoimisia. Päätoimisten opintojen tulee kestää yhtäjaksoisesti vähintään kahdeksan viikkoa.

Myös muut kuin Suomen kansalaiset ovat oikeutettuja ateriatukeen suorittaessaan edellä mainittuja opintoja Suomessa suomalaisessa korkeakoulussa. Samoin ulkomaisten korkeakoulujen opiskelijat, jotka suorittavat osan opinnoistaan suomalaisessa korkeakoulussa (vaihto-opiskelijat), ovat oikeutettuja ateriatukeen. Pelkästään Suomessa työharjoittelussa olevilla ulkomaisten korkeakoulujen opiskelijoilla ei ole oikeutta ateriatukeen.

Opiskelijalla on oikeus yhteen ateriatuettuun ateriaan päivässä.