Ylimääräisen avustuksen hakeminen

Avustusta haetaan opiskelijaravintolan ylläpitäjän allekirjoittamalla hakemuksella. Ylimääräistä avustusta voidaan myöntää aikaisintaan hakemuksen saapumiskuukauden alusta alkaen eli hakemuksen on oltava perillä Kelassa sen kuukauden aikana, josta lähtien avustusta haetaan. Jos ravintolalle ei ole vielä myönnetty avustusta opiskelija-aterian hinnan alentamiseksi, hakemuksesta tulee käydä ilmi vastaavat selvitykset kuin edellä kohdassa Avustuksen hakeminen ja maksaminen on todettu.

Lisäksi hakemuksesta tulee käydä ilmi seuraavat selvitykset:

  • Ravintolatilojen omistaja ja selvitys siitä, toimiiko ravintola omissa vai vuokratiloissa
  • Tiloista ja kiinteistä laitteista aiheutuvat kustannukset kokonaisuudessaan
  • Tiloista ja kiinteistä laitteista aiheutuvat kustannukset opiskelija-ateriaa kohden
  • Opiskelijaruokailun osuus ravintolan liikevaihdosta
  • Selvitys siitä, että tilojen ja kiinteiden laitteiden kustannuksia ei rahoiteta pääosin julkisista varoista.

Hakemuksessa tulee olla seuraavat liitteet:

  • Ylimääräisen avustuksen laskelmalomake täytettynä.
  • Opiskelijaravintolan viimeisin tilinpäätös (tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja liitetiedot), toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus. Asiakirjojen tulee olla päivättyjä ja allekirjoitettuja.
  • Jos edellä mainituista asiakirjoista ei käy ilmi sen yksittäisen opiskelijaravintolan taloudellinen tilanne, jolle avustusta haetaan, tarvitaan lisäksi kyseisen yksikön tuloslaskelma erittelyineen päivättynä ja allekirjoitettuna.
  • Jos ravintolalle haetaan ylimääräistä avustusta ensimmäistä kertaa, hakemuksen liitteeksi tulee toimittaa myöhemmin ylimääräisen avustuksen laskelma ja allekirjoitettu välitilinpäätös 6 kuukauden ajalta ylimääräisen avustuksen hakukuukaudesta eteenpäin laskettuna. Laskelma ja välitilinpäätös tulee lähettää Kelalle, kun välitilinpäätös 6 kuukauden ajalta on valmistunut.