Avoterapiapalveluihin (Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus) liittyvät muutokset

Muutoksista ilmoittaminen vakuutuspiireille

Voimassa olevan avoterapiasopimuksen (vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen) mukaisesti palveluntuottajan on ilmoitettava viipymättä Kelan vakuutuspiiriin palvelun laatuun vaikuttavien tekijöiden muutoksista. Tällaisia muutoksia ovat esimerkiksi terapeuttien henkilömuutokset tai tilojen muutokset. Ohjeet muutoksen ilmoittamiseen löytyvät kyseessä olevista sopimuksista ja kyseisestä avoterapiastandardista. Alla on eritelty tarkemmin menettelyohjeita.

1 Avoterapioiden (vaativa lääkinnällinen kuntoutus) muutoksista ilmoittaminen

Avoterapian palveluntuottajat ilmoittavat sopimuksen mukaan muutoksista seuraavasti:

Palveluntuottaja on velvollinen viipymättä ilmoittamaan tarjouskilpailussa käytetyillä lomakkeilla tai erillisellä kirjallisella ilmoituksella Kelan antamien ohjeiden mukaan. Muutokset, joista vakuutuspiiriin tulee ilmoittaa ovat:

 • palvelun toteuttamiseen ja laatuun vaikuttavissa tekijöissä tapahtuvista muutoksista, kuten esimerkiksi henkilöstövaihdoksista tai kuntoutuksessa käytettävien tilojen vaihdoksista
 • rakenteellisista muutoksista (mm. yhtiömuodon ja omistussuhteen muutokset, Y-tunnuksen muuttuminen)
 • palveluntuottajan puolesta laskuttajana toimivan tahon nimen ja Y-tunnuksen muutoksista sekä muista sopimuksen mukaisen työkorvauksen maksamiseen vaikuttavista muutoksista
 • muista olennaisista muutoksista palveluntuottajan toiminnassa.

Myös alihankinnassa tapahtuvista muutoksista tulee ilmoittaa Kelaan. Sopimuksen mukaan muiden kuin tarjouskilpailussa ilmoitettujen alihankkijoiden käyttö tai muunlainen kuin tarjouksessa ilmoitettu käyttö on mahdollista vain Kelan kirjallisella suostumuksella.

Palveluntuottajan tulee huolehtia siitä, että kuntoutustilan remonteista tai muista korjaustöistä aiheutuu mahdollisimman vähän häiriötä kuntoutujille. Jos isoja perusparannuksia tai -korjauksia tehdään normaaleina kuntoutusaikoina, palveluntuottajan tulee ilmoittaa päätöksen saaneille kuntoutujille korjauksista ja niiden vaikutuksista kuntoutustoimintaan.

Muutosilmoituksissa käytetään seuraavia lomakkeita:

1.1 Henkilöstön muutokset
 

Lomakkeet KU 116 ja KU 124 on päivitetty 02.2017 ja jatkossa käytetään vain päivitettyjä lomakkeita.

Henkilöstössä (avoterapeutit) tapahtuneista muutoksista ilmoitetaan

 • lomakkeella KU 116, KU 116r (Selvitys fysio -, puhe- ja toimintaterapeutin pätevyydestä) tai
  lomakkeella KU 124, KU 124r (Selvitys neuropsykologin, musiikki- ja psykoterapeutin pätevyydestä).

Lomakkeen lisäksi tulee toimittaa myös tiedot terapeutin Kelan avoterapiastandardin mukaisesta ensiaputaidosta. Selvityksestä tulee käydä ilmi, onko terapeutilla voimassa oleva EA1 tai hätäensiapu- tai kertauskurssi tai vastaavan pituinen ja sisältöinen kurssi.

Sijaisena voi toimia kyseisen terapian standardin pätevyysvaatimuksen täyttävä terapeutti (ei esim. opiskelija). Sijaisjärjestelyistä on sovittava sopimuksen tehneen Kelan vakuutuspiirin kanssa.

1.2 Tilojen muutokset
 

Lomake KU 115 on päivitetty 02.2017 ja jatkossa käytetään vain päivitettyä lomaketta.

Tiloissa tapahtuneista muutoksista ilmoitetaan täyttämällä soveltuvin osin tai kokonaan lomake KU 115, (KU115r (Selvitys tiloista, laitteista, välineistä ja terapian toteuttamisesta).

Vakuutuspiiri arvioi tilojen sopivuuden saamiensa selvitysten perusteella ja ilmoittaa tilojen hyväksymisestä palveluntuottajalle.

1.3 Alihankinnan muutokset 

Alihankinnassa tapahtuneista muutoksista ilmoitetaan täyttämällä soveltuvin osin

 • lomake KU 136, KU136r (Koontilomake – Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöterapiat) tai
 • lomake KU 137, KU137r (Koontilomake – Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ryhmäterapia, monimuotoryhmäterapia ja päiväkuntoutus)
 • sekä tarvittaessa muut edellä mainitut lomakkeet.

1.4 Muut muutokset

Muista muutoksista kuten rakennemuutoksista (mm. omistussuhteiden, yhtiömuodon, Y-tunnuksen muutokset) ja laskuttajan/laskutuksen muutoksista ilmoitetaan vapaamuotoisesti. Ilmoituksesta tulee käydä ilmi, mistä alkaen muutos tulee voimaan ja mitä palveluja muutos koskee.

2 Lomakkeet ja vapaamuotoinen ilmoitus

 • Muutosten ilmoittamisessa käytettävät lomakkeet löytyvät kohdasta www.kela.fi > Yhteistyökumppanit > Kuntoutuspalvelut > Lomakkeet ja raporttipohjat > Avotarjouskilpailujen lomakkeet.
 • Lomakkeen lisäksi palveluntuottaja ilmoittaa vapaamuotoisesti, mistä alkaen muutos tulee voimaan, mitä palveluja muutos koskee ja missä yrityksessä terapeutti mahdollisesti työskentelee.