Sähköinen B-lääkärinlausunto

Uusi sähköinen B-lausunto tulee käyttöön alkuvuodesta 2018. Se parantaa tietojen siirtymistä hoitavalta lääkäriltä Kelalle, työeläkeyhtiöille ja muille B-lausuntoa käyttäville toimijoille. Samalla kun lääkäri tallentaa lausunnon Potilastiedon arkistoon, se voidaan välittää asiakkaan luvalla myös Kelaan.

Lääkäri voi käyttää sähköistä B-lausuntoa heti, kun se on saatavilla potilastietojärjestelmästä. Potilastietojärjestelmien toimittajat ottavat sen käyttöön oman käyttöönottoaikataulunsa mukaisesti. Vanha paperilomake on myös edelleen toistaiseksi käytössä.

Tietojen siirron parantamiseksi  B-lausuntoa on muokattu runsaasti:

 • Kysymyksiä on tarkennettu ja täydennetty. Se helpottaa lausunnon laatimista.
 • Vastattavaksi aukeaa vain haettavaa etuutta koskevat kysymykset (esim. sairauspäiväraha tai lääkekorvausoikeus).
 • Osa kysymyksistä sisältää ohjeita.
 • Pakollisia kysymyksiä on vähän.
 •  Sähköisessä lomakkeessa on lisätietojen saamista ja ongelmatilanteita varten linkit yhteystietoihin.

Työkyvyn kuvaamisen osa-alueet

Uudessa lausunnossa työ- ja toimintakyvyn kuvaaminen ja arviointi on aiempaa helpompaa. Esimerkiksi sairauspäivärahaa varten kirjoitettava lausunto muodostaa loogisesti etenevän kokonaisuuden, jossa käsitellään kaikki lääketieteelliseen työkyvynarvioon liittyvät keskeiset asiat.

B-lausunnosta tulee käydä ilmi

 • Diagnoosi ja sen perusteet:
  • Toimintakyvyn heikkenemän pitää perustua asianmukaisesti diagnosoituun vikaan, vammaan tai sairauteen.
 • Aikaisemmat tutkimukset, hoidot ja kuntoutukset sekä niiden tulokset
 • Nykyinen hoito
 • Nykytila: tuore status ja keskeiset ajankohtaiset muut tutkimustulokset
  • Mikä on potilaan tarkka terveydentila tällä hetkellä?
 • Nykyinen toimintakyky:
  • Perustuu diagnoosiin ja nykytilassa kuvattuihin löydöksiin, joita täydennetään käytännön toimintakykyä kuvaavilla tiedoilla esim. arjessa selviäminen, eri työtehtävissä selviäminen jne.
 • Tutkimus- ja hoitosuunnitelma sekä arvio hoidon mahdollisuuksista
 • Tiedot potilaan työstä ja koulutuksesta:
  • Pitää täyttää vain niin pitkälle kuin käytössä olevat luotettavat tiedot riittävät.
  • Suhteessa mihin työhön potilaan työkykyä arvioidaan?
 • Ammatillinen ja lääkinnällinen kuntoutus, arvio kuntoutuksen tarpeesta ja mahdollisuuksista:
  • Nämä kohdat pitää täyttää vain niin pitkälle kuin oma osaaminen riittää.
  • Tärkeintä on todeta kuntoutuksen tarve silloin kun sellainen on olemassa.
 • Arvio potilaan työkyvystä eli potilaan toimintakyvyn ja työn vaatimusten välinen suhde:
  • Hoitavan lääkärin ehdotus työkyvyn aleneman asteesta ja sen arvioidusta kestosta.
  • Tulee perustua B-lausunnossa aikaisemmin esitettyihin tietoihin.