Halltõs eʹtǩǩad liâskjeältõõǥǥ mieʹrräiggsiʹžžen da äävkuâimma vuõiggâdvuõđ liâskjeältõʹǩǩe

Piârjeältõkstaan lääʹjjšiõttummuž oođeet. Oođummuž täävtõssân lij pueʹrõõllâd piârjeältõkstaan nuʹtt, što tõt vaʹsttad õhttsažkååʹdd da piârrji mottjam taarbid. Oođummuš pueʹrad äävkueiʹm piʹrǧǧeemstaan liâskjeältõkvuõiggâdvuõđ diõtt di kuuʹǩǩad reâuggjeältõklaaʹjji meâldlaž päärna jeältõkvuõiggâdvuõđ 2 iiʹjjin.

Jõs pieʹllkueiʹmm jäämm, liâsk da päärnai piʹrǧǧummuž staanât reâuggjeältõklaaʹjji da narodjeältõklääʹjj meâldlaž piârjeältõõǥǥin. Piârjeältõk vuäitt leeʹd liâskjeältõk leʹbe päärnajeältõk.

Piârjeältõõǥǥ kuõskki lääʹjjšiõttummuž oođeet, da mieʹrren lij, što muttâz puäʹtte viõʹǩǩe eeʹjj 2022 aalǥâst. Šuurmõs muttâz lie

  • liâskjeältõõǥǥ mottjummuš mieʹrräiggsiʹžžen eeʹjj 1975 da tõn mâŋŋa šõddâm oummin
  • liâskjeältõkvuõiggâdvuõđ veiddnummuš äävkuõiʹmi kõskksiʹžžen
  • reâuggjeältõklaaʹjji meâldlaž päärnajeältõõǥǥ vuäǯǯji sââʹj puârrnummuš.

Liâskjeältõõǥǥ pešttmõõžž rajjeet – äävkueiʹm vueʹǩǩ puârran

Halltõs lij eʹtǩǩääm eeʹttiǩ-kådda, što liâskjeältõõǥǥ pešttmõõžž rajjeet 10 ekka. Liâskjeältõõǥǥ määuʹset lieʹsǩǩe, kååʹtt leäi veänccõõttâm jäämmam oummin. Liâskjeältõõǥǥ määuʹset kuuitâǥ uuʹccmõsân tõn räjja, ko nuõrmõs päärnajeältõʹǩǩe vuõiggõttum päärnain teâudd 18 eeʹǩǩed. Liâskjeältõõǥǥ pešttmõõžž rajjummuš kuâskk eeʹjj 1975 da tõn mâŋŋa šõddâm liâskid vueʹjjest, koʹst pieʹllkueiʹmm lij jäämmam tõn mâŋŋa, ko eʹtǩǩuum lääʹjj lie puättam viõʹǩǩe.

Reâuggjeältõklaaʹjji da narodjeältõklääʹjj meâldlaž liâskjeältõʹǩǩe leʹčči pueʹttiääiʹj vuõiggâdvuõtt še äävkueiʹmest, kååʹtt lij jälstam ouddõskuõʹđđjin õhttsažtäälast uuʹccmõsân 5 eeʹjj ǩeäččlõõžži da ǩeäʹst lij õhttsaž vueʹllâkksaž päärnaž suin. Päärnaž lij õlggâm jälsted ouddõskuõʹđđjin da liâskin seämma täälast. Tän liâskjeältõõǥǥ määusčeš tõn räjja, sa nuõrmõs õhttsaž päärnaž teâudd 18 eeʹǩǩed. Pueʹtti piârjeältõkoođummuš ij kuõsk liâskid, kook juʹn vuäǯǯa liâskjeältõõǥǥ leʹbe koid tõt lij miõttum ouddâl eʹtǩǩuum laaʹjji viõʹǩǩepueʹttem.

Kela mähss liâskjeältõõǥǥ tåʹlǩ vuâlla 65-ekksaž lieʹsǩǩe.

Päärnajeältõʹǩǩe puârõõzz

Eʹtǩǩeet, što reâuggjeältõklaaʹjji meâldlaž vuõiggâdvuõđ päärnajeältõʹǩǩe jueʹtǩet 20 ââʹǩǩeeʹjj räjja. Ânnʼjõžääiʹj vuõiggâdvuõtt päärnajeältõʹǩǩe poott 18 ââʹǩǩekka.

Narodjeältõklääʹjj meâldlaž päärnajeältõõǥǥ määuʹset juʹn ååʹn 21 eeʹjj ââʹjj räjja. Narodjeältõklääʹjj meâldlaž päärnajeältõʹǩǩe jeät eʹtǩǩuku muttsid. 18 eeʹǩǩed teâuddam oummu vueʹzzeld oudldet kuuitâǥ väʹlddtåimmsaž mättʼtõõttmõõžž. Narodjeältõklääʹjj meâldlaž päärnajeältõʹǩǩe jeät eʹtǩǩuku muttsid.

Lââʹssteâđ