Perustoimeentulotuen Kela-siirto

Perustoimeentulotuki siirtyi vuoden 2017 alusta Kelan hoidettavaksi. Uudistuksen tavoitteena on yksinkertaistaa toimeentulotukijärjestelmää, vähentää asiakkaiden asioimista monella eri luukulla, lisätä tuen hakijoiden yhdenvertaisuutta sekä tehostaa henkilöstövoimavarojen käyttöä. 

Eduskunta edellyttää, että uudistuksen vaikutuksia seurataan ja arvioidaan. 

  • Miten toimeentulotuen asiakasmäärät kehittyvät?
  • Muuttuvatko tuen kustannukset?
  • Tukeeko uudistus tuen luonnetta väliaikaisena, itsenäistä suoriutumista edistävänä ja syrjäytymistä ehkäisevänä taloudellisena etuutena?

Tietoa Kela-siirron vaikutuksista ja uudesta toimeentulotukijärjestelmästä

Perustoimeentulotuen Kela-siirron tutkimus keskittyy yhtäältä Kela-siirron vaikutuksiin ja toisaalta uuden toimeentulotukijärjestelmän toimivuuteen eri näkökulmista. 

  • Ensimmäinen lähestymistapa edellyttää ennen–jälkeen-tietoa sekä siirron vaikutuksia arvioivaa tutkimusotetta. 
  • Jälkimmäinen lähestymistapa painottaa Kelan toiminnan tarkastelemista uuden toimeentulotukijärjestelmän kehyksessä uudistuksen jo toteuduttua. 

Eri osatutkimuksista koostuva tutkimuskokonaisuus tuottaa tietoa, jota voidaan hyödyntää toimeentulotukijärjestelmän ja Kelan oman toiminnan kehittämisessä. Osatutkimukset toteuttaa Kelan tutkimusryhmä yhteistyössä Kelan muiden yksiköiden sekä muiden tutkimusorganisaatioiden kanssa.

Mitä tutkimme

Perustoimeentulotuen Kela-siirtoon keskittyvän tutkimushankkeen vastuututkijana toimii Kelan johtava tutkija Minna Ylikännö. Hänen lisäkseen hankkeessa ovat mukana erikoistutkija Markku Laatu, erikoistutkija Antti Veilahti sekä tutkijat Hanna-Mari Heinonen ja Tuija Korpela.

Hankkeessa tutkitaan erilaisilla aineistoilla asiakkaiden kokemuksia uuden järjestelmän toimivuudesta, Kelassa tehtävää toimeentulotukityötä sekä laajemmin perustoimeentulotuen Kela-siirron vaikutuksia sosiaaliturvajärjestelmän toimivuuteen.

Paremmilla aineistoilla parempaa tutkimusta

Perustoimeentulotuen tilastointi on parantunut ja hakemus- ja maksuprosessista kertyvä tieto mahdollistaa aiempaa monipuolisemman ja tarkemman rekisteritutkimuksen tekemisen. Rekisteritietoa käyttäviä tutkimuksia on käynnissä useampia:

  • Perustoimeentulotukea saavien vailla ensisijaisia etuuksia olevien henkilöiden siirtymät ensisijaisille etuuksille (Tuija Korpela ja Simo Raittila)
  • Perustoimeentulotuen perusosan alentamispäätökset (Antti Veilahti)
  • Yksinhuoltajat toimeentulotuen saajina (Minna Ylikännö)
  • Eläkeläiset toimeentulotuen saajina (Minna Ylikännö)

Tutkimusaineistoja on kerätty lisäksi kyselyin ja haastatteluin. Markku Laatu ja Hanna-Mari Heinonen tutkivat siirron valmisteluprosessia sekä Kelan työntekijöiden kokemuksia ja näkemyksiä toimeentulotukiuudistuksesta. Aineistoa tutkimuksiin on kerätty sekä siirron alkuvaiheessa että sen jälkeen. Hanna-Mari Heinonen hyödyntää näitä aineistoja omassa toimeentulotukeen liittyvässä väitöskirjatutkimuksessaan.

Kesällä 2017 selvitettiin asiakkaiden ensikokemuksia perustoimeentulotuen Kela-siirrosta puhelinkyselyn avulla (Markku Laatu ja Ilpo Airio). Vuonna 2018 tehdyssä laajemmassa kyselyssä etuuspäätöksen saaneille selvitettiin erikseen perustoimeentulotuen saajien kokemuksia ja toiveita Kelan etuuksien toimeenpanosta ja toimeenpanon kehittämisestä (Markku Laatu ja Hannu Mattila).

Tutkimusten tuloksia on julkaistu eri julkaisufoorumeilla. Meneillään on kirjahanke, jossa kootaan sekä Kelan tutkijoiden että muiden tutkimusorganisaatioiden tutkijoiden artikkeleja sekä Kela-siirrosta, uuden järjestelmän toimivuudesta että tulevaisuuden toimeentulotukityön haasteista Kelan julkaisusarjassa julkaistavaan teemakirjaan. 

Muita tutkimushankkeita aiheeseen liittyen

Perustoimeentulotuen Kela-siirron vaikutuksia tutkitaan Toimeentulotuki Helsingissä 2010-luvulla -tutkimushankkeessa, jossa hyödynnetään Helsingin kaupungin ja Kelan rekisteritiedoista yhdistettyä aineisto vuosilta 2011–2019. Hankkeessa tutkitaan uudistuksen vaikutusta hakijoiden ja saajien määrään, muutoksiin asiakaskunnassa, muiden etuuksien saantiin, myöntökäytäntöihin ja asiointiprosessiin. Lisäksi aineistoa käytetään toimeentulotuen ja Kelan terveysperusteisten etuuksien saamisen yhteyden tutkimiseen ennen ja jälkeen Kela-siirron. Hankkeessa on mukana 10 Kelan tutkijaa ja sitä koordinoi Tuija Korpela.

Perustoimeentulotuen Kela-siirtoa tutkitaan niin ikään meneillään olevassa laajassa TITA-tutkimushankkeessa, jossa on mukana Kelan tutkimusryhmän tutkijoita (mm. Minna Ylikännö ja Markku Laatu). Hankkeessa tehdään yhteistyötä Turun yliopiston, Helsingin yliopiston Svenska Social- och kommunalhögskolanin, Itä-Suomen yliopiston ja THL:n kanssa. TITA-hanketta johtaa professori Mikko Niemelä Turun yliopistosta. 

Kelan tutkimuksessa on tehty yhteistyötä SOSTE ry:n Sosiaalibarometrien toteutuksessa vuosina 2016–2018, jolloin kyselyssä on ollut mukana perustoimeentulotuen Kela-siirtoa koskeva kysymyspatteri.

Julkaisut

Tilastot

Yhteystiedot

Johtava tutkija Minna Ylikännö, puh. 050 313 8712
Erikoistutkija Markku Laatu, puh. 050 576 8928
Erikoistutkija Antti Veilahti, puh. 020 6341277 
Tutkija Hanna-Mari Heinonen, puh. 050 348 0372
Tutkija Tuija Korpela

Sähköposti: etunimi.sukunimi@kela.fi

Lue lisää