Tutkimusjulkaisut

Julkaisemme tieteellistä tutkimusta vertaisarvioiduissa sarjoissa sekä työpapereissa ja erillisjulkaisuina. Julkaisut ovat vapaasti ladattavissa verkosta.

Alla luetellaan uusimmat julkaisumme ilmestymisjärjestyksessä. Vanhempia tutkimusjulkaisuja voit etsiä ja ladata digitaalisesta arkistosta HELDAsta. Voit myös tilata painettuja julkaisujamme HELDAn kautta. Tutkimusinfo-uutiskirjeestä saat ajankohtaista tietoa Kelan tutkimuksesta, tutkimusjulkaisuista ja tapahtumista.

 

Uusimmat tutkimusjulkaisut

8.6.2022
Ilves O, Korpi H, Honkanen S, Aartolahti E, toim. Robottien, virtuaalitodellisuuden ja lisätyn todellisuuden vaikuttavuus ja merkityksellisyys lääkinnällisessä kuntoutuksessa. Järjestelmälliset kirjallisuuskatsaukset.
Tutkimuksessa yhdistetään järjestelmällisillä katsauksilla aiempi tieto virtuaalitodellisuuden, lisätyn todellisuuden ja robottien käytön vaikuttavuudesta toimintakykyyn sekä niiden merkityksistä lääkinnällisessä kuntoutuksessa. Teknologian hyödyntäminen näyttöön perustuvassa kuntoutuksessa edellyttää tietoa hyödyistä ja haasteista sekä ymmärrystä kuntoutujien ja ammattilaisten kokemusmaailmasta.
| Tutkimuksia 159 | sähköinen julkaisu (Helda) |

2.6.2022

Paavonen A-M, Partanen T. Maahanmuuttajataustaisten lasten, nuorten ja perheiden kuntoutus. Haasteita ja kehittämistarpeita Kelan järjestämän kuntoutuksen toteutumisessa.
Tutkimuksessa tarkastellaan, millaiseen Kelan järjestämään kuntoutukseen maahanmuuttajataustaiset lapset ja nuoret ovat osallistuneet sekä millaisia haasteita ja kehittämistarpeita kuntoutuksen toteutumisessa on ollut, kun asiakkaat ovat olleet maahanmuuttajataustaisia lapsia, nuoria ja perheitä. Tutkimuksen aineisto kerättiin Kelan rekistereistä sekä kahdella kyselyllä ja haastatteluilla, joihin osallistui Kelan kuntoutuksen palveluntuottajia sekä kuntoutukseen lähettävillä tahoilla ja järjestöissä työskenteleviä ammattilaisia. Tutkimuksen perusteella haasteet Kelan järjestämän kuntoutuksen toteutumisessa ovat liittyneet kuntoutuksen valmisteluun, sujuvaan kuntoutusprosessiin ja tulkkaukseen.
| Työpapereita 171 | sähköinen julkaisu (Helda) |

23.5.2022
Leskelä R-L, Mikkola H. Toimeentulotuen asiakkaiden sote-palvelujen käyttö ja kustannukset Oulussa vuonna 2013.
Taloudelliset ongelmat altistavat terveydellisille ongelmille ja toisaalta terveysongelmat voivat johtaa taloudellisiin ongelmiin. Työpaperissa arvioidaan rekisteriaineistojen perusteella toimeentulotukiasiakkaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöä ja asiakkuuksia Oulussa vuonna 2013. Tutkimuksen keskeinen havainto on se, että toimeentulotuen asiakkaiden kustannukset sote-palveluissa ovat korkeampia senkin jälkeen, kun mallissa on huomioitu asiakkuus eri sote-palveluissa. Paljon eri palveluita ja etuuksia tarvitsevan asiakkaan palvelukokonaisuuksia tulisikin koordinoida.
| Työpapereita 170 | sähköinen julkaisu (Helda) |

6.5.2022
Ukkola I, Miettinen S, Pulkki J, Heino P, Poikkeus L. Kelan kuntoutukseen ohjautuminen ja osallistuminen. Kyselytutkimus kuntoutuksen ammattilaisille.
Kelan kuntoutuspalvelujen käytössä tiedetään olevan alueellisia eroja, mutta tutkimustietoa erojen syistä on vain vähän. Työpaperissa selvitetään kyselyaineiston pohjalta mahdollisia syitä Kelan kuntoutukseen ohjautumisessa ja osallistumisessa. Syitä tarkastellaan järjestelmätason näkökulmasta ja neljän kuntoutuspalvelun osalta (työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus, puheterapia, kuntoutuspsykoterapia ja AVH-kurssi). Kyselyaineisto kerättiin keväällä 2021 Kelan kuntoutukseen ohjaavilta tai sitä toteuttavilta ammattilaisilta.
| Työpapereita 169 | sähköinen julkaisu (Helda) |

28.4.2022
Salminen A-L. Omakuntoutuksesta yksilön hyvinvoinnin hallintaan.
Työpaperissa tarkastellaan omakuntoutusta sekä oman hyvinvoinnin hallintaa, joita hyödyntämällä ja tukemalla voidaan mahdollisesti lisätä kuntoutujan aktiivisuutta ja vastuunottoa omasta hyvinvoinnistaan. Työpaperissa luodaan myös katsaus taksonomioihin ja interventioihin, joita voidaan hyödyntää pitkäaikaissairaan kuntoutujan oman hyvinvoinnin hallinnan valmennuksessa.
| Työpapereita 168 | sähköinen julkaisu (Helda) |

24.3.2022
Miettinen A, Mustonen J, Räsänen T. Perhevapaakorvauksen käyttöönotto. Tuloksia selvityshankkeesta.
Selvitys kartoittaa vuonna 2017 käyttöön otetun perhevapaakorvauksen maksamista työnantajille ja sen kohdistumista naisten alkaneisiin äitiysvapaisiin koulutuksen ja sosioekonomisen aseman mukaan. Korvausta maksettiin vuonna 2021 runsaalle 4 100 työnantajalle noin 19 400 työntekijästä. Korvausta on maksettu 55 prosentista palkansaajanaisten alkaneista äitiysvapaista. Euromääräisesti valtaosa perhevapaakorvauksista on maksettu sosiaali- ja terveydenhuollon alalla toimiville työnantajille, erityisesti kuntasektorille.
| Työpapereita 167 | sähköinen julkaisu (Helda) |

10.12.2021
Paavonen A-M, Karinkanta S. Pitkäaikaista kipua kokevien aikuisten kuntoutus. Kartoittava kirjallisuuskatsaus.
Kirjallisuuskatsauksessa tarkastellaan, millaisia interventioita pitkäaikaista kipua kokevien aikuisten kuntoutuksessa käytetään ja millaisia niiden hyödyt ovat. Erityisesti tarkastellaan sitä, millaisilla interventioilla voidaan tukea pitkäaikaista kipua kokevien työkykyä. Aineistona ovat kansainvälinen tutkimuskirjallisuus ja kipukuntoutuksen asiantuntijoiden haastattelut.
| Työpapereita 166 | sähköinen julkaisu (Helda) |

16.11.2021
Karhula M, Heiskanen T, Salminen AL. Toimintaterapian vaikuttavuus kehitysvammaisten lasten ja nuorten arjen toimintaan osallistumiseen. Järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus.
Järjestelmällisessä kirjallisuuskatsauksessa kuvataan, millaista tutkimusnäyttöä on toimintaterapian vaikuttavuudesta kehitysvammaisten lasten ja nuorten toimintaan ja osallistumiseen arjessa. Katsauksen mukaan toimintaterapia toteutettuna kehitysvammaisten lasten päivittäisessä ympäristössä saattaa lisätä osallistumista arjen toimintoihin, mutta vakuuttava näyttö puuttuu. Tarvitaan lisää laadukkaita tutkimuksia. 
| Työpapereita 165 | sähköinen julkaisu (Helda) |

19.10.2021
Heiskanen T, Sarnola K. Henkilökohtainen budjetointi – mahdollisuus yksilölliseen arkeen. Haastattelututkimus vammaispalveluiden asiantuntijoille.
Tutkimuksessa tarkasteltiin vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin ja asiakkaan kokonaistilanteen huomioivan monialaisen palvelu- ja elämänsuunnittelun tavoitteiden toteutumista, mahdollisuuksia ja haasteita sekä monialaista yhteistyötä ja tiedonkulkua edistäviä ja estäviä tekijöitä. Tutkimusaineisto kerättiin vammaispalveluiden asiantuntijoiden ryhmähaastatteluista.
| Työpapereita 164 | sähköinen julkaisu (Helda) |

18.8.2021
Hautamäki L, Vuorento M, Tuomenoksa A, Hiekkala S, Poutiainen E. Arjen toimintakykyä etsimässä. Kuntoutujien, läheisten ja ammattilaisten kokemuksia Kelan kohdennetuista AVH-kuntoutuskursseista.
Tutkimuksessa tarkasteltiin moninäkökulmaisen laadullisen aineiston avulla aivoverenkiertohäiriöön (AVH) sairastuneille kohdennettuja kuntoutuskursseja. Kuntoutujien, heidän läheistensä ja palveluntuottajien kokemuksia kursseista ja niiden vaikutuksista analysoitiin toimintakyvyn sosiaalisia ja elämäkerrallisia puolia korostaen. Lisäksi tutkittiin Kelan järjestämien kurssien rakennetta ja toimivuutta osana muuta palvelujärjestelmää.
| Raportteja 25 | sähköinen julkaisu (Helda) | tiedote (kela.fi) |

18.6.2021
Koskenvuo K, Laaksonen M, Blomgren J, Pösö R, Seppänen-Järvelä R, Näsi E. Selvitys kuntoutustukea saaneista. Aiempi tutkimus ja rekisteriseuranta vuonna 2015 kuntoutustuen aloittaneista.
Selvitys sisältää tietoa kuntoutustukea saaneiden siirtymistä muille etuuksille ja työelämään sekä kuntoutustuen aikaisten kuntoutustoimenpiteiden merkityksestä. Selvityksessä on kaksi osiota: katsaus aiempaan tutkimukseen sekä Eläketurvakeskuksen ja Kelan tietoihin perustuva rekisteritarkastelu kuntoutustuen vuonna 2015 aloittaneista. Kuntoutustuen aloittaneiden tilannetta tarkasteltiin kahden ja neljän vuoden kuluttua kuntoutustuen alkamisesta.
| Työpapereita 163 | sähköinen julkaisu (Helda) | tiedote (kela.fi) |

17.6.2021
Helne T, Hirvilammi T. Puristuksissa? Nuoret ja kestävän hyvinvoinnin ehdot.
Ryhmähaastatteluihin perustuvassa tutkimuksessa selvitetään aktivointitoimien kohteena olleiden nuorten tulkintoja hyvinvoinnista, kulutusyhteiskunnasta, työstä ja sosiaaliturvastajärjestelmästä. Tutkimus yhdistää kestävän hyvinvoinnin teoriaa ja hallinnan analytiikkaa. Huomiota suunnataan nuorten asemaan omannäköisen elämän toiveiden ja yhteiskunnan asettamien vaatimusten välisessä puristuksessa. Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan muun muassa sitä, miten nuorten tulkinnat hyvinvoinnista resonoivat kestävän hyvinvoinnin teorian mukaisen Having-Doing-Loving-Being-jäsennyksen kanssa.
| Erillisjulkaisu | sähköinen julkaisu (Helda) | tiedote (kela.fi) |

18.5.2021
Räsänen T, Jauhiainen S, Pyy-Martikainen M. Sosiaaliturvan stressitesti.
Tutkimuksessa kaikille suomalaisille palkansaajakotitalouksille tehtiin sosiaaliturvan stressitesti mikrosimulointimenetelmällä. Menetelmällä selvitetään, ovatko palkansaajakotitaloudet riittävästi vakuutettuja ja onko asumismenot tai asuntolainat oikein mitoitettu vai aiheutuuko työttömyydestä köyhyysriski. Sosiaaliturvan stressitestiä hyödynnetään myös koronakriisin aiheuttaman työttömyyden tulonjakovaikutusten arvioinnissa. Palkansaajakotitalouksille simuloitiin työttömyys, joka vastasi vuoden 2020 koronakriisin alkua, työttömyydestä seuraava tulonmenetys sekä korvaavat etuudet.
| Työpapereita 162 | sähköinen julkaisu (Helda) | tiedote (kela.fi) |

30.4.2021
Turkia H. Monialaisen yhteistyön ja asiakasohjauksen kehittäminen Kelan ja kuntien välillä. Toimintatutkimus perustoimeentulotuen siirrosta Kelaan.
Perustoimeentulotuen siirto kunnilta Kelalle toi uusia tarpeita Kelan ja kunnan väliselle yhteistyölle. Tässä toimintatutkimuksessa selvitetään sosiaalityön kehittämishankkeen kontekstissa, millaisena Kelan ja kuntien työntekijät kokivat yhteistyön ja asiakasohjauksen toimivuuden ja millaisilla yhteistyömalleilla voidaan tukea yhteistyötä ja asiakasohjausta.
| Tutkimuksia 158 | sähköinen julkaisu (Helda) | tiedote (kela.fi) |

23.4.2021
Paavonen A-M, Seppänen-Järvelä R. Kelan ammatillisen kuntoutuksen koulutuskokeilu. Toteutuminen, kohderyhmä ja koetut hyödyt.
Tutkimuksessa tarkastellaan, miten Kelan ammatillisen kuntoutuksen koulutuskokeilut ovat tähän mennessä toteutuneet oppilaitoksissa, millainen niiden kohderyhmä on ollut ja millaisia ovat olleet niiden koetut hyödyt. Lisäksi tutkimuksessa kartoitetaan, millaiset tekijät ovat estäneet ja edistäneet asiakkaiden koulutuskokeiluun hakeutumista.
| Työpapereita 161 | sähköinen julkaisu (Helda) |

15.4.2021
Tillman P, Heino P, Soppi A. Sairausvakuutuksen lääke- ja matkakorvausten vuotuiset omavastuukatot. Laskelmia vuotuisten omavastuukattojen yhdistämisestä ja liukuvasta vuosikatosta.
Suuria sairauskuluja ehkäistään mm. sairausvakuutuksen vuotuisella omavastuulla eli ns. lääke- ja matkakatoilla. Rekisteritutkimuksessa selvitettiin vuotuisten omavastuuosuuksien kohdentumista sekä arvioitiin niiden yhdistämisen vaikutuksia. Osaa vuotuisten omavastuuosuuksien yhdistäminen voisi hyödyttää, mutta etenkin aiemmin vain matkakaton saavuttaneille, se voisi merkitä omavastuukustannusten nousua. Vuoden alkuun kasautuvia suuria sairauskuluja voitaisiin ehkäistä myös sillä, että kertymäkausi voisi alkaa muulloinkin kuin vuodenvaihteessa, tai Ruotsin mallin mukaisesti käyttäen ns. liukuvaa kattoa, jolloin vuoden pituinen kertymäkausi alkaisi vasta ensimmäisestä lääkeostosta tai matkasta eikä kalenterivuoden alusta.
| Työpapereita 160 | sähköinen julkaisu (Helda) |

19.2.2021
Pylvänäinen P, Hyvönen K, Muotka J, Forsblom A, Lappalainen R, Levaniemi A, Maaskola N. Ryhmämuotoinen tanssi-liiketerapia kuntoutusmuotona masennuspotilaille. Satunnaistettu kontrolloitu tutkimus.
Raportti esittelee laajan tanssi-liiketerapiatutkimuksen tuloksia. Tutkimuksen kehonkuvakyselyaineisto kertoo masentuneiden aikuisten kehonkuvasta, jossa heijastuu suhde omaan kehoon, itseen ja toimijuuteen sekä ympäristöön. Kielteisempi kokemus omasta kehosta on yhteydessä vakavampaan masennusoireiluun. Ryhmämuotoinen tanssi-liiketerapia (TLT) korjasi tutkittavien mielialaa ja kehonkuvaa. Sen käyttö masennuksen kuntoutusmuotona on suositeltavaa.
| Tutkimuksia 157 | sähköinen julkaisu (Helda) | tiedote (kela.fi) |

4.2.2021
Sihvonen E. Tutkimus perhe- ja tulokäsitteistä sosiaaliturvaetuuksissa.
Käsitetutkimuksessa kartoitettiin perhe- ja tulokäsitteiden käyttöä sosiaaliturvaetuuksia säätelevissä laeissa. Tutkimuksessa kartoitettiin myös sosiaaliturvaetuuksien maksu- ja hakuajankohtia.
| Raportteja 24 | sähköinen julkaisu (Helda) | tiedote (kela.fi) |

17.12.2020
Valkama V, Saarikallio-Torp M, Heinonen H-M. Äitiyspakkaus käyttäjien puntarissa X.
Kyselytutkimuksessa selvitettiin vuoden 2018 äitiysavustuksen saaneiden perheiden kokemuksia äitiyspakkauksesta ja sen merkityksestä. Kysely oli laatuaan kymmenes. Se suunnattiin ensimmäistä kertaa äitien lisäksi myös pienten lasten isille. Erityisinä teemoina kyselyssä selvitettiin perheiden näkemyksiä tuotteiden ekologisuudesta ja pakkauksen laajemmasta institutionaalisesta merkityksestä.
| Työpapereita 159 | sähköinen julkaisu (Helda) |

11.12.2020
Heino P, Mäkinen J, Seppänen-Järvelä R. Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen lainmuutoksen vaikutus kuntoutuksen kohdentumiseen. Rekisteritutkimus vuosien 2014, 2016 ja 2017 kuntoutuspäätöksistä.
Rekisteritutkimuksessa selvitettiin, miten vuonna 2016 toteutettu vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen lainmuutos vaikutti Kelan lääkinnällisen kuntoutuksen kohdentumiseen. Tarkastelun kohteena olivat myönteisten ja hylkäävien päätösten määrä, hylkäysperusteet sekä myönteisten ja hylkäävien päätösten kohdentuminen.
| Raportteja 23 | sähköinen julkaisu (Helda) | tiedote (kela.fi) |

11.12.2020
Paavonen A-M, Salminen A-L. Raha- ja digipeliongelmaisten kuntoutus. Kartoittava kirjallisuuskatsaus.
Kirjallisuuskatsauksessa tarkastellaan, millaisia interventioita raha- ja digipeliongelmaisten kuntoutuksessa käytetään ja millaisia niiden hyödyt ovat. Tarkastellut interventiot ovat psykososiaalisia ja toiminnallisia sekä ammattilaisen tuella toteutettuja.
| Työpapereita 158 | sähköinen julkaisu (Helda) |

3.12.2020
Jauhiainen S, Raivonen L. Maahanmuuttajien Kelan etuuksien käyttö vuonna 2018.
Työpaperissa selvitetään, kuinka paljon Suomeen muuttaneet käyttävät sosiaaliturvaetuuksia valtaväestöön verrattuna. Tarkastelun kohteena ovat Kelan vuonna 2018 maksamat toimeentuloa turvaavat sosiaaliturvaetuudet, yhteensä 10,7 miljardia euroa. Etuuksien käytön yleisyyttä ja maksettujen etuuksien summaa tarkastellaan ikäryhmittäin sekä maahanmuuttajien osalta maaryhmän, asumisajan ja maahanmuuton syyn mukaan.
| Työpapereita 157 | sähköinen julkaisu (Helda) |

30.10.2020
Haapanen M, Hakovirta M. Lapsen vuoroasuminen ja sosiaaliturva. 11 maan vertailu.
Työpaperissa tarkastellaan ratkaisuja, joita eri maissa on otettu käyttöön lapsen vuoroasumisen huomioimiseksi eri etuusjärjestelmissä. Vuoroasumisella tarkoitetaan yleensä järjestelyä, jossa lapsi asuu molempien vanhempiensa luona suunnilleen yhtä paljon. Sosiaaliturvaetuuksista analysoidaan lapsiperheiden ja vuoroasumisen kannalta keskeisimpiä: lapsilisää, elatustukea, asumistukea sekä toimeentulotukea. Lisäksi analysoidaan, miten vuoroasuminen vaikuttaa eri maissa elatusavun määräytymiseen.
| Työpapereita 156 | sähköinen julkaisu (Helda) |

30.9.2020
Korpela T, Heinonen H-M, Laatu M, Raittila S, Ylikännö M, toim. Ojista allikkoon? Toimeentulotukiuudistuksen ensi metrit.
Vuoden 2017 alussa perustoimeentulotuen toimeenpano siirrettiin yli 300 kunnalta Kelalle. Uudistus oli merkittävä niin toimeentulotuen asiakkaiden kuin sosiaaliturvajärjestelmänkin kannalta. Teemakirjassa ”Ojista allikkoon? Toimeentulotukiuudistuksen ensi metrit” kuvataan vuoden 2017 toimeentulotukiuudistuksen alkuvaiheita monitieteisen tutkijajoukon voimin ja monipuolisten aineistojen avulla. Kirjan 15 artikkelissa käsitellään perustoimeentulotuen Kela-siirron poliittis-hallinnollista valmisteluprosessia sekä siirron vaikutuksia toimeentulotukijärjestelmän toimivuuteen, toimeentulotukityöhön, tuen käyttöön ja asiakkaiden asiointiprosesseihin.
| Teemakirja 18 | sähköinen julkaisu (Helda) | tiedote (kela.fi) |

22.9.2020
Koivu A, Phan YTH, Näsi E, Abuhamed J, Perry BL, Atkins S, Perkiö M, Koivusalo M. The baby box. Enhanching the wellbeing of babies and mothers around the world.
Englanninkielinen raportti kartoittaa erilaisia äitiyspakkauksia maailmanlaajuisesti ja esittelee, mistä äitiyspakkausohjelmissa on kyse sekä millaisia erilaisia toteutustapoja ja tavoitteita niille on asetettu äitien ja lasten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi eri puolilla maailmaa.
| Erillisjulkaisu | sähköinen julkaisu (Helda) | tiedote (kela.fi) |

29.6.2020
Perhoniemi R, Blomgren J, Jäppinen S, Virta L. Sairauspäivärahojen kustannukset maakunnittain vuonna 2019.
Työpaperissa tarkastellaan vuonna 2019 maksettujen sairauspäivärahaetuuksien kustannuksia Manner-Suomen maakunnissa. Henkeä kohti lasketuissa vuosikustannuksissa huomioidaan maakuntien välisiä eroja demografisissa, sosioekonomisissa ja sairastavuuteen liittyvissä tekijöissä. Julkaisussa tarkastellaan myös vuosikustannuksiin vaikuttavia etuuspäivien määriä ja keskimääräisiä päiväkustannuksia sekä suhteutetaan sairauspäivärahaetuuksien kustannuksia maakunnittaisiin sote-palvelujen kustannuksiin.
| Työpapereita 155 | sähköinen julkaisu (Helda) |

23.6.2020
Blomgren J, Jäppinen S. Sosiaali- ja terveyspalveluiden ja etuuksien käyttö Oulussa 2013–2018. Tutkimushankkeen aineiston yleiskuvaus.
Työpaperissa kuvataan tutkimushankkeessa Sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä sosiaaliturvaetuuksien käyttö ja kustannukset Oulussa 2013–2018 koottu rekisteriaineisto. Hankkeessa on koottu laaja, eri sektoreiden tiedot kattava pitkittäisaineisto sosiaali- ja terveyspalveluiden ja sosiaaliturvaetuuksien käytöstä Oulun asukkailla. Työpaperissa esitetään perusjakaumat aineistoon kuuluneiden henkilöiden sosiodemografisista taustatiedoista, palvelujen käytöstä ja etuuksien saamisesta.
| Työpapereita 154 | sähköinen julkaisu (Helda) |