Kelan tutkimuksen jatkuvat palvelut

Henkilöstöbarometri

Kyselyllä selvitetään henkilöstön kokemuksia työhyvinvoinnista, esimiestyöstä, työyhteisön toiminnasta ja Kelasta työnantajana. Barometrin tulokset kertovat työhyvinvoinnin kehittymisestä sekä koko Kelassa että sen eri yksiköissä. Tietoa käytetään henkilöstöjohtamisen välineenä ja siten oman toiminnan kehittämisessä.

Lisätietoja: Piia Bogdanoff ja Riku Perhoniemi, etunimi.sukunimi@kela.fi

Lääkealan simuloinnit

Lääkealan simuloinneilla tuotetaan laskelmia lainsäädännön vaikutuksista lääkekorvausjärjestelmään sekä potilaiden ja sairausvakuutuksen maksuosuuksiin.

Tietoa hyödynnetään lääkealaa koskevissa selvityksissä ja tutkimuksissa.

Lisätietoja: Aarni Soppi, etunimi.sukunimi@kela.fi

Lääkkeiden hintalausunnot

Lääkkeiden hintalausuntoja annetaan Sosiaali- ja terveysministeriön alaiselle Lääkkeiden hintalautakunnalle. Hintalausunnoissa arvioidaan korvattavaksi haetun lääkevalmisteen korvattavuuden edellytyksiä sekä haetun tukkuhinnan kohtuullisuutta. Tutkimusyksikössä arvioidaan terveystaloudellisen selvityksen sisältäviä hakemuksia.

Lisätietoja: Reeta Talka, etunimi.sukunimi@kela.fi

Mikrosimulointi

Mikrosimuloinnissa jäljitellään eli simuloidaan lainsäädännön vaikutuksia kotitalouksien saamiin etuuksiin ja maksamiin veroihin. Mikrosimulointi on hyödyllinen menetelmä niin lainsäädännön suunnittelussa kuin sosiaaliturva- tai verotutkimuksessakin. Sen avulla voidaan mm. tarkastella sosiaaliturvalainsäädännön pitkän aikavälin kehitystä sekä kokeilla hypoteettisten lakimuutosten vaikutuksia kotitalouksien tuloihin.

Tutkimusyksikkö osallistuu Tilastokeskuksen hallinnoiman SISU-simulointimallin kehittämiseen ja päivittämiseen. Mallia hyödynnetään tutkimuksissa ja selvityksissä sekä omien sovellutusten kehittämisessä. Lisäksi tutkimusyksikkö osallistuu EUROMOD mallin ylläpitoon ja kehittämiseen.

Yhteistyötahoja: Tilastokeskus, valtiovarainministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö,  THL, VATT, Palkansaajien tutkimuslaitos, eduskunnan tietopalvelu.

Lisätietoja: Tapio Räsänen, etunimi.sukunimi@kela.fi

Tutkimuksen eettinen ennakkoarviointi

Kelan tutkimusorganisaatio on sitoutunut noudattamaan opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) laatimaa ohjeistusta (pdf) ihmiseen kohdistuvasta tutkimuksesta ja sen eettisestä ennakkoarvioinnista. Kelan tutkimuseettisen toimikunnan tehtävänä on pyynnöstä arvioida ihmiseen kohdistuvien tutkimushankkeiden eettisyyttä sekä antaa niistä lausuntoja. Toimikunta ei arvioi lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain (488/1999) soveltamisalaan kuuluvia tutkimushankkeita. Toimikunnan tehtäviin ei kuulu varsinaisen luvan myöntäminen tutkimuksen tekemiseen.

Lisäohjeet: Tutkimuksen eettinen ennakkoarviointi - kela.fi

Lisätietoja: kela.tutkimuseettinen.tmk@kela.fi

Tutkimusrahoitus

Kela voi myöntää rahoitusta sairauksien ehkäisemiseen sekä kuntoutusta, sairauksien ehkäisyä ja sairausvakuutusta koskevaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Tämä perustuu Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005, myöhemmin KKRL) 12.3 §:ään.

Lisätietoja: kkrl-tutkimus@kela.fi