Kelan tutkimusjulkaisusarjat

Sarjajulkaisujen verkkoversiot ovat saatavissa maksutta Heldassa. Painettuja versioita voit tilasta Heldasta tai sähköpostitse osoitteesta julkaisut(a)kela.fi.

Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia

Sarjaan hyväksytään käsikirjoitukset, jotka täyttävät korkeatasoisen tieteellisen tutkimuksen kriteerit. Käsikirjoitusten tulee perustua kattavaan empiiriseen tutkimusaineistoon tai niiden tulee olla teoreettis-käsitteellisiä ja tuottaa joko uutta tai aiempaa paremmin jäsenneltyä tietoa.

Vertaisarvioitu. Sarja ilmestyy sekä painettuna että sähköisenä.

Sosiaali- ja terveysturvan raportteja

Sarjaan hyväksytään käsikirjoitukset, jotka ovat luonteeltaan tutkimuksia, katsauksia tai menetelmäkuvauksia ja jotka tarjoavat uutta tietoa käsiteltävästä aiheesta.

Vertaisarvioitu. Sarja ilmestyy vain sähköisenä.

Teemakirja

Sarjaan hyväksytään käsikirjoitukset, jotka ovat tutkimustuloksia raportoivia kokoelmateoksia sosiaali- ja terveysturvan ajankohtaisista tutkimusaiheista. Niiden artikkelit ovat luonteeltaan alkuperäistutkimuksia. Sarjan julkaisut ovat usein monitieteisiä.

Vertaisarvioitu. Sarja ilmestyy sekä painettuna että sähköisenä.

Työpapereita

Sarjaan hyväksytään alustavien tutkimustulosten esittelyjä, selvityksiä, suppeita kirjallisuuskatsauksia sekä menetelmä- tai aineistokuvauksia. Lisäksi sarjan julkaisut voivat käsitellä esimerkiksi ajankohtaisia tutkimusideoita tai muita kysymyksiä.

Sarja on nopean julkaisemisen kanava. Se ilmestyy vain sähköisenä.

Vertaisarviointi

Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia, Sosiaali- ja terveysturvan raportteja ja Teemakirjat käyvät läpi vertaisarvioinnin, jossa kaksi riippumatonta asiantuntijaa antaa kirjallisen lausunnon käsikirjoituksesta.

Kelan julkaisemissa vertaisarvioiduissa tutkimusjulkaisuissa käytetään Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) vertaisarviointitunnusta, ja Kelan Tutkimusjulkaisujen toimituskunta on sitoutunut noudattamaan tunnuksen käytölle asetettuja ehtoja.

Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnus