Kelan tuet

Tyypillisiä tilanteita, joissa asiakkaat ottavat Kelaan yhteyttä, ovat lapsen syntymä, opintojen aloittaminen, sairastuminen, työttömyys tai eläkkeelle siirtyminen.

Työnantaja-asiakkaiden asiointi Kelan kanssa liittyy yleensä työntekijöiden sairauspoissaoloihin, vanhempainvapaisiin ja työterveyshuoltoon.

Yrittäjää palvellaan henkilöasiakkaana, kun hän hoitaa henkilökohtaista Kela-asiaansa, mutta työnantaja-asiakkaana, kun hän hoitaa asioita työntekijänsä puolesta.

Lapsiperheet

Lapsen vanhemmilla on oikeus äitiys-, isyys- ja vanhempainrahaan. Tukea voi saada myös kansainvälisestä adoptiosta aiheutuviin kustannuksiin. Jokaisesta alle 17-vuotiaasta lapsesta Kela maksaa lapsilisää. Yksinhuoltaja saa lapsilisän korotettuna. Pienten lasten hoitoa Kela tukee maksamalla kotihoidon tai yksityisen hoidon tukea.

Opiskelijat

Kela voi myöntää päätoimisesti opiskelevalle opiskelijalle opintotukea. Opintotukeen kuuluvat opintoraha, opintolainan valtiontakaus ja asumislisä. Suomessa vuokralla asuva opiskelija voi saada yleistä asumistukea. Muita Kelan maksamia, opiskelijalle tarkoitettuja tukia ovat esimerkiksi koulumatkatuki, opintolainahyvitys ja ateriatuki.

Opintotukea voivat saada lukiolaiset, ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevat, korkeakoulussa opiskelevat ja opiskelijat, jotka suorittavat muita erikseen määriteltyjä opintoja. Omat tulot ja joskus myös vanhempien tulot voivat vaikuttaa opintotuen saamiseen ja määrään.

Työttömät

Kelasta saavat perusturvan ne työttömät, jotka eivät kuulu työttömyyskassaan tai joilla kassan maksama päiväraha on päättynyt. Kelan maksamat työttömyysetuudet ovat peruspäiväraha ja työmarkkinatuki.

Työttömyysetuuksia maksetaan vain ajalta, jolloin henkilö on työnhakijana TE-palveluissa. TE-palvelut antaa Kelalle lausunnon siitä, voidaanko työttömyysetuutta maksaa.

Eläkeläiset

Kela maksaa kansaneläkettä silloin, kun henkilön työeläke tai yrittäjätoimintaan perustuvat eläkkeet jäävät pieniksi tai hän ei saa niitä ollenkaan. Lisäksi pientä eläkettä saavalle voidaan maksaa takuueläkettä.

Kansaneläkkeen ja takuueläkkeen lisäksi Kelan hoitamaa eläketurvaa ovat eläkkeensaajan asumistuki, eläkettä saavan hoitotuki, lapsikorotus ja rintamalisät.

Pitkäaikaisesti työttömänä olleelle ja vaikeaan työmarkkinatilanteeseen joutuneelle voidaan maksaa eläketukea ennen eläkkeen alkamista.

Asevelvolliset

Kela maksaa sotilasavustusta varusmiespalveluksessa tai siviilipalveluksessa olevalle asevelvolliselle sekä hänen puolisolleen ja lapsilleen. Sotilasavustusta voi myös saada vakinaisen asunnon asumismenoihin ja opintolainan korkoihin.

Asumisen tuet

Pienituloiset voivat saada Kelasta asumistukea. Asumistukea saa sekä vuokra- että omistusasunnon menoihin. Osa asumisen kustannuksista on kuitenkin maksettava aina itse.

Sairastaminen

Yleinen sairausvakuutus korvaa sairaudesta aiheutuvia kuluja. Potilaalla on mahdollisuus valita, käyttääkö hän julkisia vai yksityisiä terveyspalveluita.

Kela korvaa potilaalle osan yksityislääkärien palkkioista ja yksityisten hoitopaikkojen tutkimus- ja hoitokuluista. Myös yksityisestä hammashoidosta saa korvausta. Lisäksi Kela maksaa korvausta omavastuun ylittävistä matkakuluista ja lääkärin määräämistä lääkkeistä.

Kun sairastunut ei voi tehdä työtään, sairauspäiväraha korvaa sairastumisesta johtuvaa ansionmenetystä. Jos työnantaja maksaa palkkaa sairausajalta, Kela maksaa sairauspäivärahan työnantajalle.

Suomen sosiaaliturvaan kuuluvilla henkilöillä on oikeus sairaanhoitoon silloin, kun he oleskelevat tilapäisesti toisessa EU- tai ETA-maassa tai Sveitsissä. Oikeus sairaanhoitoon osoitetaan eurooppalaisella sairaanhoitokortilla, jonka saa Kelasta ilmaiseksi.

Perustoimeentulotuki

Perustoimeentulotukea voi saada henkilö tai perhe, jonka tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin. Tukea voi saada perusosalla katettaviin menoihin ja muihin perusmenoihin.

Perusosa on kiinteä summa, joka on tarkoitettu jokapäiväisen elämän välttämättömiin menoihin. Muita perusmenoja ovat esimerkiksi asumismenot ja muut kuin perusosaan sisältyvät julkisen terveydenhuollon menot.

Jos perheellä on sellaisia erityisiä menoja, joita perustoimeentulotuki ei kata, kunnan sosiaalitoimi voi harkintansa mukaan myöntää täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea.

Vammaistuet

Vammaisille ja pitkäaikaissairaille Kela maksaa vammaistukea tai eläkettä saavan hoitotukea, jotta heidän olisi helpompi selviytyä jokapäiväisestä elämästään. Tuen määrät on porrastettu sairauden tai vamman laadun ja sen asettamien rajoitteiden mukaan.

Kuntoutus

Kuntoutus säilyttää ja parantaa sairastuneen tai vammautuneen henkilön työ- ja toimintakykyä sekä elämänlaatua. Kela korvaa ammatillisen ja lääkinnällisen kuntoutuksen kuluja. Kela tukee myös muuta kuntoutusta, jota toteutetaan eduskunnan vuosittain myöntämän määrärahan turvin.
Kuntoutuksen ajalta voi saada kuntoutusrahaa, joka turvaa kuntoutujan toimeentuloa. Jos työnantaja maksaa palkkaa kuntoutuksen ajalta, kuntoutusraha maksetaan työnantajalle. Työnantaja voi myös hakea kuntoutuskursseja työpaikalle.

Omaisen kuolema

Kun puoliso tai lapsen isä, äiti tai muu huoltaja kuolee, lakisääteiset perhe-eläkkeet turvaavat lesken ja lasten toimeentuloa.

Perhe-eläkkeitä saa sekä Kelasta että vainajan työeläkelaitoksesta. Myös tapaturma- ja liikennevakuutuksesta maksetaan perhe-eläkkeitä.

Pienituloinen leski voi saada Kelasta myös eläkkeensaajan asumistukea tai yleistä asumistukea.

Muutto Suomeen tai muutto ulkomaille

Kelan hoitamaan sosiaaliturvaan kuulumisen edellytyksenä on yleensä, että henkilö asuu tai työskentelee Suomessa. 

Suomeen vakinaisesti muuttava voi yleensä saada Kelan etuuksia muuttohetkestä lähtien. Kela arvioi etuutta haettaessa, asuuko henkilö Suomessa vakinaisesti tai voiko oikeuden Kelan etuuksiin saada työskentelyn perusteella.

Ulkomailla tilapäisesti (alle 6 kuukautta) oleskeleva on yleensä oikeutettu Kelan etuuksiin. 

Jos tilapäinen ulkomailla oleskelu muuttuu vakinaiseksi, oikeus Kelan etuuksiin päättyy.

Katso tarkemmin: Kansainväliset tilanteet

Työnantajat

Kela korvaa työnantajille palkallisten sairauspoissaolojen ja perhevapaiden kustannuksia sekä ehkäisevän työterveyshuollon kustannuksia. Kela korvaa myös osan työntekijöiden yleislääkäritason palveluista, kun ne on hankittu osana työterveyshuoltoa. Työnantaja voi lisäksi hakea Kelasta työpaikalle räätälöityä KIILA-kuntoutuskurssia työntekijöiden työkyvyn tueksi.