Yrittäjän työterveyshuolto

Jos olet yrittäjä tai maatalousyrittäjä, voit halutessasi järjestää itsellesi työterveyshuollon ja saada siihen Kelasta korvauksia.

Kela korvaa työterveyshuollon kustannuksia, jos yrittäjällä tai maatalousyrittäjällä on yrittäjäeläkevakuutus (YEL) tai maatalousyrittäjäeläkevakuutus (MYEL). Korvausta voidaan myöntää myös, jos vakuutus on työkyvyttömyydestä johtuen päätetty yrittäjän ollessa kuntoutustuella tai määräaikaisella tapaturmaeläkkeellä. Korvauksiin on oikeutettu myös yrittäjä tai maatalousyrittäjä, joka liittyy työterveyshuoltoon vasta kuntoutustukiaikana tai ollessaan määräaikaisella tapaturmaeläkkeellä. 

Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, hyvin toimiva työyhteisö, työhön liittyvien sairauksien ehkäisy sekä terveyden ja työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen.

4 syytä tutustua yrittäjän työterveyshuoltoon

Yrittäjä, työterveyshuolto auttaa sinua ylläpitämään hyviä työolosuhteita ja edistämään terveyttäsi. Kela korvaa osan kustannuksista.

Lue Kelan tärpit yrittäjälle
  • Saat tietoa työterveyshuollon toimijoista Työterveyslaitoksen sivustolla Työterveydeksi.fi.

Ehkäisevä työterveyshuolto:

  • Työterveyshoitaja ja/tai -lääkäri tutustuu työpaikan olosuhteisiin ja työhön työpaikkaselvitysten ja työpaikkakäyntien avulla. Niillä kartoitetaan yrittäjän ja mahdollisten työntekijöiden työolosuhteita.
  • Työterveyslääkäri ja -hoitaja voivat tehdä terveystarkastuksia ja ohjata laboratoriotutkimuksiin, radiologisiin tutkimuksiin tai muihin tutkimuksiin. Terveystarkastusten tiheys ja niihin sisältyvät toimenpiteet määräytyvät yrittäjän terveyden, työolosuhteiden, työn vaatimusten ja työntekijän yksilöllisten ominaisuuksien mukaan.
  • Terveystarkastuksissa työterveyslääkäri ja/tai -hoitaja arvioivat myös kuntoutuksen ja muiden työkyvyn tukitoimenpiteiden tarvetta.
  • Työterveyshuollon ammattihenkilöt (työterveyslääkäri ja -hoitaja) käyttävät heidän tarpeellisiksi katsomiaan työterveyshuollon asiantuntijoita (mm. työfysioterapeutti ja työterveyspsykologi) työterveyshuollon suunnittelua, toteuttamista sekä kehittämistä ja seurantaa koskevissa asioissa siten kuin työterveyshuollon toteuttamiseksi hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti on tarpeen.

Lue lisää ehkäisevän työterveyshuollon sisällöstä (kela.fi/tyonantajat).

Sairaanhoito:

  • Jos haluat hankkia työterveyshuoltona myös yleislääkäritasoista sairaanhoitoa, sinun on sovittava siitä ehkäisevän työterveyshuollon palveluntuottajan kanssa.

Työnantajayrittäjä

Jos palveluksessasi on työntekijöitä, voit hakea korvausta omista työterveyshuollon kustannuksistasi työnantajakohtaisella hakemuksella samalla, kun haet korvausta työntekijöitten työterveyshuollosta. Silloin korvaus haetaan tilikausittain. Lue lisää työnantajan järjestämästä työterveyshuollosta sekä yrittäjän työterveyshuoltosopimuksesta.

Korvausten edellytykset

Ennen kuin hankit työterveyshuollon palveluja, sinun pitää sopia työterveyshuollon palveluntuottajan kanssa palvelujen järjestämisestä ja sisällöstä. Työterveyshuollon toiminta perustuu työpaikkaselvitykseen, jossa työterveyshuolto selvittää työn ja työpaikan olosuhteet sekä arvioi niiden terveydellistä merkitystä.

Jotta saisit korvauksia työterveyshuollon kustannuksista, sinulla ja palveluntuottajalla tulee olla voimassa oleva

Mitä Kela korvaa?

Kela korvaa yrittäjän ehkäisevästä työterveyshuollosta ja yleislääkäritasoisesta sairaanhoidosta aiheutuvia tarpeellisia ja kohtuullisia kustannuksia sairausvakuutuslain perusteella.

Sairaanhoidon kustannukset korvataan työterveyshuoltona vain, jos yrittäjä on tehnyt palveluntuottajan kanssa työterveyshuoltosopimuksen, johon sisältyvät ehkäisevän työterveyshuollon lisäksi myös sairaanhoitopalvelut.

Kela voi myös korvata työterveyshuoltoon tehtyjen matkojen kustannuksia sekä ensiapuvalmiuden järjestämisestä ylläpidosta aiheutuneita kustannuksia, jos työpaikkaselvityksessä on arvioitu, millainen ensiapuvalmius kyseisessä työssä on tarpeen.

Lue lisää