Elatussopimus ja elatustuki

Kela voi myöntää elatustukea elatussopimuksen perusteella vain silloin, kun lastenvalvoja tai tuomioistuin on vahvistanut sopimuksen.

Elatussopimus on peruste elatustuen maksamiselle, jos

 • elatusvelvollinen ei maksa vahvistettua elatusapua
 • elatusapu on pienempi kuin elatustuki elatusvelvollisen taloudellisen tilanteen vuoksi.

Vanhemmat tekevät elatussopimuksen kunnan lastenvalvojan luona. Jos vanhemmat eivät onnistu sopimaan elatusavun määrästä, asia voidaan ratkaista tuomioistuimessa tai sovittelumenettelyssä.

Kela ei osallistu elatussopimuksen tekemiseen.

Elatussopimuksen vaatimukset

Lastenvalvoja laatii elatussopimuksen yhdessä lasten vanhempien kanssa ja vahvistaa sen.

Jotta lähivanhempi voi hakea elatustukea, kirjaa sopimukseen

 • lapsen ja vanhempien henkilötiedot
 • tieto siitä, kenelle elatusapu maksetaan
 • elatusavun määrä numeroina
 • ajanjakso, jolta elatusapua täytyy maksaa
 • elatusavun maksamisen eräpäivä
 • osapuolten allekirjoitukset
 • lastenvalvojan vahvistamismerkintä.

Tee elatussopimuksesta mahdollisimman yksiselitteinen:

 • Liitä sopimukseen mahdollisimman vähän erityisehtoja ja kuvaa ne selkeästi.
 • Jos sopimus on määräaikainen, kirjoita myös, mitä sen päättyessä tapahtuu.
 • Jos elatusavun määrä perustuu maksukyvyttömyyteen eli puutteelliseen elatuskykyyn, kirjoita se selkeästi sopimukseen.

Elatussopimuksen erityisehdot

Lastenvalvoja ja vanhemmat voivat sopia elatusavun määrään liittyviä erityisehtoja. Kelalle tärkein tieto sopimuksessa on elatusavun euromäärä ja sen selkeä perustelu. Erityisehtoja voivat olla esimerkiksi luonapitovähennys tai työttömyysturvan lapsikorotus.

Luonapitovähennys

Jos lapsi on paljon elatusvelvollisen luona, se saattaa vaikuttaa elatusavun määrään. Merkitse elatussopimukseen selkeästi elatusavun euromäärä ja se, että elatusavun määrään vaikuttaa luonapito.

Työttömyysturvan lapsikorotus

Jos elatusavun määräksi sovitaan elatusvelvollisen työttömyysturvan lapsikorotuksen määrä

 • merkitse elatusavun määräksi lapsikorotuksen euromäärä
 • kirjoita elatussopimukseen, että määrä on sama kuin työttömyysturvan lapsikorotus.

Koulutusavustus

Elatussopimuksella voidaan sopia koulutusavustuksesta. Koulutusavustus tarkoittaa sitä, että elatusvelvollinen vanhempi maksaa lapsen koulutuksen kustannukset vielä senkin jälkeen, kun lapsi on täyttänyt 18 vuotta.

Kela ei kuitenkaan myönnä elatustukea koulutusavustuksen osalta, sillä Kelan maksamaa elatustukea voi saada vain siihen saakka, kun lapsi täyttää 18 vuotta. Kela ei myöskään peri koulutusavustusta elatusvelvolliselta, koska Kelan perimisoikeus perustuu elatustuen myöntämiseen.