Kela ja sote-uudistus

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa Suomeen perustetaan uusi hallinnon taso eli 21 hyvinvointialuetta. Vuoden 2023 alusta sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestäminen siirtyy niille ja Helsingin kaupungille.

Kela tekee tiivistä yhteistyötä hyvinvointialueiden kanssa, jotta yhteisille asiakkaille voidaan varmistaa sujuvat palvelupolut. Kelan tietovarannot puolestaan ovat hyödynnettävissä alueiden tiedolla johtamisessa.

Tietoa hyvinvointialueiden tehtävistä ja perustamisen aikataulusta on koottu soteuudistus.fi-sivustolle.

Kela hyvinvointialueiden kumppanina

Kelan rooli sote-uudistuksessa on moninainen:

  • Kelan etuudet ja palvelut ovat osa sosiaali- ja terveyspalveluita.
  • Kelalla on aluekohtaista tilasto- ja tutkimustietoa, jota hyvinvointialueet voivat hyödyntää palvelujen suunnittelussa ja päätöksenteossa.
  • Kela tukee hyvinvointialueita Kanta-palvelujen käyttöönotossa ja muutoksissa.
  • Kelan etuuksiin liittyvän monikanavarahoituksen purkamista selvitetään.

Marjukka Turusen ja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoman puheenvuoro 30.11.2021: Sotessa muuttuu moni asia – Kela auttaa mieluusti hyvinvointialueiden valmistelijoita

Kelan etuudet ja palvelut osana sosiaali- ja terveyspalveluita

Kela toimii valtakunnallisesti osana asiakkaan palvelujen ja etuuksien kokonaisuutta nyt ja sote-uudistuksen jälkeen. Moni Kelan etuuksista liittyy tiiviisti sosiaali- ja terveyspalveluihin.

  • Kela myöntää sairaanhoidon korvauksia käynteihin, tutkimuksiin ja hoitoihin yksityisessä terveydenhuollossa sekä terveydenhuollon matkakustannuksiin.
  • Kela maksaa lääkekorvauksia sekä järjestää ja toimeenpanee erilaisia kuntoutuspalveluja kaikenikäisille asiakkaille.
  • Toimeentulotuki on osa sosiaalihuoltoa, ja se liittyy tiiviisti hyvinvointialueiden sosiaalihuollon palveluihin.
  • Kunnat ja Kela tekevät jo nyt tiivistä yhteistyötä yhteisten asiakkaidensa tilanteiden hoitamisessa. Se jatkuu myös tulevien hyvinvointialueiden ja kuntien kanssa.

Kaikkiaan Kela siis tekee monialaista asiakasyhteistyötä eri toimijoiden, myös sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa. Sote-uudistusta koskeva lainsäädäntö edellyttää, että hyvinvointialueet ja kunnat tekevät tiivistä yhteistyötä sekä valtion että muiden julkishallinnon toimijoiden, järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa palvelujen ja etuuksien hoitamisessa. Tavoitteena on varmistaa asiakkaiden palveluketjujen sujuvuus. Tässä Kelalla on tärkeä rooli asiakkaiden perustoimeentulon turvaajana sekä palvelujen tarjoajana.

Marjukka Turusen puheenvuoro 13.10.2021:  Monialainen asiakasyhteistyö - haasteet ja mahdollisuudet.


Asiakasyhteistyötä pitää edistää vahvasti jatkossakin. Siksi Kela on mukana hallitusohjelman uudistuksissa, hankkeissa ja kokeiluissa, joissa asiakasyhteistyön merkitys on korostunut entisestään. Asiakasyhteistyö edellyttää lakimuutoksia asiakastiedon hyödyntämisen edistämiseksi, yhteistä vuoropuhelua sekä resursseja ja osaamista.

Kela mukana Työkykyohjelmassa:

Hyvinvointialueiden ja sote-uudistuksen lisäksi meneillään on TE-palvelujen rakenneuudistus, jossa suunnitellaan työllisyyspalvelujen siirtoa kunnille.

Kelan tietovarannot tiedolla johtamisessa

Kelalla on laajat tietovarannot sosiaaliturvasta sekä etuuksien ja palvelujen käytöstä alueilla. Kela tarjoaa hyvinvointialueiden käyttöön tilastoja ja tutkimustietoa sekä alueiden välisiä vertailutietoja.

Kela tuottaa tietoa sekä valtionhallinnolle, hyvinvointialueille että muille alueellisille ja kansallisille toimijoille. Tietoa hyödynnetään palvelujen suunnittelussa ja tiedolla johtamisessa.

Kanta-palvelut osana hyvinvointialueen tiedonhallintaa

Kanta-palvelut ovat osa hyvinvointialueiden digitaalisia palveluja ja sote-tiedonhallintaa. Kela tukee hyvinvointialueita Kanta-palvelujen käyttöönotossa. Kanta-palveluihin tallennetut asiakastiedot siirretään nykyisiltä sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäjiltä hyvinvointialueiden rekistereihin. Lisäksi hyvinvointialueiden sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset tarvitsevat koulutusta muutoksista.

Kela kehittää Kanta-palveluja ja ylläpitää Kannan tietovarantoja. Terveydenhuollon tietojen lisäksi sosiaalipalvelujen tiedot tulevat yhä laajemmin osaksi Kanta-palveluja. Omakanta on osa hyvinvointialueiden asukkaiden digitaalisia palveluja.

Kelan etuuksiin liittyvän monikanavarahoituksen purkaminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut rahoitetaan tällä hetkellä monella eri tavalla. Osana sote-uudistusta selvitetään ja arvioidaan myös erilaisia rahoitusvaihtoehtoja, joilla voidaan purkaa ja yksinkertaistaa nykyistä monikanavaista rahoitusta.

Monikanavaisen rahoituksen purkamisessa selvitetään ja arvioidaan muun muassa Kelan toimeenpanemien, sairausvakuutukseen kuuluvien etuuksien uudelleenjärjestämistä ja toimeenpanoa. On selvitettävä, pitäisikö hyvinvointialueiden jatkossa vastata siitä osasta etuuksien rahoitusta, joka nyt tulee valtiolta. Lisäksi arvioidaan, tulisiko osa etuuksista lakkauttaa ja siirtää rahoitus yleiseksi osaksi hyvinvointialueiden rahoitusta. Työ on kesken ja jatkuu syksyllä 2021 eduskunnassa.

Outi Antilan puheenvuoro 21.9.2021: Monikanavarahoituksen purkamisessa on valtavia riskejä, joiden suuruutta kukaan ei voi vielä arvioida.

STM:n tiedote 18.11.2021: Monikanavarahoituksen purkamista valmistelevan parlamentaarisen työryhmän mietintö valmistunut - Sosiaali- ja terveysministeriö (stm.fi)

Lue lisää