Kun työkyvyttömyys pitkittyy

Työnantaja vastaa siitä, että työpaikan käytännöt työkyvyn tukemisessa ja työkyvyttömyydestä johtuvien poissaolojen yhteydessä on sovittu työntekijöiden ja työterveyshuollon kanssa. Työnantaja huolehtii siitä, että toimintatavat on organisaatiossa ohjeistettu, jotta ne ovat asianosaisille selvät.

Myös esimiehillä pitää olla riittävä valmius tunnistaa tilanteita, joihin tarvitaan työterveyshuollon tukea.

Kun työntekijän työkyvyttömyys pitkittyy sairauden tai vamman takia, Kela edellyttää, että sekä työnantaja, työntekijä että työterveyshuolto ovat tilanteessa aktiivisia ja selvittävät yhdessä, onko työntekijällä edellytyksiä palata työhönsä tai jatkaa työssä ja mitä se työpaikalla vaatii.

Työnantaja (esimerkiksi esihenkilö)

 • ilmoittaa työterveyshuoltoon, jos työntekijän poissaolo jatkuu 1 kuukauden tai pidempään. Poissaoloja voi olla lyhyemmissä jaksoissa tai yhtäjaksoisesti.
 • selvittää, tarvitaanko työpaikalla erityisiä järjestelyjä, jotta työntekijä voi palata työhönsä tai jatkaa työssä. Järjestelyjä toteutetaan tarpeen mukaan.
 • osallistuu työterveyshuollon koolle kutsumaan yhteisneuvotteluun, joita voi olla useita.
 • osallistuu neuvotteluun, jos työkyvyttömyys jatkuu noin 90 sairauspäivärahapäivää ja työntekijä tarvitsee päivärahan jatkumista varten todistuksen mahdollisuuksistaan jatkaa työssä.

Työterveyshuolto

 • voi jo työkyvyttömyyden alkuvaiheessa kutsua työntekijän ja työnantajan yhteisneuvotteluun
 • järjestää neuvottelun, jossa keskustellaan työntekijän mahdollisuuksista jatkaa työssä ja työpaikan mahdollisuuksista toteuttaa muutoksia, jotka helpottavat paluuta työhön.
 • sopii työntekijän kanssa yhteydenpitotavan, joka on tarkoituksenmukainen työntekijän sairauden kannalta. Jos esimerkiksi työntekijän terveydentila on heikko, muu kuin henkilökohtainen tapaaminen voi olla vaihtoehto.
 • laatii niin sanotun 90 päivän lausunnon, kun työntekijän työkyvyttömyys alkaa lähestyä 90 sairauspäivärahapäivää:
  • Lausunnossa kuvataan työntekijän jäljellä oleva työkyky ja mahdollisuudet palata työhönsä tai jatkaa työssä.
  • Se laaditaan A-todistus- tai B-lausuntolomakkeelle. A-todistuslomakkeelle laadittu lausunto on riittävä muun muassa silloin, kun se koskee vain 90 päivän tilannetta ja asiakkaan hoidosta vastaava yksikkö laatii lausunnot sairauspäivärahaa varten.
  • Jos työhön paluun selvittely ei ole sairauden vuoksi mahdollista, lausunnoksi riittää se, että asia todetaan A-todistuslomakkeessa.
 • laati tarvittaessa uuden lausunnon jäljellä olevasta työkyvystä ennen 150 ja 230 sairauspäivärahapäivää.

Työntekijä

 • saa Kelasta kehotuksen pyytää työterveyshuoltoa kirjoittamaan lausunnon hänen työkyvystään ja mahdollisuuksistaan jatkaa työssä, jos työkyvyttömyys pitkittyy. Kela voi myös kutsua työntekijän kuntoutustarveselvitykseen.
 • toimittaa lausunnon Kelaan, ennen kuin Kela maksanut sairauspäivärahaa 90 arkipäivältä. Työntekijä ja työterveyshuolto voivat sopia myös, että työterveyshuolto lähettää lausunnon Kelaan.
 • Ilman lausuntoa työntekijän sairauspäivärahan maksaminen päättyy.
  • Maksamista ei kuitenkaan keskeytetä, jos lausunnon toimittamatta jättäminen ei johdu työtekijästä tai jos keskeyttäminen olisi muuten kohtuutonta.
 • Jos 90 sairauspäivärahapäivän jälkeen on laadittu työterveyslääkärin lausunto työssä jatkamisen mahdollisuuksista, pitää työntekijän toimittaa myös se Kelaan. Toisin kuin 90 päivän kohdalla, tämän lausunnon puuttuminen ei kuitenkaan estä päivärahan maksun jatkumista.

Työntekijän paluuta työhön voi edistää

 • osasairauspäiväraha
 • kuntoutus
 • koulutus
 • työaikajärjestelyt
 • työkokeilu
 • työkuormituksen vähentäminen
 • työtehtävien rajoittaminen tai muuttaminen
 • paremmat työvälineet tai apuvälineet
 • ergonomiset parannukset.

Lue lisää