Tartuntatautipäivärahan hakeminen työnantajalle

Tartuntatautipäivärahaa pitää hakea kahden kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona tartuntataudeista vastaava lääkäri on määrännyt karanteenin tai eristyksen. Päivärahaa voi hakea vaikka tartuntatautilääkärin päätöstä ei olisi vielä saatu. Näin hakemus tulee vireille ennen hakuajan päättymistä. Päätöksen karanteenista tai eristämisestä voi toimittaa myöhemmin.

Tartuntatautilääkärin päätöksen toimittamiselle voi pyytää lisäaikaa.

Jos haet etuutta sähköisesti, toimi näin:

 • Kerro, että tartuntatautilääkärin määräyksen toimittaminen viivästyy. Kerro tämä hakemuksen kohdassa "Lisätietoja".

Jos haet etuutta paperilomakkeella (Y17) toimi näin:

 • Kerro, että tartuntatautilääkärin määräyksen toimittaminen viivästyy. Kerro tämä hakemuksen kohdassa "Lisätietoja".

Jos hakemus on myöhässä, Kela tutkii, voidaanko tartuntatautipäiväraha myöntää myöhästymisestä huolimatta.

Työnantaja voi hakea päivärahan, jos se maksaa palkkaa työntekijän poissaolon ajalta. Tartuntatautipäivärahan maksaminen työnantajalle edellyttää, että työntekijä on Suomessa sairausvakuutettu.

Toimi näin:

 1. Kirjaudu Työnantajan asiointipalveluun Suomi.fi-tunnisteella. Voit myös tehdä hakemuksen paperilomakkeella Ilmoitus työnantajan maksamasta palkasta Y17 (pdf).
 2. Ilmoita työntekijän ansionmenetys ajalta, jolta työntekijä on määrätty olemaan poissa töistä. Ansionmenetys on se palkan määrä, jonka työntekijä olisi saanut, ellei hän olisi joutunut jäämään pois työstään tartuntataudin vuoksi. Ilmoita myös työstä poissaoloajalta maksetun palkan määrä. Palkan määrä voi olla eri suuruinen kuin ansionmenetyksen määrä.

 3. Liitteeksi Kela tarvitsee
  • tartuntataudeista vastaavan lääkärin päätöksen työstä poissaolosta (kopiokin riittää), päätös karanteenista tai eristämisestä ja mahdollinen paperihakemus tai
  • tartuntataudeista vastaavan lääkärin laatima lääkärintodistus A, jos siinä on vastaavat tiedot. Muun lääkärin kirjoittama A-todistus ei riitä tartuntatautipäivärahaan.
  • Sopikaa työpaikalla, lähettääkö työntekijä vai työnantaja asiakirjat Kelaan.
 4. Lähetä liitteet ja mahdollinen paperihakemus postitse Kelaan. Työnantaja ei voi lähettää liitteitä verkossa.

Tartuntatautipäivärahaa ei voi hakea tulorekisterin kautta.

Päätös

Kela lähettää työntekijälle päätöksen tartuntatautipäivärahasta. Päätös lähetetään myös työnantajalle, jos työnantaja on ilmoittanut maksaneensa päätöksen ajalta palkkaa. Työnantaja näkee saamansa päätökset myös Työnantajan asiointipalvelussa.

Työnantaja voi valittaa päätöksestä sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan. Valitusohjeet ovat päätöksen liitteenä.

Maksaminen

Tartuntatautipäiväraha maksetaan arkipäiviltä, joita ovat myös lauantait ja aattopäivät.