Kehittämisrahoitusta saaneet hankkeet

Kela myöntää rahoitusta julkisen sektorin toimijoille, muille julkisille yhteisöille ja kuntoutuspalvelujen tuottajille kuntoutuksen kehittämiseen ja tutkimukseen. Rahoitusta voi hakea kerran vuodessa.

KieLo-SpråkLek
Kieli leikin kautta oppien – Språkinlärning genom lek

KieLo-SpråkLek-hankkeen (2021–2024) toteuttaa Sanapolku Oy yhteistyössä HABS kuntoutus Rehabilitering Oy:n ja eri puolilla Suomea työskentelevien yksityissektorin puheterapeuttien kanssa.  Hankkeessa kartoitetaan nykyiset puheen varhaiskuntoutuksen käytännöt sekä kehitetään tutkimustiedon ja käytännön kokemusten pohjalta vanhempien ohjaamiseen perustuva ryhmämuotoinen varhaiskuntoutusmalli. Hankkeessa arvioidaan uuden mallin hyötyjä ja vertaillaan sitä nykykäytäntöön. Lisäksi hankkeessa vertaillaan erilaisten toteutustapojen (kasvokkain, etäyhteys, hybridi) vaikutusta uuden varhaiskuntoutusmallin toimivuuteen.

Lisätietoa

Hankejohtaja Anu Martikainen, puh. 050 379 2314, anu.martikainen@sanapolku.fi

KieLo-Språk-hankkeen verkkosivu (Sanapolku)

Sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen Kelan kuntoutuspalveluiden yhdyspinnoilla -hanke

Sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen Kelan kuntoutuspalveluiden yhdyspinnoilla -hanke (2020–2023) toteutetaan Tampereen kaupungin aikuissosiaalityön ja Kelan keskisen vakuutuspiirin yhteistyönä.

Hankkeen kohderyhmänä ovat työmarkkinoiden ulkopuolella ja syrjäytymisriskissä olevat työikäiset asiakkaat, joiden katsotaan hyötyvän monialaisesta ja intensiivisestä työskentelystä. Työmarkkinoiden ulkopuolella olemisen syitä voivat olla esimerkiksi mielenterveys- ja päihdeongelmat, fyysisen toimintakyvyn aleneminen, neuropsykiatriset häiriöt tai perusasteen jälkeisen koulutuksen puuttuminen.

Hankkeessa kehitetään kuntouttavan sosiaalityön työmuoto asiakkaille, jotka tarvitsevat tukea ottaakseen selvää Kelan kuntoutuspalveluista ja kannattelua päästäkseen niihin. Hankkeessa kokeillaan uusia yhteistyö- ja yhteydenpitotapoja Kelan sekä aikuissosiaalityön välillä. Hankkeen asiakkaat osallistuvat asiakastyön kehittämiseen ja tutkimukseen, joka tehdään osana hanketta.

Lisätietoa

Johtava sosiaalityöntekijä Mari Selin-Kivenvuori, mari.selin-kivenvuori@tampere.fi
Kehittäjäsosiaalityöntekijä Vesa Hänninen, vesa.hanninen2@tampere.fi

Ammatillisen kuntoutuksen ohjausprosessin kehittäminen vankien työllistymisen edistämiseksi (AKO)

AKO-hankkeen (2020–2022) toteuttaa Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Hankkeen osatoteuttajana toimii Rikosseuraamuslaitoksen Keski- ja Itä-Suomen alue. Hankkeessa kehitetään vankiloiden ja yhdyskuntaseuraamustoimistojen käyttöön malli, jolla rangaistustaan suorittavia vankeja ohjataan ammatilliseen kuntoutukseen. Hankkeen aikana järjestetään yhdyskuntaseuraamustoimistojen ja vankiloiden henkilöstölle valmennuspäiviä sekä valtakunnallinen päätösseminaari.

Lisätietoa

Vanhempi tutkija Mia Tammelin, puh. 050 438 1169, mia.tammelin@jamk.fi

AKO-hankkeen verkkosivu (JAMK)

Digitaalinen työ- ja toimintakykypolku pitkäaikaisesti ja monimuotoisesti oireileville

Digitaalinen työ- ja toimintakykypolku pitkäaikaisesti ja monimuotoisesti oireileville -hankkeen (2019–2022) toteuttaa Työterveyslaitos yhteistyössä Helsingin yliopiston ja Jyväskylän yliopiston kanssa. Hankkeessa selvitetään etäkuntoutuksen vaikuttavuutta toiminnallisten oireiden kuntoutuksessa. Hankkeen kohderyhmänä ovat henkilöt, joilla on sisäilmaan liittyviä pitkittyviä ja hankalia oireita tai toimintakykyä haittaavaa pitkittynyttä väsymystä ja uupumusta. Hankkeessa luodaan arviointimalli, jolla parannetaan etäkuntoutuksen soveltuvuutta erilaisille yksilöille sekä kerätään tietoa kuntoutuksen hyväksyttävyyteen vaikuttavista tekijöistä. Hankkeessa tuotetaan myös psykoedukaatio- ja koulutusmateriaaleja.

Lisätietoa

Psykologi Sanna Selinheimo, puh. 043 825 0397, sanna.selinheimo@ttl.fi

Mysteeri 24/7

Mysteeri 24/7 -hankkeen (2020–2021) toteuttaa Kajaanin ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu ja Hämeen ammattikorkeakoulu. Yhteistyötä tehdään Keudan, Kumppaniksi ry:n, Hämeenlinnan Etsivän nuorisotyön, Kainuun ammattiopiston, Kuntoutussäätiön ja Suomen Diakoniaopiston kanssa. Hankkeessa kehitetään ammatilliseen kuntoutukseen virtuaalinen pakopeli, jonka avulla tuetaan syrjäytymisvaarassa olevia nuoria ja nuoria aikuisia arjen hallinnassa, opiskelualan tai työpaikan etsimisessä sekä keskeytyneiden tai keskeytymisuhan alla olevien opintojen jatkamisessa.

Lisätietoa

Projektipäällikkö, lehtori Taina Romppanen, puh. 044 7101 232, taina.romppanen@kamk.fi.

ICF lasten kuntoutuksessa

ICF lasten kuntoutuksessa -hankkeen (2018–2021) toteuttaa Turun ammattikorkeakoulu. Hanke toteutetaan yhteistyössä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin avopediatrien toiminta-alueen perusterveydenhuollon neuvoloiden ja varhaiskasvatuksen, Turun ammattikorkeakoulun ja Turun yliopiston logopedian koulutusohjelman kanssa. Hankkeen tavoitteena on saada kansainvälinen toimintakyvyn luokitus aktiiviseen käyttöön neuvolaikäisten lasten perusterveydenhuollon kuntoutuksessa. Lisäksi hankkeessa selvitetään, mitkä ovat toimivia työvälineitä tiedon keräämisessä ja siirrossa sekä kuntoutuksen tavoitteiden laatimisessa.

Lisätietoa

Projektipäällikkö Laura Harikkala, puh. 040 355 0437, laura.harikkala@turkuamk.fi

ICF lasten kuntoutuksessa -hankkeen verkkosivu (Turku AMK)