Ehkäisevä työterveyshuolto

Lakisääteiseen ehkäisevään työterveyshuoltoon kuuluvat seuraavat tehtävät:

Työpaikkaselvitys

Työpaikan työterveyshuollon toiminnan suunnittelu perustuu työpaikkaselvitykseen. Työterveyshuolto tutustuu työpaikan olosuhteisiin ja työhön työpaikkaselvitysten ja työpaikkakäyntien avulla. Työterveyshuolto hankkii työpaikasta toimialakohtaista yleistä tietoa ja täydentää sitä työpaikkakohtaisilla tiedoilla. Tavoitteena on selvittää työn fyysistä ja psyykkistä kuormittavuutta sekä työntekijöiden altistumista työstä aiheutuville biologisille, kemiallisille tai fysikaalisille haitoille ja vaaroille työpaikalla. Tehdyn selvityksen perusteella arvioidaan olosuhteiden merkitystä terveydelle ja työkyvylle.  Arvio ja toimenpidesuositukset työolosuhteiden kehittämiseksi kirjataan työpaikkaselvityksestä tehtävään kirjalliseen raporttiin.

Työterveyshuollon tekemä perusselvitys on työterveyshuollon kustannusten korvaamisen edellytys työnantajan tilikaudesta 2016 alkaen ja yrittäjällä vuoden 2017 alusta.

Terveystarkastukset

Työterveystarkastuksissa työntekijät käyvät työsuhteen alussa ja määräajoin. Tarkastusten tiheys ja tarkastuksiin sisältyvät toimenpiteet määräytyvät työntekijän terveyden, työolosuhteiden, työn vaatimusten sekä työntekijän yksilöllisten ominaisuuksien perusteella. Terveystarkastuksissa työterveyslääkäri ja -hoitaja arvioivat myös työntekijän kuntoutus- sekä muiden työkyvyn tukitoimenpiteiden tarvetta.

Toimenpide-ehdotusten tekeminen

Työnantaja saa työterveyshuollolta työpaikkaselvitysten ja terveystarkastusten perusteella toimenpide-ehdotuksia

  • työn terveellisyyden ja turvallisuuden parantamiseksi työpaikalla
  • työntekijöiden työ- ja toimintakyvyn edistämiseksi sekä
  • tarvittaessa työn sopeuttamiseksi työntekijän edellytyksiin.

Työterveyshuolto ja työnantaja seuraavat yhdessä ehdotusten toteutumista mm. työpaikkakäynneillä.

Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus

Työnantaja ja työtekijät saavat työterveyshuollolta myös neuvontaa ja ohjausta. Neuvonnan ja ohjauksen tavoitteena on ehkäistä työstä, työolosuhteista tai työympäristöstä aiheutuvia vaaroja ja haittoja. Tavoite on myös ohjata työnantajaa ja työntekijöitä suojautumaan haitallisilta työolosuhteilta ja toimimaan työympäristön kehittämiseksi.

Työssä selviytymisen seuranta ja kuntoutukseen ohjaaminen

Vajaakuntoisen työntekijän työssä selviytymisen seuranta ja edistäminen on myös työterveyshuollon tehtävä. Työntekijä saa työterveyshuollosta kuntoutusta koskevaa neuvontaa ja tarvittaessa hänet ohjataan hoitoon tai lääkinnälliseen tai ammatilliseen kuntoutukseen

Työterveyshuollon yhteistyö

Työntekijöiden työkykyasioissa ja työpaikan kehittämisessä työterveyshuolto tekee yhteistyötä muun terveydenhuollon, työhallinnon, opetushallinnon, sosiaalivakuutuksen ja sosiaalihuollon sekä työsuojeluviranomaisen edustajien kanssa.Jos samalla työpaikalla toimii useita työnantajia, työterveyshuolto tekee tarvittaessa yhteistyötä myös muiden työterveyshuollon palveluntuottajien kanssa. Tällaisia ovat ns. yhteiset työpaikat, kuten rakennustyömaat.

Ensiapu

Työterveyshuolto osallistuu ensiavun järjestämiseen työpaikalla. Se arvioi työpaikan tapaturmariskitasoa ja sen perusteella suosittelee ensiapukoulutusta ja -välineitä työpaikalle.

Työkyvyn ylläpitäminen ja edistäminen

Työkyvyn ylläpitäminen sisältyy kaikkeen työterveyshuollon toimintaan. Työterveyshuolto esimerkiksi antaa asiantuntija-apua, kun työpaikalla suunnitellaan ja toteutetaan työkykyä ylläpitävää toimintaa.

Laadun ja vaikuttavuuden arviointi ja seuranta

Työterveyshuolto ja työnantaja seuraavat työterveyshuollon vaikutuksia. Seurattavia asioita ovat terveydelliset vaikutukset sekä toteutuneiden toimenpide-ehdotusten ja taloudellisten vaikutusten toteutuminen yksilö-, työyhteisö- ja työpaikkatasolla. Työterveyshuollon toiminnan yhteisesti sovitut tavoitteet on kirjattu toimintasuunnitelmaan.Lisäksi työterveyshuolto seuraa oman toimintansa laatua.

(Työterveyshuoltolaki 12 §)

Lue lisää