Ǩieʹss pohtt muttsid Kela kääzzkâʹsttempaaiʹǩi äävaiåårramaaiʹjid Lappist

Lappist jäänmõs vueʹss kääzzkâʹsttempaaiʹǩin lie ǩeässa äävai takainalla, leâša måtam kääzzkâʹsttempaaiʹǩi äävaiåårramääiʹj mottje ǩieʹsspââʹj diõtt. Kela-aaʹššid kaʹnnat håiddad ǩeässa še neeʹttest da teʹlfoonâst. Teʹlfonkääzzkõs lij äävai takainalla še ǩeässa.

Ǩeässa šuurmõs vueʹss Kela kääzzkâʹsttempaaiʹǩin Lappist lie äävai takainalla. Ouddmiârkkân Ǩeeʹm da Ruäʹvnjaarǥ kääzzkâʹsttempääiʹǩ lie äävai 3-4 jeäʹǩǩespeeiʹv neäʹttlest. Vueʹss kääzzkâʹsttempaaiʹǩin lij ǩeässa še äävai ääiʹjvaʹrrjummšin. Tõn sââʹjest vueʹss kääzzkâʹsttempaaiʹǩin, mâʹte Kolari, Salla da Pello lie ǩeässa vuäzzas ǩidd. Kääzzkâʹsttempääiʹǩ äävaiåårram kaʹnnat täʹrǩsted kela.fist.

Koronaepidemia diõtt jeällmõõžž kääzzkâʹsttempääiʹǩest kaʹnnat še ǩeässa vieʹltted, jõs tõt lij vueiʹtlvaž.

Kääzzkâʹsttempaaiʹǩi kõʹllʼjeeimeäʹr lie ǩeäppnam miârkteeinalla

Jiânnai uuʹccab äʹššneǩmieʹrr jieʹli Kela kääzzkâʹsttempaaiʹǩin eeʹjj 2020 ko oouʹdab eeʹjj. Lappist leʹjje nuʹtt 58 % uuʹccab äʹššniiʹǩǩi kõʹllʼjummuž ko oouʹdab eeʹjj. 

Lappist ooccmõõžžin nuʹtt 70 % tuejjeeš teimma neeʹttest. Äʹššneeʹǩǩ soiʹttje nuʹtt 59 000 såittad, kååʹtt lij nuʹtt 9 % jäänab ko eeʹjj 2019. Teʹlfonääiʹjvaʹrrjummši mieʹrr še lâssni.

Kela tuejjeem kõõjjõõzzin äʹššneeʹǩǩ lie ǩeittam sij teʹlfoonâst vuäǯǯam kääzzkõõzz.

Jäänmõs vueʹzz Kela-aaʹššin vuäitt håiddad neeʹttest da teʹlfoonâst

Kela-aaʹššid kaʹnnat håiddad ǩeässa še OmaKelast leʹbe soiʹttjeeʹl teʹlfonkääzzkõʹsse. OmaKelast vuäitt håiddad jäänmõs vueʹzz Kela-aaʹššin: ooccâd ouddõõzzid, täʹrǩsted tuʹmmstõõǥǥ da vueiʹnned kuäʹss ouddõõzz määuʹset. OmaKelast vuäitt še vuõltteed saaǥǥid Kelaaʹje.

Kela teʹlfonkääzzkõs lij še ǩeässa äävai vuõssaarǥâst piâtnca čiâss 9–16. Teʹlfoonâst vuäitt håiddad puk seämma persoonlaž aaʹššid ko kääzzkâʹsttempääiʹǩest. Teʹlfonkääzzkõʹsse vuäitt vaʹrrjed ääiʹj neeʹttest leʹbe soiʹttjeeʹl. Ko Kela tuâjjlaž soiʹttai, såitt ij määuʹs äʹššnekka ni vooʹps. Jõs teʹlfonkääzzkõõzzâst hoʹhssjet, što jeällmõš kääzzkâʹsttempääiʹǩest lij vieʹltʼtem, Kela tuâjjlaž vuäitt vaʹrrjed äʹššnekka ääiʹj kääzzkâʹsttempäikka.

Sääʹmǩiõllsa kääzzkõõzz

Kela tâʹvvsääʹmǩiõllsaž teʹlfon- da ougglõskääzzkõs lij äävai aarǥi čiâss 13–15 nââmrest 020 634 2894. Aanar- da nuõrttsääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzz vuäǯǯ tuulk ââʹneeʹl. Sääʹmǩiõllsaž äʹššneeʹǩǩ vuäiʹtte kueʹđđed õhttvuõttväʹlddemraukkmõõžž neʹttpååšta addrõʹsse saame@kela.fi. Kaaunak lââʹssteâđ Kela sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzin addrõõzzâst www.kela.fi/saame.

Kela kääzzkâʹsttempaaiʹǩi äävaiåårramääiʹj Lappist ǩeässa 2021
Kääzzkâʹsttempäiʹǩǩ Äävaiåårramääiʹj Ǩeässa
Aanar se čiâss 10–12 da 13–15 jie leäkku muttâz
Ǩeeʹmm se–pi čiâss 12–16 jie leäkku muttâz
Ǩeeʹmmjäuʹrr mâ da ne čiâss 10–12 da 13–15 jie leäkku muttâz
Kihttel ääiʹjvaʹrrjummšin jie leäkku muttâz
Muonio ääiʹjvaʹrrjummšin jie leäkku muttâz
Ruäʹvnjargg vu–ne čiâss 12–16 jie leäkku muttâz
Suäʹđjel vu čiâss 10–12 da 13–15 jie leäkku muttâz
Tornio vu–se čiâss 9–12 jie leäkku muttâz
Kolari ǩidd 5.7.–31.7.2021
Posio ǩidd 28.6.–11.7.2021
Ranua ǩidd 26.7.–15.8.2021
Salla ǩidd 20.7.–6.8.2021
Ylitornio ǩidd 19.7.–13.8.2021
Pello ǩidd 14.6.–16.7.2021

Lââʹssteâđ äʹššniiʹǩǩid