Yhteistyökumppanit

Lomakkeen nimi Tunnus Kuvaus Linkki
Omat tavoitteeni GAS 1 Käytetään kuntoutuksen tavoitteen laatimiseen ja arviointiin. Tavoite laaditaan yhteistyössä kuntoutuksen palveluntuottajan ja kuntoutujan kanssa. Lataa PDF
Palaute - Kuntoutuspsykoterapia KU 138 Kuntoutuspsykoterapian toteuttaja antaa lomakkeella palautteen (Kelan korvaamasta) kuntoutuspsykoterapiasta. Lataa PDF
Tilitys kuntoutuskustannuksista, palveluntuottaja KU 206 Palveluntuottajat laskuttavat lomakkeella kuntoutukseen liittyviä kustannuksia. Lomakkeeseen liitetään yksittäisiä henkilöitä koskevat laskulomakkeet KU 203 ja KU 205. Lataa PDF
Terapiapalaute - Vaativa lääkinnällinen kuntoutus KU 117 Palveluntuottajat käyttävät lomaketta antaessaan Kelalle kirjallisen kuntoutujakohtaisen palautteen toteuttamastaan kuntoutuksesta. Lataa PDF
Terapialasku - Harkinnanvarainen kuntoutus KU 205 Terapeutti laskuttaa lomakkeella kuntoutuspsykoterapiaan ja harkinnanvaraiseen terapiaan liittyviä kustannuksia. Lataa PDF
Selvitys - Lasten yksityisen hoidon tuki - Päivähoidon tuottaja WH 2 Tämän lomakkeen täyttää yksityinen päivähoidon tuottaja. Lataa PDF

Tee selvitys verkossa
Terapialasku – Vaativa lääkinnällinen kuntoutus KU 203 Terapeutti laskuttaa lomakkeella vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapiakustannuksia. Lomaketta käytetään Tilityslomakkeen KU 206 liitteenä. Lataa PDF
Ilmoitus - Tilinumero - Edunvalvoja/edunvalvontavaltuutettu E 41 Lomakkeella edunvalvoja tai edunvalvontavaltuutettu ilmoittaa päämiehensä tilinumeron, jolle Kelan etuus maksetaan. Lataa PDF
Tilitys Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista suorakorvausmenettelyssä SV 132 Tilitys Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista suorakorvausmenettelyssä Lataa PDF
Ilmoitus - Tiedot vuokranantajasta Y 12 Vuokranantaja täyttää. Tiedot vuokranantajasta kun vuokranantaja on asumistuen saajana. Lataa PDF
Kuntoutuslasku (palveluntuottaja) KU 201 Kuntoutuspalveluntuottaja laskuttaa lomakkeella kuntoutuskustannuksia. Palveluntuottaja käyttää lomaketta tilityslomakkeen KU 206 liitteenä. Lataa PDF
Esitys - Etuuden maksaminen kunnalle EV 241N Lomakkeella haetaan etuuden maksamista kunnalle tilanteessa, jossa etuuden maksaminen etuudensaajalle itselleen vaarantaa hänen tai hänen perheenjäsentensä toimeentulon. Lataa PDF
Ilmoitus - Etuuden maksaminen kunnalle EV 255 Lomakkeella haetaan etuuden maksamista kunnalle asiakasmaksulain 14 §:n tai toimeentulotukilain 23 §:n perusteella. Lataa PDF
Tilitys Suomessa syntyneistä sairausvakuutuslain mukaisista sairaanhoitokustannuksista SV 131 Työnantajan, sosiaalihuollon toimielimen, muun tilityksen tekijän tilityslomake Lataa PDF
Työkykykysymykset - Tuloksellisuuden seurantatiedot Kelalle AKV 1 Lomaketta käytetään ammatillisen kuntoutuksen tuloksellisuuden mittauksessa ja raportoinnissa. Käytetään kuntoutuspalveluissa, joissa palveluntuottaja raportoi Kelalle tuloksellisuudestaan palvelustandardien mukaisesti. Lataa PDF
Lomakkeen SV 210, Selvitys ja korvaushakemus sairaankuljetuksesta, täyttöohjeita SV 210T - Lataa PDF
Tilitys matkakustannuksista - valtakirjasopimusmenettelyssä / suorakorvausmenettelyssä SV 130 - Lataa PDF
Kunnan esitys lapsilisän maksamisesta LL 2 Lomakkeella kunta esittää lapsilisän maksamista kunnan sosiaalihuollon toimielimelle tai muulle henkilölle kuin lapsen vanhemmalle, kun lapsi on sijoitettu laitos- tai perhehoitoon tai kyseessä on muu erityisen painava syy. Lataa PDF
Todistus adoptiolapsen nimeämisestä tai hoitoon ottamisesta SV 94 Äidin vanhempainetuudet (SV 9), Isän vanhempainetuudet (SV 29a) ja Lapsilisä (LL 1) hakemusten liite, jos kyseessä on adoptiotilanne. Lomakkeen antaa kunnan sosiaalihuollon toimielin, adoptiotoimisto tai kansainvälisiä adoptiopalveluja antava taho. Lataa PDF
Esitys - Alle 16-vuotiaan vammaistuen maksaminen Y 241L Lomakkeella haetaan vammaistuen maksamista kunnan sosiaalihuollon toimielimelle tai muulle henkilölle kuin lapsen vanhemmalle, huoltajalle tai edunvalvojalle. Lataa PDF
Suostumus - Kuntoutuksen hyötyä koskeva raportointi KU 5 Kuntoutuja antaa suostumuksensa osallistua kuntoutuksen hyötyä koskevaan raportointiin ja raportointitietojen viemiseen tuloksellisuuden raportoinnin rekisteriin. Lataa PDF
Hakemus - Valtion korvaus hoitokustannuksista Y 31 Kunta tai kuntayhtymä voi hakea lomakkeella valtion korvausta, kun se on antanut hoitoa henkilölle, jolla ei ole Suomessa kotikuntaa tai jonka sairaanhoidon kustannuksista vastaa toinen EU- tai Eta-maa tai Sveitsi. Lataa PDF
Suostumuslomake, Kela/TE-toimisto KU 4 Lomakkeella asiakas ilmoittaa suostumuksensa Kelan ja TE-toimiston rekistereihin tallennettujen tietojen luovuttamisesta edellä mainittujen toimijoiden kesken. Lataa PDF
Vakuutusyhtiön / työnantajan tilitys - Ulkomailla syntyneet sairaanhoitokustannukset SV 133 Huom! Lomake on uudistettu 1.1.2014 lainmuutoksesta johtuen. Ennen 1.1.2014 syntyneet kustannukset korvataan kyseisenä ajankohtana voimassa olleen lainsäädännön mukaisesti. Lataa PDF
Tiedustelu toimintayksiköstä Y 236 Lomakkeella tiedustellaan toimintayksikön tietoja. Lataa PDF
Selvitys psykoterapeutin ja musiikkiterapeutin pätevyydestä ja toiminnasta (Kuntoutuspsykoterapia). Ilmoitus neuropsykologin toiminnasta (Harkinnanvarainen kuntoutus) KU 118 Terapeutit käyttävät lomaketta hakiessaan oikeutta antaa Kelan kuntoutuspsykoterapiaa, musiikkiterapiaa tai harkinnanvaraista neuropsykologista kuntoutusta. Lataa PDF
Muutosilmoitus - Vaativa lääkinnällinen kuntoutus - Fysioterapeutin tiedot - Fysioterapia ja allasterapia KU 40 - Lataa PDF
Vammaisten tulkkauspalvelun laskulomake TU 55 Vammaisten tulkkauspalvelun laskulomake, jota tulkkauspalveluntuottaja voi käyttää laskuttaessaan Kelaa antamistaan tulkkauspalveluista. Lataa PDF
Yhteenvetolomake, Työterveyshuollon esivalinta KIILA-kursseissa KU 129 Työterveyshuolto täyttää lomakkeelle alueellisissa työpaikkakohtaisissa KIILA-kursseille suositeltavat hakijat. Lataa PDF
Tulkintietolomake - Kuulo- ja kuulonäkövammaisten tulkit TU 52 Vammaisten tulkkauspalvelun palveluntuottajan kuulo- ja kuulonäkövammaisten tulkit ilmoittavat tällä lomakkeella tarjoamansa tulkkaustuotteet, käyttämänsä tulkkausmenetelmät ja –kielet sekä osaamisalueensa. Lataa PDF
Muutosilmoitus - Vaativa lääkinnällinen kuntoutus - Toimitilojen muutos KU 52 - Lataa PDF
Muutosilmoitus - Vaativa lääkinnällinen kuntoutus - Fysioterapeutin tiedot - eteläisen ja itäisen vakuutuspiirin fysioterapia ja eteläisen vakuutuspiirin allasterapia KU 54 - Lataa PDF
Muutosilmoitus - Vaativa lääkinnällinen kuntoutus - Toimintaterapeutin tiedot KU 49 - Lataa PDF
Tulkintietolomake - Puhevammaisten tulkit TU 53 Vammaisten tulkkauspalvelun palveluntuottajan puhevammaistentulkit ilmoittavat tällä lomakkeella tarjoamansa tulkkaustuotteet, käyttämänsä tulkkausmenetelmät ja -kielet sekä osaamisalueensa. Lataa PDF
Muutosilmoitus - Vaativa lääkinnällinen kuntoutus - Puheterapeutin tiedot KU 46 - Lataa PDF
Ilmoitus lapsen luovuttamisesta, huostaanotosta tai kiireellisestä sijoituksesta SV 95 Lomakkeella sosiaalihuollon toimielin tai sitä vastaava kunnan toimielin/adoptiotoimisto ilmoittaa lapsen luovuttamisesta adoptiolapseksi tai lapsen huostaanotosta tai kiireellisestä sijoituksesta äitiys- tai vanhempainrahakaudella. Lataa PDF
Hintatarjous - Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöterapiat KU 122 Lomaketta käytetään vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen avoterapiapalvelujen tarjouskilpailussa. Lataa PDF
Ilmoitus - Tilinumero - Valtion korvaus Y 124 N/A Lataa PDF
Vammaisten opiskelutulkkauspalvelun laskulomake TU 54 Vammaisten opiskelutulkkauspalvelun laskulomake, jota tulkkauspalveluntuottaja voi käyttää laskuttaessaan Kelaa antamistaan opiskelutulkkauspalveluista. Lataa PDF
Yhteenvetolomake, Sairausryhmäkohtaiset esivalintakurssit KU 128 Kuntoutuksen palveluntuottaja täyttää lomakkeelle esivalintakursseille suositeltavat, varasijalle suositeltavat ja ei suositellut hakijat. Lomakkeeseen liitetään yksittäisiä henkilöitä koskevat Kurssin esivalintatahon kannanotot KU 107. Lataa PDF
Maksuvaatimus - Opintolainan maksaminen pankille OG 5 Lomakkeella pankki voi esittää maksuvaatimuksen opintolainasta valtion takausvastuun perusteella tai esittää aiemmin pankille maksettuun opintolainaan liittyvän lisävaatimuksen. Lataa PDF
Muutosilmoitus - Vaativa lääkinnällinen kuntoutus - Psykoterapeutin tiedot KU 45 - Lataa PDF
Liite - Ateriatuki - Ylimääräisen avustuksen laskelma RU 5L Lomake on tarkoitettu opiskelijaravintolan pitäjille, jotka hakevat ylimääräistä avustusta. Lataa PDF
Hakemus - Ateriatuki - Ylimääräinen avustus RU 7 Lomake on tarkoitettu opiskelijaravintolan pitäjille, jotka hakevat ylimääräistä avustusta. Lataa PDF
Muutosilmoitus - NUOTTI -valmentaja – Valmentajan tiedot KU 55 Lomakkeella ilmoitetaan Kelan järjestämän NUOTTI –valmennuksen valmentajia koskevat henkilöstö-muutokset ja sijaisuudet. Lataa PDF
Muutosilmoitus - Vaativa lääkinnällinen kuntoutus - Musiikkiterapeutin tiedot KU 42 - Lataa PDF
Muutosilmoitus - Vaativa lääkinnällinen kuntoutus - Toimintaterapeutin tiedot - Lasten ja nuorten toimintaterapeutti KU 53 - Lataa PDF
Suostumus Y 100 Lomakkeella asiakas antaa suostumuksensa työkykyohjelman kokeiluhankkeessa mukana olevien yhteistyökumppanien väliseen tietojen antamiseen. Lataa PDF
Muutosilmoitus - Vaativa lääkinnällinen kuntoutus - Toimintaterapeutin tiedot - Eteläisen ja itäisen vakuutuspiirin toimintaterapia KU 56 Eteläisen ja itäisen vakuutuspiirin toimintaterapiaa koskeva muutosilmoituslomake, jolla palveluntuottaja ilmoittaa toimintaterapeutin muutoksesta. Lataa PDF
Hakemus - Valtion korvaus kiireellisen sosiaalipalvelun kustannuksista Y 32 Kunta tai kuntayhtymä voi hakea lomakkeella valtion korvausta, kun se on antanut kiireellistä sosiaalipalvelua henkilölle, joka on saanut kielteisen turvapaikkapäätöksen ja jonka vastaanottopalvelut ovat päättyneet. Lataa PDF
Muutosilmoitus - Vaativa lääkinnällinen kuntoutus - Kuvataideterapeutin tiedot KU 41 - Lataa PDF
Muutosilmoitus - Vaativa lääkinnällinen kuntoutus - Toimitilojen muutos - Koskee myös ryhmäterapioita KU 50 - Lataa PDF
Muutosilmoitus - Vaativa lääkinnällinen kuntoutus - Fysioterapeutin tiedot - Lasten ja nuorten fysioterapeutti KU 51 - Lataa PDF
Muutosilmoitus - Vaativa lääkinnällinen kuntoutus - Neuropsykologin tiedot KU 43 - Lataa PDF
Muutosilmoitus - Vaativa lääkinnällinen kuntoutus - Ratsastusterapeuttien tiedot – Fysioterapeutin toteuttama KU 47 - Lataa PDF
Muutosilmoitus - Vaativa lääkinnällinen kuntoutus - Ratsastusterapeutin tiedot – Toimintaterapeutin toteuttama KU 48 - Lataa PDF
Muutosilmoitus - Vaativa lääkinnällinen kuntoutus - Perheterapeutin tiedot KU 44 - Lataa PDF
Ilmoitus – Tilinumeromuutos - Ateriatuki RU 8 Lomakkeella Kelan yritys- ja yhteisöasiakas ilmoittaa uuden tilinumeronsa Kelaan ateriatuen maksamista varten. Lataa PDF
Muutosilmoitus - Vaativa lääkinnällinen kuntoutus - Ryhmäterapeutin tiedot - Psykoterapia KU 61 N/A Lataa PDF
Muutosilmoitus - Vaativa lääkinnällinen kuntoutus - Ryhmäterapeutin tiedot - Fysioterapia KU 59 N/A Lataa PDF
Muutosilmoitus - Vaativa lääkinnällinen kuntoutus - Ryhmäterapeutin tiedot - Toimintaterapia KU 57 N/A Lataa PDF
Muutosilmoitus - Vaativa lääkinnällinen kuntoutus - Ryhmäterapeutin tiedot - Puheterapia KU 60 N/A Lataa PDF
Muutosilmoitus - Vaativa lääkinnällinen kuntoutus - Ryhmäterapeutin tiedot - Neuropsykologinen kuntoutus KU 62 N/A Lataa PDF
Muutosilmoitus - Vaativa lääkinnällinen kuntoutus - Ryhmäterapeutin tiedot - Allasterapia KU 58 N/A Lataa PDF
Muutosilmoitus - Vaativa lääkinnällinen kuntoutus - Ryhmäterapeutin tiedot - Musiikkiterapia KU 63 N/A Lataa PDF