Eläkeuudistuksen vaikutukset Kelan eläke-etuuksiin

Työeläkelainsäädäntö uudistuu vuoden 2017 alussa. Samalla kansaneläkelaki uudistuu jonkin verran. Myös muuhun Kelaa koskevaan lainsäädäntöön tulee pieniä muutoksia. Tällaisia ovat esimerkiksi eläkkeensaajan asumistukea ja takuueläkettä koskevat lait.

Työntekijän eläkelain muutokset

Työeläke karttuu työntekijän työansioiden tai yrittäjän työtulon mukaan. Vuoden 2017 alusta kaikille karttuu vuodessa eläkettä 1,5 %. Vuoden 2025 loppuun asti on siirtymäaika, jolloin 53–62-vuotiaiden eläke karttuu vuodessa 1,7 %.

Työeläkkeen vanhuuseläkeikä nousee asteittain 65 vuoteen. Vuonna 1962 syntyneet on ensimmäinen ikäluokka, jolla 65 vuotta on alin vanhuuseläkeikä. Vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneillä vanhuuseläkeikä sopeutetaan elinajanodotteeseen.

Osa-aikaeläke poistuu kokonaan. Sen korvaa osittainen varhennettu vanhuuseläke.

Toinen uusi eläkemuoto on työuraeläke.

Vaikutukset kansaneläkkeeseen

Kansaneläkelaki muuttuu työeläkelain uudistuksen yhteydessä. Muun muassa eläkeikärajat muuttuvat työeläkelainsäädännön muutosten mukaisiksi.

Ennen vuotta 1965 syntyneillä kansaneläkkeen vanhuuseläkeikä on edelleen 65 vuotta. Vuonna 1965 tai sen jälkeen syntyneille kansaneläke myönnetään elinajanodotteen mukaan. Odote vahvistetaan kullekin ikäluokalle erikseen. Kansaneläkkeen ja työeläkkeen vanhuuseläkeikä tulee siis olemaan sama.

Varhennetun vanhuuseläkkeen ikäraja on

 • 63 vuotta ennen vuotta 1958 syntyneillä
 • 64 vuotta vuosina 1958–1961 syntyneillä.

Vuonna 1962 tai sen jälkeen syntyneet eivät enää saa varhennettua vanhuuseläkettä.

Jos siirryt eläkkeelle myöhemmin kuin varsinaisessa vanhuuseläkeiässä, eläkkeesi määrä korottuu jokaiselta lykkäyskuukaudelta eli saat lykkäyskorotuksen. Korotuksen määrä on ennen vuotta 1962 syntyneillä 0,6 % kuukaudessa. Vuonna 1962 tai sen jälkeen syntyneillä lykkäyskorotus on 0,4 % kuukaudessa.

Ennen vuotta 1962 syntyneillä on oikeus vanhuuseläkkeeseen työttömyyspäivärahan lisäpäivien perusteella. Ikäraja on

 • ennen vuotta 1958 syntyneillä 62 vuotta
 • vuosina 1958–1961 syntyneillä 64 vuotta.

Vuonna 1962 tai sen jälkeen syntyneet eivät enää saa vanhuuseläkettä työttömyyspäivärahan lisäpäivien perusteella.

Työeläke vaikuttaa kansaneläkkeen määrään. Muut eläketulosi siis pienentävät kansaneläkettäsi. Tuloksi ei kuitenkaan lasketa

 • työeläkkeen lykkäyskorotusta, joka maksetaan, kun jatkat työssä alimman vanhuuseläkeikäsi jälkeen
 • 63 ikävuoden jälkeen karttunutta työeläkettä, kun se on karttunut ennen 1.1.2017.

Osittainen varhennettu vanhuuseläke lasketaan tuloksi varhentamattomana eli maksettavaa eläkettä suurempana. Myös tuleva työeläkkeesi otetaan huomioon, jos haet Kelan vanhuuseläkettä tai varhennettua vanhuuseläkettä ennen työeläkettä. Tällainen tilanne voi olla, jos esimerkiksi jatkat työelämässä eläkeikääsi pidempään.

Vaikutukset Kelan työkyvyttömyyseläkkeen alkamiseen

 • Jos olet syntynyt ennen vuotta 1962 ja saat myös työeläkelaitoksestasi vanhuuseläkettä, Kelan maksama työkyvyttömyyseläke voi alkaa samasta ajankohdasta kuin työeläkkeen vanhuuseläke.
 • Jos saat työkyvyttömyyseläkettä vain Kelasta, eläke voi alkaa sairauspäivärahakauden tai sitä vastaavan ns. laskennallisen kauden jälkeen.

Vaikutukset takuueläkkeeseen

Eläkeuudistuksen myötä takuueläkkeeseen ovat oikeutettuja muun muassa henkilöt, jotka

 • saavat kansaneläkelain mukaista työkyvyttömyyseläkettä tai täyttä työkyvyttömyyseläkettä työeläkelainsäädännön mukaan
 • ovat täyttäneet ikäluokalleen säädetyn työeläkkeen mukaisen vanhuuseläkkeen alaikärajan ja saavat vanhuuseläkettä
 • saavat kansaneläkelain mukaista varhennettua vanhuuseläkettä
 • saavat kansaneläkelain mukaista vanhuuseläkettä työttömyysturvan lisäpäivien perusteella
 • ovat maahanmuuttajia ja täyttäneet kansaneläkelain mukaisen vanhuuseläkeiän.

Osittainen varhennettu vanhuuseläke ja työuraeläke eivät oikeuta takuueläkkeeseen. Jos sinulla on oikeus takuueläkkeeseen muulla perusteella, nämä eläkkeet pienentävät takuueläkettä. Lisäksi osittainen varhennettu vanhuuseläke vaikuttaa mahdolliseen varhennusvähennykseen.

Vaikutukset leskeneläkkeen täydennysmäärään

Kun Kela tekee päätöksen leskeneläkkeen täydennysmäärästä, tuloksi lasketaan varhentamaton osittainen varhennettu vanhuuseläke. Tuloksi ei lasketa

 • työeläkkeen lykkäyskorotusta, joka maksetaan, kun jatkat työssä alimman vanhuuseläkeikäsi jälkeen
 • siirtymäsäännöksen mukaisesti ennen 1.1.2017 karttunutta työeläkettä, joka on karttunut 63 ikävuoden jälkeen.

Vaikutukset muihin Kelan eläke-etuuksiin

Työuraeläke oikeuttaa eläkkeensaajan asumistukeen ja lapsikorotukseen, mutta ei takuueläkkeeseen.

Osittainen varhennettu vanhuuseläke ei oikeuta takuueläkkeeseen, eläkkeensaajan asumistukeen eikä lapsikorotukseen. Osittaista varhennettua vanhuuseläkettä saava henkilö voi olla oikeutettu näihin muun eläkkeen perusteella.

Työuraeläke ja osittainen varhennettu vanhuuseläke pienentävät takuueläkettä ja eläkkeensaajan asumistukea.

Vaikutukset Kelan kuntoutusrahaan

Työuraeläkettä saavan kuntoutusraha määräytyy eläkkeensaajan kuntoutusrahan suuruisena. Osittainen varhennettu vanhuuseläke ei estä Kelan kuntoutusrahan saamista eikä se vähennä kuntoutusrahan määrää.

Vaikutukset sairauspäivärahaan

Työuraeläke vähennetään sairauspäivärahasta.

Jos olet eläkkeellä ja sinulla on oikeus sairauspäivärahaan, määräytyy sairauspäivärahasi eläkkeellä ansaitsemiesi työtulojesi perusteella.

Osittainen varhennettu vanhuuseläke ei estä sairauspäivärahan saamista, eikä sitä vähennetä sairauspäivärahasta.

Vaikutukset työttömyysturvaan

Jos otat osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen ja olet työttömänä, eläkettäsi ei vähennetä työttömyysetuudesta.

Osittainen varhennettu vanhuuseläke voi vaikuttaa työmarkkinatuen määrään tarveharkinnan tulona.

Jos saat työuraeläkettä, et ole oikeutettu työttömyysetuuteen.

Muut lakimuutokset ja eläkeläiset

Perustoimeentulotuki siirtyy Kelan hoidettavaksi 1.1.2017. Voit hakea Kelasta perustoimeentulotukea, jos kaikki tulosi ja varasi ja muut sinulle myönnetyt sosiaalituet eivät riitä välttämättömiin arjen menoihisi, kuten ruokaan ja asumiseen.

Lue lisää