Elatustuen myöntäminen

Elatustukea voidaan myöntää sellaisen elatussopimuksen perusteella, jossa elatusapu on vahvistettu kuukausittain maksettavaksi. Kertamaksuksi vahvistetun elatusavun perusteella ei elatustukea voida myöntää. Elatusavun tulee olla joko kunnan lastenvalvojan vahvistama tai tuomioistuimen päättämä. Jos lapsen lähivanhempi ja elatusvelvollinen ovat keskinäisellä sopimuksella muuttaneet lastenvalvojan vahvistamaa sopimusta tai tuomioistuimen päätöstä, ei keskinäistä sopimusta voida noudattaa Kelassa.

Tukea on haettava kolmen kalenterikuukauden kuluessa siitä, mistä alkaen sitä halutaan saada. Takautuvaa hakuaikaa tutkitaan siitä päivästä taaksepäin, milloin hakemus on saapunut Kelaan. Tuki voidaan myöntää em. hakuaikaa pidemmältä ajalta vain silloin, kun myöhästyminen on johtunut hakijasta riippumattomasta syystä tai muusta erityisen painavasta perusteesta.

Esimerkki hakemuksen myöhästymisestä

Elatustukihakemus on tullut Kelaan 15.5.2014. Elatustukea haetaan 1.1.2014 alkaen. Elatustuki voidaan hakuajan puitteissa myöntää 1.2.2014 alkaen (hakuaika lasketaan aina kokonaisilta kalenterikuukausilta). Jos asiakas esittää hyväksyttäviä syitä siitä, miksi hän hakee tukea myöhässä, voidaan tuki myöntää 1.1.2014 alkaen.

Kun elatustukea haetaan ensimmäistä kertaa, hakijan on toimitettava Kelaan hakemus ja mahdollisesti liitteeksi tarvittava elatussopimus tai -tuomio. Tuen jatko- tai tarkistushakemukseksi riittää, että hakija toimittaa uuden elatussopimuksen tai -tuomion (tai muun tarvittavan tiedon). Jos tukeen haetaan tarkistusta tai jatkoa muulla perusteella, kuin millä elatustuki on aiemmin myönnetty, tarvitaan elatussopimuksen tai -tuomion lisäksi myös uusi hakemus. 

Lue lisää

Esimerkki tarvitaanko hakemus vai ei

Tuen saaja toimittaa Kelaan uuden elatussopimuksen ja ilmoittaa hakevansa elatustukea sillä perusteella, että elatusvelvollinen ei ole maksanut elatusapua xx.xx.xxxx alkaen. Tuki on myönnetty aiemmin erotustukena. Koska tukea haetaan nyt uudella perusteella, tarvitaan tarkistamista varten uusi hakemus.

Elatustukioikeus alkaa aina kuukauden alusta. Jos elatusapu tulee voimaan kesken kuukauden, tuki voidaan myöntää aikaisintaan seuraavan kuukauden alusta. Jos elatusvelvollinen on jättänyt elatusavun maksamatta ja sen perusteella myönnetään elatustuki, huomioidaan myös vajaan kuukauden elatusapu elatusvelvollisen elatusapuvelassa. Kun elatustuki on myönnetty jo aiemmin ja elatussopimusta muutetaan kesken kuukauden, lasketaan muutoskuukauden elatusavun määrä erikseen vanhan ja uuden elatusavun suhteessa.

Elatustuen maksaminen päättyy silloin, kun 

  • määräaikainen elatussopimus päättyy,
  • lapsi täyttää 18 vuotta,
  • lapsi muuttaa elatusvelvollisen luokse,
  • lapsi muuttaa pysyvästi ulkomaille,
  • lapsi kuolee,
  • elatusvelvollinen kuolee,
  • lapsi pystyy elättämään itsensä tai
  • elatustuen saaja pyytää itse lakkauttamaan tuen maksamisen.

Kelan oikeus periä elatusapuvelkaa päättyy silloin, kun velka on maksettu eikä sitä kerry enää lisää (elatustuen maksu on päättynyt).

Lue lisää