Kelan työjärjestys 1.1.2022 lukien

Kansaneläkelaitoksesta annetun lain (17.8.2001/731) 7 §:n 1 momentin 3 kohdan perusteella Kansaneläkelaitokselle (jatkossa Kela) on vahvistettu seuraava työjärjestys. 

1 §
Kelan hallintorakenne ja toimielimet

Kelan hallintorakenteesta ja toimielimistä säädetään Kansaneläkelaitoksesta annetussa laissa.

Kelassa on viisi tulosyksikköä ja kaksi toiminnallista yksikköä.

Tulosyksiköihin sisältyy yksiköitä. Toiminnallinen yksikkö rinnastetaan yksikköön. Yksiköihin voi sisältyä keskuksia ja ryhmiä. Ryhmiin voi sisältyä tiimejä. 

Kelan tulosyksiköille asetetaan tulostavoitteet ja vahvistetaan työjärjestys. Toiminnallisille yksiköille vahvistetaan toiminnalliset tavoitteet ja työjärjestys.   

2 §
Johtaminen

Hallitus johtaa ja kehittää Kelan toimintaa kuten Kansaneläkelaitoksesta annetussa laissa säädetään.

Pääjohtajan tehtävistä säädetään Kansaneläkelaitoksesta annetussa laissa ja tämän työjärjestyksen 3 §:ssä ja 5 §:ssä. Hallitus päättää pääjohtajan ja johtajien välisestä työnjaosta.

3 §
Tulosohjaus

Pääjohtaja valmistelee vuosittain Kelan toiminta- ja taloussuunnitelman hallituksen päätettäväksi.

Hallitus sopii pääjohtajan kanssa toiminta- ja taloussuunnitelman toteuttamisesta sekä tekee hänen kanssaan tulossopimuksen. Pääjohtajan johdolla sovitaan yhteisten tavoitteiden toteuttamisesta johtajien ja tulosyksiköiden kanssa.

Yhdessä sovittujen tavoitteiden saavuttamisesta pääjohtaja raportoi hallitukselle, johtajat pääjohtajalle ja tulosyksiköiden johtajat pääjohtajalle ja johtajille.

4 §
Asioiden esittely hallituksessa

Pääjohtaja esittelee asiat hallitukselle. Pääjohtaja voi kuitenkin siirtää esittelytehtävän.

Hallitus päättää läsnäolo- ja puheoikeudesta hallituksen kokouksissa.

5 §
Pääjohtajan tehtävät

Sen lisäksi mitä Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 9 §:n 3 momentissa säädetään ja tämän työjärjestyksen 3 §:ssä määrätään pääjohtajan tehtävistä, pääjohtaja vastaa Kelan strategisesta johtamisesta ja kehittämisestä sekä hallituksen hänen vastuulleen antamista yksiköistä ja niille kuuluvista asioista.

Pääjohtaja päättää vastuulleen kuuluvien yksiköiden työjärjestykset ja johtajien esityksistä muiden tulosyksiköiden työjärjestykset. Jos on epäselvyyttä siitä, minkä tulosyksikön tai toiminnallisen yksikön tehtäviin asia kuuluu, toimivaltakysymyksen ratkaisee pääjohtaja.

Pääjohtaja päättää Kelan prosessikokonaisuudesta.

6 §
Johtajien tehtävät

Johtajat vastaavat hallituksen heidän vastuulleen antamien tulosyksiköiden ja niille kuuluvien asioiden suunnittelusta sekä johtamisesta. Johtajat raportoivat pääjohtajalle.

Johtajat toimivat toistensa sijaisina hallituksen päätöksen mukaisesti. Pääjohtajan sijaisena toimii tehtävään määrätty johtaja.

7 §
Johtoryhmätyöskentely

Pääjohtajan johdolla toimii Kelan johtoryhmä.  

Johtoryhmään kuuluvat pääjohtaja, johtajat, tulosyksiköiden johtajat, toiminnallisten yksiköiden johtajat ja muut pääjohtajan määräämät jäsenet. 

Johtoryhmä valmistelee hallituksen linjausten mukaisesti pääjohtajan tukena Kelan vision, strategian ja yhtenäisen näkemyksen strategisista tavoitteista. Johtoryhmä varmistaa strategisten tavoitteiden toimeenpanon ja Kelan kokonaisonnistumisen. Lisäksi johtoryhmä käsittelee hallitukselle esiteltävät keskeiset asiat, Kelaa koskevat linjaukset ja muut asiat, jotka vaativat yksittäistä toimialaa laajempaa tarkastelua sekä toimii pääjohtajan ja johtajien tukena.

Tulosyksiköillä ja toiminnallisilla yksiköillä on kullakin oma johtoryhmänsä.  

8 §
Yhteistyö asioiden valmistelussa

Kelan toimintatapa edellyttää saumatonta yhteistyötä yli yksikkörajojen.  Asioiden valmistelussa tulosyksiköiden, toiminnallisten yksiköiden ja toimihenkilöiden tulee pitää yhteyttä neuvotteluin, tiedottamalla ja muilla sopivilla tavoilla.

Valmistelusta vastaavan tulosyksikön johtajan tai toiminnallisen yksikön johtajan tulee huolehtia, että yhteistoiminnasta annettuja säännöksiä ja määräyksiä noudatetaan asioiden valmistelussa.

9 §
Palveluverkko  

Hallitus päättää palvelupisteiden ylläpidon kriteereistä. Pääjohtaja päättää kuultuaan yt-neuvottelukuntaa hallituksen hyväksymien kriteereiden mukaisesti palvelukokonaisuuden järjestämisestä ja kehittämisestä. Pääjohtaja raportoi hallitukselle vuosittain palvelukokonaisuuden järjestämisestä linjausten arviointia varten.  

Asiakkaan lähipalvelujen tulosyksikön johtaja päättää yhteispalveluista ja muista palvelutoiminnoista. 

10 §
Kelan tulosyksiköt ja toiminnalliset yksiköt

Kelassa on seuraavat tulosyksiköt:

 1. asiakkaan lähipalvelujen tulosyksikkö
 2. valtakunnallisten asiakkuuspalvelujen tulosyksikkö
 3. IT-palvelujen tulosyksikkö
 4. tietopalvelujen tulosyksikkö
 5. yhteisten palvelujen tulosyksikkö.

Lisäksi Kelassa on kaksi toiminnallista yksikköä: johdon tukiyksikkö ja viestintäyksikkö. Ne toimivat pääjohtajan alaisina. Pääjohtaja vahvistaa niille toiminta- ja taloussuunnitelman.

11 §
Sisäinen tarkastus 

Pääjohtajan alaisena toimii sisäinen tarkastus. Sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen vahvistaa hallitus.

12 §
Asiakkaan lähipalvelujen tulosyksikön vastuut ja toiminnalliset kokonaisuudet 

Asiakkaan lähipalvelujen tulosyksikkö vastaa henkilökohtaisen asiakaspalvelun järjestämisestä sekä toteuttamisesta, ja siihen liittyvästä palveluverkosta sekä erikseen sovittavien asiakkuuksien hoitamisesta ja etuuskäsittelystä.  Asiakkaan lähipalvelujen tulosyksikkö vastaa palvelujen, asiakkuuksien ja palvelukanavien kehittämisestä yhdessä valtakunnallisten asiakkuuspalvelujen tulosyksikön kanssa.

13 §
Valtakunnallisten asiakkuuspalvelujen tulosyksikön vastuut ja toiminnalliset kokonaisuudet 

Valtakunnallisten asiakkuuspalvelujen tulosyksikkö vastaa valtakunnallisesti hoidettavista asiakkuuksista, valtakunnallisesta etuuksien käsittelystä, verkkopalveluista sekä etuuslainsäädännön kehittämisehdotusten tekemisestä.  Valtakunnallisten asiakkuuspalvelujen tulosyksikkö vastaa palvelujen, asiakkuuksien ja palvelukanavien kehittämisestä yhdessä asiakkaan lähipalvelujen tulosyksikön kanssa.

14 §
IT- palvelujen tulosyksikön vastuut ja toiminnalliset kokonaisuudet 

IT- palvelujen tulosyksikkö vastaa IT-kehittämis-, ylläpito- ja tuotantopalvelujen tuottamisesta Kelalle sekä Kelan tulosyksiköiden tai toiminnallisten yksiköiden tekemien sopimusten mukaisille toimijoille lainsäädäntö- tai sopimuspohjaisesti.

IT-palvelujen tulosyksikön tavoitteena on mahdollistaa Kelan toiminta yhteiskunnassa tuottamalla ja kehittämällä toimintavarmoja, turvallisia ja edistyksellisiä IT-palveluja.

15 §
Tietopalvelujen tulosyksikön vastuut ja toiminnalliset kokonaisuudet

Tietopalvelujen tulosyksikkö vastaa tietovarantojen keräämisen, jalostamisen ja hyödyntämisen palveluista ja tuotteista sekä kehittää niitä Kelan sisäisille ja ulkoisille asiakkaille. Tietopalvelujen tulosyksikkö vastaa tiedonhallinnan ohjauksesta ja tiedonhallintamallista Kelassa.

Tietopalvelujen tulosyksikön toiminnalliset kokonaisuudet ovat:

 1. tietopalvelujen johtaminen ja kehittäminen
 2. tietojohtamisen, tilastoinnin ja analytiikan palvelujen tuottaminen ja kehittäminen
 3. tutkimustoiminta
 4. selvitysten ja tietoaineistojen tuottaminen
 5. tietopalvelujen arkkitehtuurien ja asiakkuuksien hallinta
 6. Kelan ydintiedon ja Kelan ylläpitämien sosiaali- ja terveydenhuollon tietojen hallinta
 7. tiedonvälitys Kelaan ja Kelasta.

16 §
Yhteisten palvelujen tulosyksikön vastuut ja toiminnalliset kokonaisuudet 

Yhteisten palvelujen tulosyksikkö vastaa Kelan toimintaa mahdollistavien yhteisten operatiivisten palvelujen tuottamisesta ja toimittamisesta. Lisäksi se vastaa yhteisten palvelujen asiakaslähtöisestä kehittämisestä.  

Yhteisten palvelujen tulosyksikön toiminnalliset kokonaisuudet ovat: 

 1. asiakirjahallinnan ja hallinto- ja toimitilapalvelut
 2. hankinta-, kieli-, oikeudelliset ja perintäpalvelut
 3. talous- ja henkilöstöpalvelut
 4. Kelan turvallisuuden ja varautumisen johtaminen sekä toimitilojen turvallisuuspalvelut

17 §
Johdon tukiyksikön vastuut ja toiminnalliset kokonaisuudet 

Johdon tukiyksikkö vastaa Kelan strategisen johtamisen palveluista ja johtamisen tuesta.  

Johdon tukiyksikön toiminnalliset kokonaisuudet ovat: 

 1. strategia- ja toimielinpalvelut   
 2. resurssi- ja talousohjauspalvelut  
 3. henkilöstösuunnittelu- ja työnantajapalvelut  
 4. digitalisaatio- ja tietohallintopalvelut.    

18 §
Viestintäyksikön vastuut ja toiminnalliset kokonaisuudet

Viestintäyksikkö vastaa strategisesta viestinnästä, viestintästrategiasta ja johdon viestinnällisestä tuesta. Viestintäyksikkö vastaa Kelan eri kohderyhmien viestintäpalveluista ja niihin tarvittavien kanavien ja medioiden kehittämisestä. Viestintäpalvelut suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä tulosyksiköiden kanssa.

Viestintäyksiön toiminnalliset kokonaisuudet ovat:

 1. strategia- ja työyhteisöviestintä
 2. asiakas- ja kumppaniviestintä
 3. media- ja sidosryhmäviestintä
 4. Kanta-palveluiden viestintä
 5. tutkimus- ja tilastoviestintä
 6. kriisiviestintä
 7. markkinointi
 8. kielenhuolto
 9. visuaalisen viestinnän palvelut.  

19 §
Tulosyksiköiden ja toiminnallisten yksiköiden organisaatio ja tehtävät 

Tulosyksiköiden ja toiminnallisten yksiköiden organisaatiosta ja tehtävistä määrätään tarkemmin tulosyksikön ja toiminnallisen yksikön työjärjestyksessä.

20 §
Tulosyksikön johtajan tehtävät ja kelpoisuusehdot

Tulosyksikön johtajan tehtävänä on vastata tulosyksikön johtamisesta sekä sille kuuluvien asioiden suunnittelusta ja kehittämisestä. Sisäisen tarkastuksen päällikkö raportoi pääjohtajalle ja tulosyksiköiden johtajat raportoivat toimialasta vastaavalle johtajalle.

Lisäksi tulosyksikön omassa työjärjestyksessä voi olla määräyksiä raportoinnista. 

Tulosyksikön johtajan tulee olla tehtävään soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut sekä perehtynyt tulosyksikön toimialaan kuuluviin asioihin ja johtamistehtäviin.

Sisäisen tarkastuksen päällikköön sovelletaan tulosyksikön johtajaa koskevia määräyksiä.

21 §
Toiminnallisen yksikön johtajan ja yksikön päällikön tehtävät ja kelpoisuusehdot

Toiminnallisen yksikön johtajan ja yksikön päällikön tehtävänä on vastata yksikön johtamisesta sekä sille kuuluvien asioiden suunnittelusta ja kehittämisestä. Yksikön päällikkö raportoi tulosyksikön johtajalle. Toiminnallisen yksikön johtaja raportoi pääjohtajalle. Lisäksi toiminnallisen yksikön omassa työjärjestyksessä voi olla määräyksiä raportoinnista.

Toiminnallisen yksikön johtajan ja yksikön päällikön tulee olla tehtävään soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut sekä perehtynyt yksikön toimialaan kuuluviin asioihin ja johtamistehtäviin.

Palveluyksikön johtajaan sovelletaan yksikön päällikköä koskevia määräyksiä. 

22 §
Muiden toimihenkilöiden kelpoisuusehdot

Muiden kuin 20 - 21 §:ssä mainittujen toimihenkilöiden kelpoisuusehdoista määrätään erikseen.  

23 §
Tehtäväjaon määräytyminen eräissä tapauksissa

Kahden tai useamman tulosyksikön tai toiminnallisen yksikön tehtäväalueeseen kuuluva merkittävä asia käsitellään Kelan johtoryhmässä.

Tulosyksiköt ja toiminnalliset yksiköt voivat sopia yksittäisen asian tai asiaryhmän tehtäväjaosta tästä työjärjestyksestä poiketen, jos se on asian käsittelyn kannalta tarkoituksenmukaista.

Jos tulosyksikössä tai toiminnallisessa yksikössä käsiteltävä asia koskee myös toisen yksikön toimintaa, asiaa valmisteltaessa on neuvoteltava kysymyksessä olevan yksikön kanssa.

24 §
Asioiden esittely

Kelan hallinnolliset päätökset tehdään pääsääntöisesti esittelystä siten kuin hallituksen päätöksessä toimivallasta hallinnollisissa asioissa tarkemmin määrätään. Ilman esittelyä voidaan ratkaista asia, jolla ei ole laajakantoista merkitystä ja joka perustuu Kelassa noudatettuun vakiintuneeseen käytäntöön. Esittelijänä toimii pääjohtajan, johtajan, tulosyksikön johtajan tai toiminnallisen yksikön johtajan määräämä toimihenkilö.

25 §
Voimaantulo 

Tämä työjärjestys tulee voimaan 1. päivänä tammikuuta 2022. Tällä työjärjestyksellä kumotaan 23. päivänä syyskuuta 2021 vahvistettu työjärjestys.

Ennen tämän työjärjestyksen voimaantuloa voidaan ryhtyä täytäntöönpanon edellyttämiin tarvittaviin toimenpiteisiin.