Tutkimusta tukemassa

Tutkimusrahoitus

Kela voi myöntää rahoitusta sairauksien ehkäisemiseen sekä kuntoutusta, sairauksien ehkäisyä ja sairausvakuutusta koskevaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

Tieteellinen tutkimus (Kelan rekisterit)

Kelan tietoja luovutetaan tutkimuksiin, jotka täyttävät tieteellisen tutkimuksen kriteerit. Tieteellistä tutkimusta säätelevät seuraavat lait:

Tutkimuksen eettinen ennakkoarviointi

Eettisessä ennakkoarvioinnissa tarkastellaan aineistonkeruun suunnitelmaa, tutkimuksen toteutustapaa, tutkittavien informointia sekä aineiston käsittelyn ja säilyttämisen suunnitelmaa tutkittaville mahdollisesti koituvien riskien sekä vahingon välttämisen näkökulmasta. Arvioinnin ohjeellisena lähtökohtana ovat ihmistieteiden eettiset periaatteet: tutkittavien itsemääräämisoikeus, vahingoittamisen välttäminen, yksityisyys ja tietosuoja.

Lue lisää