Blankett SV 210 inte längre obligatorisk vid redovisningsförfarande i samband med prehospital akutsjukvård

Redovisningsförfarandet i samband med prehospital akutsjukvård ändras 1.10.2020. Serviceproducenten behöver inte längre lämna in blankett SV 210 till FPA om serviceproducenten i stället lämnar in motsvarande uppgifter från sitt datasystem.

Vid direktersättningsförfarande i samband med prehospital akutsjukvård tar serviceproducenten ut en självriskandel (25 euro) av patienten i enlighet med sjukförsäkringslagen och ansöker om ersättning hos FPA för transporten genom att lämna in en redovisningsansökan samt separat för varje patient blanketten SV 210 Utredning och ansökan om ersättning för sjuktransport. Många serviceproducenter inom den prehospitala akutsjukvården använder sig av ett datasystem som lämpar sig för registrering av uppgifter. Från datasystemet kan serviceproducenten få de uppgifter som efterfrågas på blankett SV 210. Serviceproducenter som använder ett sådant datasystem kan ansöka om ersättning med handlingar som skrivits ut från systemet och som motsvarar blankett SV 210. Då krävs det inte längre någon underskrift eller stämpel av vårdinrättningen.

FPA har förhandlat om ändringen av redovisningsförfarandet med sektionen för prehospital akutsjukvård, som utgörs av specialupptagningsområdenas centraler för prehospital akutsjukvård, och med Suomen Sairaankuljetusliitto.

Ändring i redovisningsförfarandet

Från 1.10.2020 behöver serviceproducenter inom den prehospitala akutsjukvården inte längre foga blankett SV 210 till de redovisningar som skickas till FPA. Blanketten behövs inte när det är fråga om prehospital akutsjukvård där patienten behövt transport och där akutsjukvårdsenheten fått uppdraget via nödcentralen eller fältchefen för den prehospitala akutsjukvårdstjänsten inom sjukvårdsdistriktet. Serviceproducenten ska ha en elektronisk applikation där de uppgifter som motsvarar de obligatoriska uppgifterna på blankett SV 210 registreras.

FPA behöver följande uppgifter om varje patient och transport:

 • Patientens personbeteckning och namn
 •  Datum för transporten
 • Beställare nödcentral/fältchefen för den prehospitala akutsjukvården
 • Start från stationeringsplatsen/annan plats, vilken?
 •  Utryckningsadress
 • Hemadress
 • Hemkommun
 • Den mottagande vårdinrättningens namn
 • X Utlänning/ Intyg över rätt till vård bifogas
 • Samtalet började kl.
 • Uppdraget började kl.
 • Framme kl.
 • Hos patienten kl.
 • Transporten inleddes kl.
 • Patienten avlämnad kl.
 • Uppdraget slutfört kl.
 • Körkm totalt
 • Grundavgift -20 km __,__ euro
 • Tilläggskm som debiteras __,__euro
 • Andre förare __tim__min __,__euro
 • Väntetid (över 1 tim) __tim__min _,__ euro
 • Totalt __,__ euro
 • Självriskandel __,__ euro
 • FPA debiteras __,__ euro
 • X Patienten transporteras på extra plats på bår/sittande
 • X Vidaretransport
 • Löpande nr för transporten (frivilligt)
 • Enhet
 • Utryckningskod
 • Transport/X-kod (Vid uppdrag med koden X-1 eller X-8 ska dessutom uppgifter om fallet och behandlingen lämnas in i enlighet med blankett SV 210)
 • X Transportens syfte Sjukdom eller graviditet

Anvisningar för situationer där ytterligare uppgifter krävs för att serviceproducenten ska kunna beviljas ersättning

Nedan finns närmare anvisningar för följande situationer:

 • Patienten är försäkrad utomlands.
 • Det är fråga om en trafikskada eller ett arbetsolycksfall.
 • Patienten är intagen för institutionsvård.
 • I den totala tid som angetts ingår städning eller pauser.

Om patienten är försäkrad utomlands ska till redovisningen fogas antingen en kopia av EHIC-kortet eller något annat intyg över rätten till vård. Om det inte finns något intyg över rätt till vård fakturerar serviceproducenten patienten för kostnaderna för hela transporten och patienten kan själv ansöka om ersättning i efterhand. Närmare information om ämnet finns på adressen www.kela.fi/web/sv/samarbetspartner-patienttransporter-och-patientresor. Om det är fråga om en prehospital akutsjukvårdstjänst som ordnas av sjukvårdsdistriktet fogas ingen ansökan om ersättning till redovisningen, utan ersättning söks hos FPA i form av statlig ersättning. Närmare information om statlig ersättning finns på adressen www.kela.fi/web/sv/samarbetspartner-halsovardspersonal-internationella-situationer-statlig-ersattning-hur-man-ansoker-om-ersattning

Om det är fråga om en trafikskada eller ett arbetsolycksfall ska ersättning sökas direkt hos försäkringsbolaget. Om FPA får en ansökan om ersättning för en trafikskada eller ett arbetsolycksfall returnerar FPA ansökan till serviceproducenten, eftersom en sådan ansökan inte omfattas av avtalet.

Om patienten är intagen för institutionsvård avslår FPA ansökan direkt i samband med redovisningen. Serviceproducenten kan ansöka om ersättning på annat håll.

FPA ersätter inte till exempel den tid som använts för att städa ambulansen eller akutvårdspersonalens pauser. Om den totala tiden innefattar dylika kostnader, ska den tid som hänför sig till dessa kostnader anges tydligt så att den kan dras av från de totala kostnaderna.

För transporter med koden X-1 och X-8 krävs fortfarande en del av de uppgifter som efterfrågas på blankett SV 210, dvs. en fallbeskrivning samt uppgifter om sjukdomar/aktuell medicinering, tillstånd vid anträffandet, behandling och uppföljning (uppgifterna lämnas in på blankett SV 210 eller på något annat sätt).

Uppgifter om serviceproducenten ska anges i redovisningsansökan

Utöver de uppgifter som efterfrågas på blankett SV 210 ska serviceproducenten även i fortsättningen lämna in en redovisningsansökan till FPA. Redovisningsansökan ska innehålla följande uppgifter om serviceproducenten:

 •  FO-nummer
 • adress
 • uppgifter om och underskrift av den som gjort upp redovisningen
 • redovisningsperiod
 • kostnader, ersättningar och referensnummer
 • uppgift om huruvida den prehospitala akutsjukvården har konkurrensutsatts eller om man tillämpar de taxor som statsrådet fastställt (om detta inte framgår på något annat sätt).

En löpande numrering av ansökningarna gör det lättare att hänföra tilläggsuppgifter som ges separat till rätt person. De referensuppgifter som används för att hänföra kostnaderna rätt ska anges så att till exempel en betalning som anges i en tilläggsutredning enkelt kan hänföras till rätt redovisning


 

Läs mer: