Företag och andra organisationer önskar fler smidiga och papperslösa tjänster 

Våren 2021 samlade FPA representanter för företag och organisationer till kundråd i vilka man diskuterade utvecklingen av tjänster på nätet. Deltagarna önskade papperslösa och interaktiva kontakter till FPA och stöd för användningen av e-tjänsterna.

Deltagarna i kundrådet representerade företag av olika storlek och offentliga organisationer som sköter ärenden hos FPA. Bland deltagarna fanns arbetsgivarkunder, producenter av rehabiliteringstjänster och representanter för läroanstalter. Diskussionstemana valdes utifrån en enkät som gjordes föregående år och ledde till livliga och konstruktiva diskussioner. 

Enklare att komma i gång 

FPA har flera förmånsspecifika e-tjänster för företag och organisationer som utvecklats vid olika tidpunkter.

– Nya arbetstagare kan i början tappa bort sig när de söker den e-tjänst de behöver på fpa.fi, konstaterade en av deltagarna i kundrådet.  

De flesta tyckte ändå att man med hjälp av bokmärken och sökmaskin ganska lätt hittar rätt e-tjänst. Länken till den skyddade e-posten ansågs svår att hitta.

Enligt kundrådet skulle det ideala vara en enda e-tjänst på fpa.fi via vilken man skulle komma åt att alla de funktioner man behöver. Deltagarna i rådet framförde också andra önskemål gällande utvecklandet av e-tjänsterna.

Handlingar också via e-tjänsten

Det som företags- och organisationskunderna önskar är papperslöst och smidigt informationsutbyte. Det känns inte ändamålsenligt och kostnadseffektivt att skriva ut, skanna och posta handlingar fram och tillbaka. Deltagarna i kundrådet önskade att handlingarna skulle kunna skickas via e-tjänsterna i samband med att man sköter ärenden. 

Dessutom önskade man få impulser från FPA om vilka handlingar och bilagor som behövs och en möjlighet att se de handlingar man redan skickat. Deltagarna ansåg att Suomi.fi-fullmakterna är nödvändiga av dataskyddshänsyn när man skickar och ser handlingar. En ytterligare utmaning med tanke på utvecklandet av tjänsten är situationer där en instans skickar in ansökan till FPA medan en annan skickar in bilagorna.

En del av de mindre aktörerna använder fortsättningsvis i huvudsak pappersblanketter som de skriver ut och skickar in tillsammans med bilagorna.

Chatten som stöd vid användningen av e-tjänster 

Deltagarna i kundrådet kritiserade de långa kötiderna till telefontjänsten. Flera av representanterna för de större organisationerna hade ändå goda erfarenheter av chatten som FPA erbjuder arbetsgivare och samarbetspartner. De upplevde den som snabb och fungerande. Om identifiering vore möjligt i chatten skulle man kunna utnyttja den i fler situationer.[1]

Deltagarna förhöll sig fortfarande avvaktande till chattbotten, men en del tyckte att den kunde försnabba sökningen av information på fpa.fi. 

Deltagarna bedömde att möjligheten att bli uppringd vid en viss tidpunkt skulle kunna effektivera telefontjänsten.

Utifrån diskussionen är det viktigaste inte att få hjälp med att sköta ärenden på nätet utan att få svar på frågor om förmåner. 

Hur framskrider utvecklingen av tjänsterna? 

Det är inte möjligt för FPA att åtminstone inom en nära framtid kunna skapa en enda gemensam e-tjänst för företags- och organisationskunderna eftersom användarnas behov är så olika. I FPA:s kommunikationsenhet har man ändå redan nu börjat fundera på hur man på den öppna webbplatsen fpa.fi skulle kunna presentera e-tjänsterna och de övriga tjänsterna klarare och tydligare än idag. 

De utmaningar som finns när det gäller att skicka handlingar har man redan börjat arbeta med i samband med förnyandet av tjänsten för bilagor för privatpersoner.  

Chatten för arbetsgivare och samarbetspartner har varit i bruk redan i några år utan identifiering. Möjligheten att använda chatten som identifierad och att bli uppringd på önskad tid väntar på ett nytt system för administration av kontakter. Upphandlingen av systemet har börjats.

Hjälp oss att förbättra vår service

Med FPA:s elektroniska responsblankett kan du ge både ris och ros och på så sätt hjälpa FPA att utveckla de tjänster som är riktade till företags- och organisationskunder.

Läs mer om responskanalen på www.fpa.fi/ge-respons