Ersättningarna för resor till studerandehälsovård och vård som ordnas med servicesedel ändras 1.1.2021

Från början av nästa år ersätter FPA kostnaderna för högskolestuderandes resor till studerandehälsovård. Också ersättningsgrunderna för resor till vård som ordnas med servicesedel ändras.

Från 1.1. 2021 ersätts kostnaderna för högskolestuderandes resor till studerandehälsovård från sjukvårdsförsäkringen. Högskolestuderande anlitar Studenternas hälsovårdsstiftelses (SHVS) tjänster och kan få ersättning för resor till sådan primärvård som stiftelsen tillhandahåller. Resekostnaderna ersätts i regel högst enligt vad resan skulle ha kostat från den studerandes stadigvarande hemadress till närmaste verksamhetsställe där SHVS kan erbjuda den vård som den studerande behöver. En resa till något annat av SHVS verksamhetsställen kan ersättas om en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården bedömer att den studerande behöver sådan vård som ges där.  

Syftet med lagändringen är att säkerställa att universitets- och yrkeshögskolestuderande har tillgång till undersökning och vård på lika villkor i hela landet.

Ersättningsgrunderna för resekostnader förenhetligas

Ersättningarna för resekostnader ändras också i situationer där vården betalas med servicesedel. De här resorna ersätts i fortsättningen på samma sätt som resor till en vårdenhet som patienten valt med stöd av bestämmelserna om valfrihet i hälso- och sjukvårdslagen. I praktiken innebär detta att resekostnaderna ersätts enligt kostnaderna för resor till huvudhälsovårdscentralen i den egna boendekommunen eller samkommunen.

Genom lagändringen förenhetligas ersättningsgrunderna för resekostnader. Tidigare har resor till vård som ordnas med servicesedel och resor till vårdenheter som valts med stöd av valfriheten inom hälso- och sjukvården ersatts på olika sätt.