Beslut av smittskyddsansvarig läkare behövs fortfarande som bilaga till ansökan om dagpenning vid smittsam sjukdom

För att kunna bevilja dagpenning vid smittsam sjukdom behöver FPA ett beslut om frånvaro från arbetet, isolering eller karantän, som meddelats av den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar i kommunen eller sjukvårdsdistriktet. Man kan inte få dagpenning vid smittsam sjukdom och sjukdagpenning samtidigt.

Dagpenning vid smittsam sjukdom ersätter inkomstbortfall om den läkare som i kommunen eller sjukvårdsdistriktet ansvarar för smittsamma sjukdomar förordnar frånvaro från arbetet, karantän eller isolering för att förhindra spridning av en smittsam sjukdom. Dagpenning vid smittsam sjukdom kan beviljas också om den smittskyddsansvariga läkaren har förordnat att ett barn under 16 år ska hållas hemma och vårdnadshavaren därför går miste om förvärvsinkomster.

–  Eftersom dagpenningen vid smittsam sjukdom baserar sig på lagen krävs det ett officiellt läkarbeslut för att FPA ska kunna betala ut dagpenning. I praktiken innebär detta att den insjuknade måste genomgå ett coronatest inom hälso- och sjukvården för att kunna få dagpenning vid smittsam sjukdom eller en anteckning i covidintyget om tillfrisknande från coronainfektion. Om testet är positivt, behöver personen ett beslut av den smittskyddsansvariga läkaren om karantän eller isolering, konstaterar Mikko Toivanen, chef för kompetenscentret för arbets- och funktionsförmåga vid FPA.

Man kan inte få dagpenning vid smittsam sjukdom och sjukdagpenning samtidigt. När den isolering eller karantän som ligger till grund för dagpenningen vid smittsam sjukdom upphör men personen är arbetsoförmögen på grund av sjukdom kan han eller hon ansöka om sjukdagpenning för tryggande av sin försörjning. Detta kräver ett läkarintyg om arbetsoförmåga.

Beloppet av dagpenning vid smittsam sjukdom

Dagpenningen vid smittsam sjukdom bestäms enligt den lön som personen skulle få om han eller hon arbetade normalt. För en företagare bestäms beloppet enligt den FöPL- eller LFöPL-årsinkomst som gäller då utbetalningen av dagpenning vid smittsam sjukdom börjar.

Ansökan om dagpenning vid smittsam sjukdom

Ansökan om dagpenning vid smittsam sjukdom kan göras i MittFPA eller med blanketten Sjukdagpenningar (SV 8r).

Följande uppgifter behövs som bilaga till ansökan:

  • beslut om frånvaro från arbetet, karantän eller isolering av den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar i kommunen eller sjukvårdsdistriktet.
  • arbetsgivarens utredning om inkomstbortfall under frånvaro från arbetet. 
  • Arbetsgivaren kan lämna in utredningen via e-tjänsten eller med blanketten Anmälan om lön från arbetsgivare Y 17r.

FPA kan betala dagpenning vid smittsam sjukdom till arbetsgivaren om en arbetstagare på grund av en smittsam sjukdom är förhindrad att utföra sitt arbete och arbetsgivaren betalar lön under frånvarotiden.

Den retroaktiva ansökningstiden för dagpenning vid smittsam sjukdom är 2 månader. 

Läs mer: