De temporära lagändringarna gällande arbetslöshetsförmåner och rätten till arbetsmarknadsstöd för företagare upphör – den ändring som gjordes i syfte att förenkla handläggningen fortsätter dock att gälla till slutet av 2022

Under coronaepidemin har det gjorts flera temporära ändringar i lagstiftningen om arbetslöshetsförmåner. Största delen av dessa ändringar upphör att gälla i slutet av november. Till exempel är det skyddade beloppet i fråga om arbetslöshetsförmåner från och med 1.12.2021 åter 300 euro per månad. Även arbetsmarknadsstödet för företagare upphör. Den lagändring som gjordes för att förenkla handläggningen av ansökningar fortsätter att gälla till och med 31.12.2022.

De temporära lagändringarna gällande arbetslöshetsförmåner upphör att gälla 30.11.2021. Under coronaepidemin har det skyddade beloppet i fråga om arbetslöshetsförmåner varit 500 euro per månad, men för ansökningsperioder som börjar 1.12.2021 eller senare är det skyddade beloppet åter 300 euro per månad. Med skyddat belopp avses det belopp som en arbetslös arbetssökande kan tjäna utan att det påverkar arbetslöshetsförmånen. Varje euro som överskrider det skyddade beloppet minskar arbetslöshetsförmånen med 50 cent.

Under coronaepidemin har man undantagsvis kunnat få rörlighetsunderstöd för heltidsarbete om arbetsresan tur och retur tar över 2 timmar. Om anställningen börjar 1.12.2021 eller senare kan man få rörlighetsunderstöd om arbetsresan tar över 3 timmar per dag eller om man flyttar från motsvarande avstånd för att få arbete.  

Företagares rätt till arbetsmarknadsstöd upphör 

Under coronaepidemin har FPA på vissa villkor kunnat betala arbetsmarknadsstöd till företagare, även om företagsverksamheten inte har upphört helt. Sammanlagt 48 000 företagare har fått temporärt arbetsmarknadsstöd från FPA.

Från och med december kan en företagare få en arbetslöshetsförmån från FPA eller arbetslöshetskassan om företagaren blivit arbetslös, dvs. företagsverksamheten har upphört.

Den lagändring som gjordes för att förenkla handläggningen av ansökningar fortsätter att gälla till slutet av 2022

Den lagändring som gjordes för att förenkla handläggningen av ansökningar om arbetslöshetsförmåner fortsätter att gälla till och med 31.12.2022. Arbetslöshetsförmånerna  jämkas också i fortsättningen med arbetsinkomsterna i perioder om en månad eller fyra veckor, även om perioden innefattar dagar då den sökande inte har rätt till arbetslöshetsförmåner. Tidigare har man i sådana situationer använt en särskild jämkningsperiod och en kalkylerad lön. Genom att temporärt slopa dessa har man förenklat handläggningen av förmånsansökningar och besluten har blivit lättare att förstå.

Under den tid lagen gäller kommer man att bedöma huruvida den särskilda jämkningsperioden och den kalkylerade lönen kunde slopas permanent.

Närmare information för kunderna: