Säsongsarbetare som kommit till Finland från ett land utanför EU kan ha rätt till dagpenning vid smittsam sjukdom

FPA kan bevilja dagpenning vid smittsam sjukdom också till säsongsarbetare från länder utanför EU om de är sjukförsäkrade i Finland. 

Medborgare i andra länder än EU- eller EES-länder eller i Schweiz måste vara sjukförsäkrade i Finland för att kunna få dagpenning vid smittsam sjukdom. En säsongsarbetare från ett land utanför EU kan bli sjukförsäkrad i Finland om han eller hon har en lön på minst 726,27 euro per månad (år 2021). Arbetstagaren kan bli sjukförsäkrad från den dag då arbetet med en lön som överskrider gränsen inleds.  

En medborgare i ett EU- eller EES-land eller i Schweiz som har lönearbete i Finland kan ha rätt till dagpenning vid smittsam sjukdom också på grundval av arbete med en lägre lön än den ovan angivna.

När arbetstagaren ansöker om dagpenning vid smittsam sjukdom utreder FPA om personen är sjukförsäkrad i Finland. Det här förutsätter att arbetstagaren gör en anmälan till FPA om flyttning till Finland antingen i MittFPA eller på blanketten Y77r. För att FPA ska kunna nå den sökande är det viktigt att hans eller hennes kontaktinformation antecknas omsorgsfullt på blanketten.

Så här ansöker du om dagpenning vid smittsam sjukdom

Ansökan om dagpenning vid smittsam sjukdom kan göras i MittFPA eller med ansökningsblanketten Sjukdagpenningar (SV 8r). I punkt 11 i ansökan frågas specifikt efter uppgifter som gäller dagpenning vid smittsam sjukdom.

Som bilaga till ansökan behövs

  • beslut om frånvaro från arbetet, karantän eller isolering av den läkare i kommunen eller sjukvårdsdistriktet som ansvarar för smittsamma sjukdomar, eller en kopia av beslutet
  • arbetsgivarens anmälan om inkomstbortfall
  • anmälan om flyttning till Finland
  • skattekort.


Bilagorna kan lämnas in till FPA i pappersformat eller på nätet. Bilagor som inte är i elektronisk form kan skannas eller fotograferas. Arbetsgivaren kan anmäla inkomstbortfall i e-tjänsten för arbetsgivare eller på FPA:s blankett Y17r. Arbetstagaren kan göra anmälan om flyttning till Finland i e-tjänsten MittFPA eller på blankett Y77r. Närmare information om skattekort för säsongsarbetare finns på Skatteförvaltningens webbplats.

Dagpenningen kan också betalas till en arbetsgivare

Dagpenning vid smittsam sjukdom betalas till det konto som arbetstagaren anger, om kontot finns i ett EU-land. I annat fall betalas dagpenningen till ett förbetalt kort (prepaid-kort).

Dagpenningen kan betalas till arbetsgivaren till den del som arbetsgivaren betalar lön till arbetstagaren för frånvarotiden. För att dagpenning vid smittsam sjukdom ska betalas till arbetsgivaren förutsätts det att arbetstagaren är sjukförsäkrad i Finland.

Det lönar sig att fylla i ansökan med omsorg

Säsongsarbetarnas ansökningar kan sommartid orsaka köer i förmånshandläggningen. När ansökan med nödvändiga bilagor har fyllts i omsorgsfullt minskar behovet av ytterligare utredningar och handläggningen löper smidigt.

Det är mycket viktigt att t.ex. kontaktinformation och betalningsadress anges tydligt. Arbetstagaren kan också ge en fullmakt för skötsel av förmånsärende t.ex. till sin arbetsgivare.

Läs mer