Lättare att ansöka om handikappbidrag och vårdbidrag i februari

Det blir lättare att ansöka om handikappbidrag och vårdbidrag från 12.2.2022. För ansökan krävs inte längre exakta uppgifter om kostnaderna. FPA ber att få uppgifterna om det ser ut som om kostnaderna kan inverka på bidragsbeloppet.

Från och med februari blir det lättare att ansöka om handikappbidrag och vårdbidrag. Ändringen gör det lättare att ansöka om samtliga handikappförmåner, då man inte längre behöver lämna in så många uppgifter och bilagor.

De största ändringarna gäller vårdbidraget för pensionstagare och handikappbidraget för personer över 16 år. Den som ansöker om dessa förmåner behöver i fortsättningen inte uppge det exakta beloppet av kostnaderna eller bifoga några utredningar om kostnaderna. I fortsättningen räcker det att kunden i ansökan uppger vilka kostnader han eller hon har.

I fråga om handikappbidrag för personer under 16 år inverkar kostnaderna mycket sällan på bidragsnivån. I ansökan instrueras den sökande att uppge sådana kostnader som kan beaktas i samband med bidraget. Beloppet av kostnaderna ska anges också i fortsättningen, men man behöver inte foga några utredningar om dem till ansökan.

Kostnaderna kan höja bidragsnivån

Handikappförmånerna är graderade i tre nivåer: bidrag med grundbelopp, bidrag med förhöjt belopp och bidrag med högsta belopp. Bidrag med grundbelopp är 95,39 euro i månaden, bidrag med förhöjt belopp är 222,58 euro i månaden och bidrag med högsta belopp är 431,60 euro per månad.

Bidrag med förhöjt belopp kan beviljas om kunden har sådana kostnader som godkänns av FPA. De här kostnaderna ska i månaden uppgå till minst beloppet av bidrag med förhöjt belopp.

FPA godkänner långvariga och fortlöpande kostnader som beror på sjukdom eller funktionsnedsättning, såsom kostnader för omsorgstjänster och läkemedel. Till exempel kostnader för förbrukningsartiklar och vårdutrustning godkänns inte.

FPA begär vid behov ytterligare uppgifter

Om det ser ut som om kostnaderna kan inverka på beloppet av bidraget begär FPA de ytterligare uppgifter och bilagor som behövs av kunden per telefon, via ett meddelande i e-tjänsten eller per brev. Det lönar sig att uppge sitt telefonnummer och tillåta meddelanden i e-tjänsten så att FPA vid behov kan ta kontakt via de här kanalerna.

Avsikten med ändringen är att minska behovet av att skicka bilagor och ytterligare uppgifter om kostnaderna. Exempelvis i fråga om omsorgskostnader på serviceboende behövs i fortsättningen inte någon utredning om tjänsternas innehåll. Det räcker med att kunden uppger omsorgstjänsternas andel av avgiften.

Ändringar i de elektroniska ansökningarna och i blanketterna

FPA kommer samtidigt att göra ändringar i de elektroniska ansökningarna och i blanketterna. Från och med 13.2.2022 kommer de elektroniska ansökningarna och pdf-blanketterna att vara tillgängliga, dvs. kunna användas med olika hjälpmedel, såsom skärmläsningsprogram. I e-tjänsten MittFPA kan man ansöka om handikappbidrag för personer över 16 år (fpa.fi) och vårdbidrag för pensionstagare (fpa.fi).

Handikappbidrag för personer under 16 år ska sökas med en blankett som skickas per post till adressen FPA, PB 10, 00056 FPA.

De nya blanketterna publiceras på fpa.fi 12.2.2022.

Läs mer på fpa.fi