Andelen bidragsfusk mindre än en promille av de förmåner som FPA betalar ut

Misstankar om bidragsfusk i fråga om FPA:s förmåner förekommer mest i samband med arbetslöshetsförmånerna, det grundläggande utkomststödet och det allmänna bostadsbidraget. Andelen misstänkt bidragsfusk av alla de förmåner som FPA betalar ut var mindre än en promille år 2021. Inkomstregistret, som togs i bruk 2019, ser ut att ha medfört en minskning av bidragsfusket.

Enligt FPA:s rapport om bidragsfusk har antalet fall där man misstänkt fusk hållits på en relativt låg nivå under åren 2018–2021. År 2019 var antalet misstänkta fall av bidragsfusk sammanlagt 2 402. Det penningbelopp som dessa fall motsvarar uppgick till cirka 12,0 miljoner euro. År 2021 var antalet misstänkta fall sammanlagt 1 894 och motsvarande belopp 10,6 miljoner euro. Antalet misstänkta fall har således minskat lite. Antalet fall av misstänkt bidragsfusk som uppdagades 2021 utgjorde 0,68 promille av alla utbetalda förmåner .

FPA har registrerat de fall där man misstänkt bidragsfusk och där kunden har hörts med anledning av misstankarna, och där FPA har fattat ett avgörande i ärendet.

Färre fall av misstänkt missbruk sedan inkomstregistret togs i bruk

I samband med förmånsarbetet har man observerat fler fall som eventuellt hade kunnat handla om bidragsfusk än antalet fall som ingår i statistiken över ”Antalet fall av bidragsfusk som FPA registrerat”. I en del av fallen visade sig misstankarna vara ogrundade redan i det inledande skedet av utredningen och i sådana fall har därför inte kunden hörts med anledning av misstankarna om fusk.

Inkomstregistret, som togs i bruk 2019, ser ut att ha lett till färre iakttagelser av misstänkt bidragsfusk. Under 2019 när systemet togs i bruk var iakttagelserna många eftersom det då även uppdagades fusk från tidigare år

Efter att inkomstregistret togs i bruk har misstänkt bidragsfusk emellertid iakttagits i mindre utsträckning eftersom uppgifterna om kundernas inkomster är tillgängliga i realtid.

– I och med att aktuell information från inkomstregistret kan beaktas redan när förmånerna beviljas har behovet av att gå tillbaka och kontrollera grunderna för redan beviljade förmåner minskat, säger Suvi Onninen, chef för enheten för upphandling och juridik.

Förändringen var avsevärd mellan 2019 och 2020, då antalet fall av misstänkt bidragsfusk som uppdagades vid förmånshandläggningen minskade med ungefär en fjärdedel. Den snabba minskningen av antalet iakttagelser fortsatte också år 2021, då 2708 fall av misstänkt bidragsfusk upptäcktes, jämfört med 6498 fall år 2019.

Flest misstankar om fusk inom förmåner där kunden behöver agera mer aktivt

Misstankar om bidragsfusk förekommer mest i samband med arbetslöshetsförmånerna, det grundläggande utkomststödet och det allmänna bostadsbidraget. I de här förmånerna ingår mer än i de övriga förmånerna olika aktiva åtgärder som kunderna själva står för, som till exempel regelbundet återkommande ansökningar och inlämning av till exempel fakturor och kvitton till FPA. Detta anses vara orsaken till att antalet fall av misstänkt bidragsfusk är större än i samband med övriga förmåner.

Inom bidragsfusket har förfalskningarna ökat i antal under de senaste åren. Förfalskningarna statistikförs inte separat, men vid behandlingen av misstänkt bidragsfusk har det observerats att de har ökat. Oftast förfalskas fakturor, kontoutdrag, hyreskontrakt och löneintyg. Kunden kan t.ex. dölja en del av uppgifterna på ett kontoutdrag eller ändra uppgifter i en faktura för att gagna sig själv.

FPA anmäler alla förfalskningsfall till polisen eftersom förfalskning är en klandervärd och uppsåtlig handling. FPA:s begäranden om polisutredning av förfalskningar leder i regel till dom.

Bidragsfusk uppfyller rekvisitet för brott

I samband med förmånerna från FPA avses med bidragsfusk att kunden medvetet försöker få en förmån utan grund eller till ett för stort belopp. Det är fråga om bidragsfusk till exempel om kunden ger FPA felaktiga uppgifter eller förfalskar en handling. Att undanhålla uppgifter anses också vara bidragsfusk.

Det är fråga om bidragsfusk i sådana fall där gärningen uppfyller ett brottsrekvisit. Brottsrubriceringen är oftast bedrägeri eller förfalskning. En begäran om polisutredning görs i cirka hälften av de fall där man misstänker bidragsfusk. Den som ansöker om en förmån är skyldig att ta reda på vilka omständigheter som påverkar rätten att få förmånen i fråga och meddela FPA alla uppgifter som behövs i det aktuella ärendet.

FPA har under de senaste åren satsat på att bli bättre på att identifiera bidragsfusk. FPA har ett brett samarbete och informationsutbyte med olika myndigheter för att förhindra grå ekonomi och bidragsfusk.

Mer information

Årsrapport om bidragsfusk 2021