Anonym besökaruppföljning på webbplatsen fpa.fi – bristerna i dataskyddet är åtgärdade

Besökaruppföljning återinförs på webbplatsen fpa.fi. Uppföljningen avbröts i april när det visade sig att det cookie-fält som frågar efter besökarens samtycke var skadat och kakorna hade samlat in uppgifter om webbplatsanvändarna utan deras samtycke. Bristerna i dataskyddet har nu åtgärdats. Besökaruppföljningen fungerar i fortsättningen anonymt och utan marknadsföringskakor och förmedlar inte information till sociala medier-företag eller andra tredje parter.

FPA samlar in uppgifter om sina webbplatsbesökare för statistiska ändamål och för besökaranalys. Med hjälp av uppgifterna försäkrar sig FPA om att webbplatsen fungerar som den ska och om att man får statistisk information för att kunna utveckla den.

I april var man tvungen att avbryta besökaruppföljningen när det visade sig att det cookie-fält som användes på fpa.fi 28.3–19.4.2022 var skadat och kakorna hade samlat in webbplatsanvändarnas IP-adresser utan deras samtycke. För att garantera användarnas integritet togs kakorna och den besökaruppföljning som fungerar med hjälp av dem tillfälligt helt ur bruk 19.4.2022. Insamlandet av användaruppgifter har behandlats som en personuppgiftsincident på FPA, och det har gjorts en anmälan om det skedda till Dataombudsmannens byrå.

– Nu har vi gått igenom vår kakpolicy och korrigerat bristerna i dataskyddet i fråga om den. För att kunna återinföra besökaruppföljningen på webbplatsen fpa.fi avstår vi från så kallade kakor för riktad kommunikation och samlar in uppgifter endast anonymt. Uppföljningen är åter i användning 21.6.2022, berättar utvecklingschef Päivi Bergman.

Besökaruppföljningen används inte i e-tjänsten MittFPA. I den har kakor för marknadsföring inte använts tidigare heller, så den har inte samlat in tredjepartskakor.

I besökaruppföljningen används ett verktyg som samlar in information anonymt i enlighet med EU:s dataskyddsförordning. Användarna kan inte identifieras till exempel utifrån IP-adress eller plats, och uppgifterna kombineras aldrig med inloggningsuppgifter i e-tjänsten eller med andra uppgifter som FPA använder och utifrån vilka en användare kan identifieras.

FPA skyddar användarnas integritet

FPA har förbundit sig att skydda integriteten hos dem som använder FPA:s webbplats.

– Vi har skyddat uppgifterna om användarna av våra webbtjänster och planerat tjänsterna så att kraven på dataskydd och informationssäkerhet uppfylls. De lösningar som använts på fpa.fi utvärderas också av en utomstående expert, säger Bergman.

Den anonyma besökaruppföljningen används på webbplatsen fpa.fi. Kakorna är alltid aktiva och det begärs inte något separat samtycke till att de används.

De insamlade uppgifterna lagras på servrar i EU- och EES-länderna och uppgifterna är tillgängliga endast för FPA.

Genom att övergå till anonym besökaruppföljning vill FPA säkerställa att användarnas integritet bevaras på webbplatsen fpa.fi. Samtidigt får FPA ett tillräckligt informationsunderlag för att utveckla webbplatsen.  FPA kommer att publicera en förnyad webbplats på hösten. På webbplatsen kommer kakorna för besöksstatistiken att tas bort i sin helhet, och i fortsättningen fås statistisk information direkt från servern.

Läs mer