Högskolestuderande kan beviljas studielånskompensation även om coronaepidemin har fördröjt slutförandet av studierna

FPA kan betala en del av studielånet om den högskolestuderande avlägger högskoleexamen inom utsatt tid. Den maximala studietid som berättigar till studielånsavdrag kan förlängas om slutförandet av studierna har fördröjts på grund av coronaepidemin.

Om coronaepidemin har fördröjt slutförandet av studierna och den studerande har avlagt examen efter den maximala studietiden som berättigar till studielånskompensation, får den studerande ett nekande beslutsförslag om studielånskompensation från FPA. Om en studerande inte är nöjd med beslutsförslaget har han eller hon en månad på sig att begära ny behandling av ärendet. I begäran om ny behandling ska den studerande berätta på vilket sätt coronaepidemin inverkade på att utexamineringen fördröjdes.

Orsaken till att studierna fördröjts kan ha att göra med studiearrangemangen, med resebegränsningar eller med någon annan myndighetsrekommendation. Orsaken kan också ha att göra med den studerandes eller en familjemedlems hälsa eller livssituation.

Utöver coronaepidemin kan den maximala studietiden som berättigar till studielånskompensation även förlängas på grund av andra godtagbara skäl. Godtagbara skäl är

  • bevärings- eller civiltjänst eller frivillig militärtjänst för kvinnor
  • vård av barn, men endast om den studerande har haft moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning
  • sjukdom, men endast om den studerande har haft sjukdagpenning, dagpenning vid smittsam sjukdom eller annan ersättning som betalats på grund av arbetsoförmåga
  • praxis för beviljande av examensbetyg vid utländsk högskola, eller start- och sluttidpunkter för terminer som avviker från terminerna i Finland.

Hur gör man begäran om ny behandling?

En studerande kan be om ny behandling av ett ärende genom att lämna ett meddelande via e-tjänsten MittFPA (www.fpa.fi/mittfpa). Som ämne för meddelandet väljs Ärenden som gäller studerande och Studielånskompensation.

Alternativt kan den studerande skicka begäran om ny behandling till FPA på adressen Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

Av begäran om ny behandling ska framgå följande:

  • Vilket beslutsförslag den studerande önskar få behandlat på nytt
  • Vilka ändringar den studerande yrkar på i beslutsförslaget
  • På vilka grunder ändringarna ska göras

I begäran ska också uppges namn, personbeteckning, underskrift, adress och telefonnummer för den person som begär ny behandling av ärendet.

Studielånskompensationen kan uppgå till en tredjedel av studielånet

Studielånskompensationen är 40 procent av den del av studielånet som överstiger 2 500 euro. Det finns dock ett maximibelopp för studielånskompensationen. Till exempel uppgår studielånskompensationen maximalt till 6 200 euro för en magisterexamen på 300 studiepoäng.

Studielånskompensation kan beviljas studerande som inlett sina första högskolestudier hösten 2014 eller senare. Högskolestuderande som inlett sina studier tidigare kan få studielånsavdrag i beskattningen.

I april 2021 skickade FPA ut ett nekande beslutsförslag om studielånskompensation till 2 250 högskolestuderande som utexaminerades höstterminen 2020.

År 2020 betalade FPA ut 67 miljoner euro i studielånskompensation till 15 275 personer som avlagt högskoleexamen. Den genomsnittliga studielånskompensationen var 4 410 euro.

Närmare information för kunder