De temporära ändringarna i sjukförsäkringslagen fortsätter att gälla till årets slut

Ändringarna i sjukförsäkringslagen gäller dagpenning vid smittsam sjukdom, ersättning för resor i anslutning till coronavaccination och coronatest samt ersättning för vaccinationsåtgärder. Ersättningen för ett coronatest som utförts inom den privata hälso- och sjukvården är även i fortsättningen 100 euro.

På grund av coronaepidemin har det gjorts temporära ändringar i sjukförsäkringslagen. Giltighetstiden för dessa ändringar förlängs och de fortsätter att gälla till årets slut.

Dagpenning vid smittsam sjukdom

Ett beslut av den smittskyddsansvariga läkaren är inte en förutsättning för att dagpenning vid smittsam sjukdom ska kunna beviljas. Hurudan utredning som krävs för att få dagpenning vid smittsam sjukdom bestäms i statsrådets förordning, som nu planeras förlängas till tiden efter utgången av juni. Enligt förordningen kan en person kan ha rätt till dagpenning vid smittsam sjukdom om personen har ett intyg av en läkare, sjukskötare eller hälsovårdare inom den offentliga eller privata hälso- och sjukvården över en tillförlitligt konstaterad covid-19-smitta och över att personen rekommenderas att inte delta i förvärvsarbete på grund av risken för smittspridning. Med tillförlitligt konstaterad covid-19-smitta avses ett laboratoriebekräftat PCR- eller antigentestresultat.

Vårdnadshavaren till ett barn under 16 år kan få dagpenning vid smittsam sjukdom, om det på ett tillförlitligt sätt har konstaterats att barnet har covid-19-smitta och det på grund av risken för smittspridning rekommenderas att barnet inte deltar i dagvård eller går till skolan. Dessutom förutsätts att vårdnadshavaren inte kan förvärvsarbeta på grund av detta.

Dagpenning vid smittsam sjukdom kan fortfarande beviljas utifrån ett beslut av kommunens eller sjukvårdsdistriktets ansvariga smittskyddsläkare.

Den retroaktiva ansökningstiden för dagpenning vid smittsam sjukdom är 6 månader, om frånvaron från arbetet börjat den 1.1.2022 eller senare.

Resor i anslutning till coronavaccination och coronatest

FPA ersätter också kostnader för resor i anslutning till coronavaccination och coronatest. Om det är fråga om en tur- och returresa för ett test eller en vaccination av drive in-typ, tas en enda självrisk ut för resan. I övrigt ersätts resorna på samma sätt som andra resor till hälso- och sjukvård.

Resorna ersätts i regel enligt det billigaste sättet att resa. Om en person på grund av sitt hälsotillstånd inte kan använda allmänna kommunikationsmedel eller om allmänna kommunikationsmedel saknas, kan personen få ersättning för en taxiresa.

Ersättning för coronatest

FPA-ersättningen för ett coronatest (PCR-test) som utförts inom den privata hälso- och sjukvården är även i fortsättningen 100 euro. Utan förhöjning skulle ersättningen vara 56 euro. Förhöjd ersättning betalas fram till 31.12.2022.

Ersättning för vaccinationsåtgärder

FPA kan också i fortsättningen ersätta coronavaccinationerna inom företagshälsovården antingen som kostnader för företagshälsovård eller via sjukvårdsersättningarna. Ersättningen är 16 euro per vaccinationsåtgärd. För vaccinpreparaten betalas ingen ersättning, eftersom preparaten är avgiftsfria för serviceproducenten.

De praktiska vaccinationsarrangemangen samordnas av sjukvårdsdistrikten. Kommunerna ansvarar för att ordna vaccinationerna inom sitt område. Kommunerna kan sköta vaccinationerna i samarbete med privata hälso- och sjukvårdsproducenter.

Läs mer: