Genomförandet av sysselsättningsfrämjande yrkesinriktad rehabilitering under semesterperioder

Serviceproducenten ska genomföra sysselsättningsfrämjande yrkesinriktad rehabilitering i enlighet med servicebeskrivningen oavsett semesterperioder.

Enligt servicebeskrivningen för rehabiliteringstjänsten ska serviceproducenten sträva efter att genomföra den sysselsättningsfrämjande yrkesinriktade rehabiliteringen i form av en enda period, utan onödiga avbrott för klienten. Rehabiliteringen periodiseras endast utifrån klientens behov. Med periodisering avses att klientens rehabilitering av grundad anledning tillfälligt avbryts av en paus som i regel varar högst 3 veckor åt gången.

FPA utreder frågor som gäller utbetalningen av klientens rehabiliteringspenning under periodiseringen.  Om det blir ändringar i rehabiliteringsperioderna ska serviceproducenten ge klienten ett nytt deltagarintyg och uppmana klienten att lämna in det till FPA. Läs mer: Hur ska jag gå till väga för att rehabiliteringspenningen ska betalas ut rätt till den som deltar i rehabilitering?

Om en klient har frågor som gäller rehabiliteringspenningen ska han eller hon uppmanas att kontakta FPA via e-tjänsten (fpa.fi/etjanst) eller per telefon på numret 020 692 225.  

I undantagsfall kan pausen mellan rehabiliteringsperioderna vara längre än 3 veckor. Om det uppdagas något i klientens livssituation som medför ett behov att periodisera rehabiliteringen, ska serviceproducenten uppmana klienten att kontakta FPA.