Allt fler vårdnadshavare kan se sitt barns uppgifter på Mina Kanta-sidor – avtal om delad vårdnad utgör inte längre ett hinder för att sköta ärenden

Vårdnadshavare som har avtal om delad vårdnad kan nu sköta ärenden på Mina Kanta-sidor för sitt barns räkning. Om någon annan person har rätt att få information om den minderåriga kan den personen nu se barnets uppgifter på Mina Kanta-sidor. Också i fråga om spärrmarkeringar har lättnader införts.

Vårdnadshavare som har avtal om delad vårdnad kan sköta ärenden på Mina Kanta-sidor för sitt minderåriga barns räkning. De vårdnadshavare som har rätt att fatta beslut på sitt barns vägnar i hälsovårdsfrågor kan exempelvis förnya recept och för barnets räkning tillåta att patientdata lämnas ut.

För att vårdnadshavarna för barnets räkning ska få tillgång till Mina Kanta-sidor på det sätt som bestämts i avtalet om delad vårdnad måste en myndighet registrera avtalet i kodad form i befolkningsdatasystemet. Den kodade informationen är maskinläsbar och kan alltså utnyttjas av Mina Kanta-sidor. Om avtalet om delad vårdnad inte har registrerats i kodad form, kan vårdnadshavarna befullmäktiga varandra att sköta barnets ärenden på Mina Kanta-sidor. Fullmakt kan ges i webbtjänsten Suomi.fi.

Tidigare har man inte alls kunnat sköta ärenden för barnets räkning om avtalet om delad vårdnad gäller även andra frågor än boendearrangemangen.

– Det är viktigt att familjerna har en möjlighet att smidigt sköta barnets ärenden på Mina Kanta-sidor, trots att omständigheterna ändras. De reformer som nu gjorts underlättar livet för många, säger Mari Holmroos, affärsverksamhetsspecialist för FPA:s Kanta-tjänster.                       

En person med rätt att få information kan se barnets uppgifter på Mina Kanta-sidor

En person som har rätt att få information om sitt minderåriga barns hälsotjänster kan se barnets uppgifter på Mina Kanta-sidor.

– En person med rätt att få uppgifter kan bland annat kontrollera undersökningsresultat eller uppgifter om besök och recept. En person med rätt att få information kan dock inte vidta åtgärder för barnets del på Mina Kanta-sidor, t.ex. begära att få ett recept förnyat, förtydligar Holmroos.

En person med rätt att få information kan vara t.ex. en förälder till barnet som inte har vårdnad eller rätt att fatta beslut i frågor som gäller hälso- och sjukvård. Det kan också vara någon annan stödperson för barnet.

Barnets ärenden kan skötas trots vårdnadshavarnas spärrmarkeringar

Vårdnadshavarna har nu bättre möjlighet att sköta ärenden på Mina Kanta-sidor för barnets räkning fast det finns spärrmarkeringar i familjen.

Spärrmarkering för en vårdnadshavare har tidigare förhindrat den andra vårdnadshavaren från att sköta ärenden för barnets räkning på Mina Kanta-sidor. Nu är det här möjligt med Suomi.fi-fullmakt. Om båda föräldrarna har spärrmarkering kunde tidigare ingen av dem sköta ett minderårigt barns ärenden på Mina Kanta-sidor. Även i detta fall är det nu möjligt att sköta ärenden med Suomi.fi-fullmakt.

– Spärrmarkering för barnet förhindrar även i fortsättningen vårdnadshavarnas möjlighet att sköta ärenden för barnet på Mina Kanta-sidor. Barnets säkerhet är det primära här, säger Holmroos.

Skötsel av barnets ärenden på Mina Kanta-sidor

En vårdnadshavare kan sköta ärenden på Mina Kanta-sidor för alla sina barn. Vårdnadshavare till barn över 10 år kan se uppgifterna på Mina Kanta-sidor när den avsedda organisationen inom hälso- och sjukvården gjort de ändringar som krävs i patientdatasystemet. En del av vårdnadshavarna kan redan nu se uppgifterna för sina minderåriga barn över 10 år.

Läs mer