Ändringar i beviljandet av dagpenning vid smittsam sjukdom

För att få dagpenning vid smittsam sjukdom krävs inte längre ett beslut av den smittskyddsansvariga läkaren, utan dagpenning kan också fås utifrån ett annat intyg från hälso- och sjukvården. Dessutom har ansökningstiden för dagpenning vid smittsam sjukdom förlängts från 2 månader till 6 månader.

På grund av en temporär ändring av sjukförsäkringslagen krävs inte längre ett beslut om frånvaro från arbetet, karantän eller isolering av den smittskyddsansvariga läkaren för att man ska kunna få dagpenning vid smittsam sjukdom. Enligt lagen och statsrådets förordning kan en person ha rätt till dagpenning vid smittsam sjukdom om personen har ett intyg som utfärdats av en läkare, sjukskötare eller hälsovårdare som är anställd inom den offentliga eller privata hälso- och sjukvården över att personen i fråga på ett tillförlitligt sätt har konstaterats ha covid-19-smitta och att personen rekommenderas utebli från sitt förvärvsarbete för att förhindra smittspridning. Med tillförlitligt konstaterande av covid-19-smitta avses ett laboratoriebekräftat PCR- eller antigentestresultat.

Ändringen gäller också dagpenning vid smittsam sjukdom som beviljas vårdnadshavaren till ett barn som har covid-19-smitta. FPA kan betala dagpenning till vårdnadshavaren till ett barn under 16 år, om barnet på ett tillförlitligt sätt har konstaterats ha covid-19-smitta och barnet rekommenderas utebli från dagvård eller skola för att förhindra smittspridning. Ett ytterligare villkor är att vårdnadshavaren av den här orsaken är förhindrad att utföra sitt förvärvsarbete.

Dagpenning vid smittsam sjukdom kan beviljas endast för sådan frånvarotid från arbetet där syftet är att förhindra smittspridning. Om sjukdomen blir långvarig är det fråga om normal sjukfrånvaro för vilken man kan ansöka om sjukdagpenning.

Dagpenning vid smittsam sjukdom kan fortfarande också efter lagändringen beviljas utifrån ett beslut av den smittskyddsansvariga läkaren i kommunen eller sjukvårdsdistriktet.

I och med lagändringen förlängdes också ansökningstiden för dagpenning vid smittsam sjukdom tillfälligt från 2 månader till 6 månader.

De nya bestämmelserna tillämpas i situationer där frånvaron från arbetet på grund av covid-19-smitta har börjat 1.1.2022 eller senare. Ändringarna gäller fram till 30.6.2022. Om kunden redan innan lagen och förordningen trätt i kraft har fått ett läkarintyg från hälso- och sjukvården över laboratoriebekräftad covid-19-smitta och om frånvaron från arbetet har börjat 1.1.2022–27.2.2022, kan klienten också i det fallet ha rätt till dagpenning vid smittsam sjukdom.

Läs mer