Höjd FPA-ersättning för resor med egen bil till hälso- och sjukvården

Ersättningen höjs från 0,20 euro till 0,33 euro per kilometer. Höjningen träder i kraft 1.7.2022.

Social- och hälsovårdsministeriet har höjt den ersättning som FPA betalar för resor med egen bil till hälso- och sjukvården. Från och med början av juli höjs ersättningen med 0,13 euro/km, så att den nya ersättningen är 0,33 euro/km.

FPA betalar ersättning för resor med egen bil om resan till hälso- och sjukvården har gjorts på grund av sjukdom, graviditet eller förlossning. FPA ersätter också resor i samband med coronavaccinationer, coronatest och rehabilitering om man har ett rehabiliteringsbeslut från FPA eller från den offentliga hälso- och sjukvården.

Vanligen får man ersättning för det billigaste sättet att resa till det närmaste vårdstället.

När en enkelresa är under 100 kilometer behöver kunden inte ett intyg för användning av egen bil. Intyg behövs heller inte om kunden använder egen bil på grund av trafikförhållandena. Kunden ska då själv i sin ansökan motivera varför kollektivtrafik inte kan användas.

För resor till den privata hälso- och sjukvården behöver kunden alltid ett intyg för reseersättning.

För en enkelresa tas en självriskandel på högst 25 euro ut. Även kostnader som understiger självriskandelen inräknas i kundens årliga självriskandel (300 euro).

Ersättning för resor med egen bil söks hos FPA i efterhand. Det går enklast att söka reseersättning i FPA:s e-tjänst på adressen fpa.fi/mittfpa.

Läs mer:

Så här ansöker du om reseersättning (fpa.fi)