Antalet mottagare av grundläggande utkomststöd störst i Kotka, minst i Pyhäranta

I fjol användes grundläggande utkomststöd mest i Nyland och minst i Mellersta Österbotten. FPA:s statistiska årsbok innehåller samlad information om den sociala tryggheten i Finland.

 

Antalet mottagare av grundläggande utkomststöd varierar stort mellan olika regioner och kommuner. År 2017 fanns det flest mottagare av grundläggande utkomststöd i Kotka, där 12,6 % av invånarna fick stöd under året.

Näst flest mottagare fanns det i Vanda (12,2 %), därnäst i Kemi (11,6 %), Tammerfors (10,9 %) och Helsingfors (10,8 %). Av kommunerna i Fastlandsfinland hade Pyhäranta det minsta antalet stödtagare (1,7 %).

På landskapsnivå var behovet av grundläggande utkomststöd störst i Nyland (9 % av invånarna) och minst i Mellersta Österbotten (5 % av invånarna).

År 2017 betalade FPA ut sammanlagt 722 miljoner euro i grundläggande utkomststöd. År 2017 var grunddelens belopp 487,89 euro per månad för personer som bor ensamma.

FPA:s statistiska årsbok är en informationsbank om den sociala tryggheten 

FPA:s statistiska årsbok 2017 finns nu på nätet. Årsboken utgör en omfattande informationsbank om den sociala tryggheten i Finland. I boken har man sammanställt statistik om den sociala trygghet som FPA ansvarar för, bland annat pensionsförmåner, arbetslöshetsförmåner, stöd för boende, sjukförsäkring, förmåner för barnfamiljer och studerande, rehabilitering samt förmåner för personer med funktionsnedsättning. För första gången finns det nu också statistik om det grundläggande utkomststödet.

I boken ingår uppgifter för 2017 och långa tidsserier. Därtill ingår jämförelseuppgifter för sådan social trygghet som andra organisationer ansvarar för. I bilagorna nämns de viktigaste lagändringarna sedan 2000 som inverkat på de olika förmånerna. Alla uppgifter finns på finska och svenska, en del också på engelska.

FPA:s statistiska årsbok 2017 finns i pdf-format på FPA:s webbplats. Den tryckta upplagan utkommer i december.

Närmare information:

 

FPA:s statistiska årsbok 2017 http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2018120349699

Beställningar:

tilastot@kela.fi eller tfn 020 634 1502