År 2018 var ett arbetsfyllt och ekonomiskt kärvt år för FPA

FPA deltog i omfattande reformer, konkurrensutsatte tjänster för kunderna och utvecklade sin service. Tack vare ett nytt kundservicekoncept lyckades man minska köerna på serviceställena. Inom det grundläggande utkomststödet fortsatte antalet kunder att öka. Sammanlagt 15 miljarder euro betalades ut i förmåner.

På nationell nivå var ett av de stora projekten år 2018 reformen av den sociala tryggheten. FPA deltog i den arbetsgrupp som tillsattes av statsministern för att behandla jämlikhetsfrågor samt i projektet Toimi, som genomfördes under ledning av statsrådets kansli. Inom ramen för Toimi-projektet inleddes ett arbete för att avveckla onödig byråkrati inom FPA i syfte att förbättra bland annat informationsgången i kundärenden. FPA deltog också intensivt i beredningen av social- och hälsovårdsreformen.

Försöket med basinkomst, som fått mycket publicitet både i hemlandet och internationellt, upphörde i slutet av förra året. Preliminära forskningsresultat gällande försökets effekter och deltagarnas erfarenheter har redan publicerats. Enligt resultaten förbättrade basinkomsten deltagarnas livskvalitet, men den påverkade inte sysselsättningen under det första försöksåret.

FPA deltog i utvecklingen av inkomstregistret. Inkomstregistret kommer att förändra det sätt på vilket man ansöker om förmåner avsevärt, eftersom allt fler förmåner kan sökas utan att man separat behöver uppge sina inkomstuppgifter.

I och med den nya lagen om transportservice som trädde i kraft i juli 2018 slopades taxibilarnas stationsplatser och jourskyldighet och FPA var tvungen att konkurrensutsätta de taxiresor som ersätts enligt sjukförsäkringslagen. En annan omfattande upphandling gjordes inom rehabiliteringen, då terapi inom krävande medicinsk rehabilitering konkurrensutsattes. För utvecklingen av upphandlingsförfarandet beställdes både en intern och en extern utredning.

Införandet av aktiveringsmodellen i samband med arbetslöshetsförmåner och det ökade antalet kunder inom det grundläggande utkomststödet sysselsatte FPA hela året. Aktiveringsmodellen och anhopningen av ärenden vid Centret för omprövning ledde till ett behov av ytterligare personal och således även till ökade sparkrav. Ökningen av verksamhetsutgifterna finansierades huvudsakligen genom statens tilläggsbudget.

Problemet med långa köer reagerade FPA på genom att utveckla sin kundservice. Personalen utökades inom telefontjänsten och handläggningsarbetet. På många serviceställen infördes ett nytt servicekoncept som minskar köerna och stöder kunderna i att självständigt sköta sina ärenden på nätet.

FPA betalade sammanlagt ut cirka 15 miljarder euro i förmåner.

FPA:s år 2018 -publikationen

Länken till bokslutsuppgifterna hittar du på publikationens ingångssida.