Visualisering visar FPA:s utgifter för den sociala tryggheten

Ett nytt visualiseringsverktyg illustrerar hur utgifterna för den sociala tryggheten fördelas. Uppgifterna kan granskas utifrån förmånsgrupp, kommun och landskap.

Det är fråga om en interaktiv datavisualisering som beskriver kostnaderna för den sociala trygghet som FPA betalar för och hur kostnaderna fördelas mellan kommunerna och landskapen. Genom visualiseringen kan man gestalta den helhet kostnaderna utgör och hur de är dimensionerade.

– Med hjälp av visualiseringsverktyget kan man jämföra den ekonomiska betydelsen av olika förmåner på olika håll i landet. Samtidigt kan man bedöma vilken betydelse det kommer att få inom olika områden om man gör ändringar i förmånerna, säger forskare Timo Hujanen vid FPA, som har sammanställt materialet för visualiseringen.

– Exempelvis skulle en höjning av förmånerna för barnfamiljer gagna i synnerhet landskapen Nyland och Österbotten, medan en höjning av pensionerna skulle gagna Östra och Norra Finland, berättar Hujanen.

Visualiseringen kan utnyttjas t.ex. i beredningen av en totalreform av den sociala tryggheten. Den fungerar som ett verktyg t.ex. för politiker, tjänstemän, sakkunniga inom kommunsektorn och journalister. Också skolor och läroinrättningar kan använda verktyget.

FPA:s unika registermaterial som underlag

Visualiseringen av FPA:s utgifter för den sociala tryggheten bygger på FPA:s unika registermaterial för år 2018.

– FPA är en unik finländsk producent av data över den sociala tryggheten. Syftet med visualiseringen är att erbjuda våra data i överskådlig form säger Hennamari Mikkola, som är chef för FPA:s forskningsenhet.

Visualiseringen finns på finska, svenska och engelska. 

Mer än en tredjedel av FPA-förmånerna betalas ut till städerna

Genom visualiseringen ser man bland annat att mer än en tredjedel av FPA-förmånerna betalas ut till städerna.

År 2018 betalade FPA totalt ut inemot 15 miljarder euro. Av förmånsutgifterna betalades 10,4 miljarder ut till invånarna i urbana kommuner. Resten betalades ut till tätorter (2 miljarder euro) och till glesbygdskommuner (1,8 miljarder euro). 

Finlands totala utgifter för den sociala tryggheten uppgick 2018 till ca 70 miljarder euro. Utgifterna för de sociala trygghetsförmåner som FPA betalade ut utgjorde ungefär en femtedel av detta.

Testa visualiseringen av FPA:s utgifter för den sociala tryggheten Visualiseringen

Kolla också in det visualiseringsverktyg över de totala kostnaderna för kommunala social- och hälsovårdstjänster som FPA tagit fram tidigare kela.fi/sotenrahapuu.