Den nya modellen för arbetskraftsservice tas i bruk 2.5 – så här kan den påverka utbetalningen FPA-förmånerna

När den nya modellen för arbetskraftsservice tas i bruk i maj ska arbetslösa arbetssökande få mera individuellt stöd än tidigare, framför allt i början av arbetslösheten. Också i fortsättningen ska den arbetssökande regelbundet söka jobb för att bevara rätten till sin arbetslöshetsförmån. Karenserna blir dock kortare.

En ny modell för arbetskraftsservice tas i bruk 2.5.2022. I fortsättningen bedöms situationen och möjligheterna att söka jobb individuellt för de arbetslösa arbetssökandena. För den arbetssökande utarbetas en egen sysselsättningsplan som ska följas.

När en person blir arbetslös och anmäler sig som arbetssökande ordnar TE-tjänster eller en sakkunnig i kommunen ett möte genast i början av arbetslösheten och en sysselsättningsplan görs upp tillsammans med den arbetslösa. Efter detta ordnas möten till en början varannan vecka. Avsikten är att varje arbetssökande ska få sådant stöd och sådana tjänster som han eller hon behöver.

Jobb ska sökas som överenskommet

I den nya modellen ska den arbetslösa söka jobb enligt sysselsättningsplanen för att bevara rätten till sin arbetslöshetsförmån. Den arbetssökande kan själv välja vilka jobb han eller hon söker. En arbetslös som har sökt jobb tillräckligt aktivt och följt sysselsättningsplanen kan inte förlora sin arbetslöshetsförmån och beloppet av förmånen sänks inte.

Utgångspunkten är att den arbetslösa ska söka fyra jobb per månad, men antalet påverkas av de jobb som står till buds samt av personens funktionsförmåga. Avvikelse från detta kan göras till exempel på grund av arbetsoförmåga.

Jobbsökningen ska regelbundet rapporteras i TE-tjänsters e-tjänst. En rapporteringsperiod är vanligtvis en månad.

Karenserna blir kortare

En arbetssökande som inte söker jobb på överenskommet sätt kan få en påminnelse från TE-tjänster.

Om den arbetssökande inte söker jobb efter det här kan TE-tjänster förelägga honom eller henne en kort karens under vilken arbetslöshetsförmån inte betalas överhuvudtaget. Karensen är dock endast 5 eller 10 dagar i stället för nuvarande 60 dagar.

Den arbetssökande kan tillfälligt förlora arbetslöshetsförmånen om han eller hon upprepade gånger låter bli att söka jobb på överenskommet sätt. Om en arbetssökande vägrar ta emot en säker arbetsmöjlighet kan personen få en karens på 45 dagar. För närvarande är karensen 90 dagar.

FPA betalar arbetslöshetsförmån på basis av TE-tjänsters eller kommunens arbetskraftspolitiska utlåtande. Likaså slutar FPA att betala ut arbetslöshetsförmånen om TE-tjänster ger ett karensutlåtande. Efter en kort karens behöver man inte ansöka om arbetslöshetsförmån på nytt.

Se minneslistan för arbetslösa arbetssökande.

Läs mer