Uppsagda personer som fyllt 55 år får ett nytt omställningsskydd – tilläggsdagarna med arbetslöshetsförmån slopas

Målet är att förbättra situationen på arbetsmarknaden för personer som fyllt 55 år genom en ny modell för omställningsskydd. I helheten ingår en omställningspenning och frivillig omställningsutbildning för den uppsagda arbetstagaren. För arbetsgivarna innebär detta en ny omställningsskyddspremie. Samtidigt stiger åldersgränsen för rätten till tilläggsdagar med arbetslöshetsförmån för personer som är födda 1963 och 1964, och tilläggdagarna slopas helt för personer som är födda senare. I och med att tilläggsdagarna slopas försvinner också den självriskpremie för utkomstskyddet för arbetslösa som tagits ut av arbetsgivarna.

Vid ingången av 2023 tas en ny modell för omställningsskydd i bruk för uppsagda arbetstagare. Omställningsskyddet omfattar en omställningspenning, rätt till utbildning och längre sysselsättningsledighet än vanligt.

Den uppsagda arbetstagaren kan ansöka om omställningsskydd om hans eller hennes arbetsavtal har sagts upp av ekonomiska orsaker eller av produktionsorsaker 1.1.2023 eller senare och arbetstagaren har fyllt 55 år före uppsägningen. Dessutom ska arbetstagaren ha varit anställd hos samma arbetsgivare minst fem år.

Arbetslöshetskassorna betalar ut omställningspenningen, motsvarande ungefär en månads lön, till den uppsagda arbetstagaren. Om arbetstagaren inte hör till en arbetslöshetskassa kan han eller hon ansöka om omställningspenning hos FPA.

Arbetstagaren kan få omställningspenning från arbetslöshetskassan även om han eller hon blivit medlem i kassan strax före uppsägningen. Det är således möjligt att få omställningspenning också då man inte har varit medlem i kassan tillräckligt länge för att få inkomstrelaterad dagpenning.

Omställningspenningen inverkar inte på arbetslöshetsförmåner eller andra förmåner, med undantag av utkomststödet. Utbetalning av omställningspenning förutsätter inte att arbetslösheten har börjat, utan penningen kan betalas ut redan under uppsägningstiden.

Det är frivilligt för den uppsagda arbetstagaren att delta i omställningsutbildning. Utbildningen skaffas av TE-byrån eller NTM-centralen och utbildningens längd är högst 6 månader.

Den avlönade sysselsättningsledigheten för arbetstagare som sagts upp av ekonomiska orsaker eller av produktionsorsaker är 5 dagar längre än vanligt för dem som omfattas av omställningsskyddet.

Den uppsägande arbetsgivaren betalar en ny omställningsskyddspremie

Omställningsskyddet finansieras av Sysselsättningsfonden genom avgifter som tas ut av arbetsgivarna. Hälften av omställningsskyddet finansieras med den nya omställningsskyddspremie som tas ut av den uppsägande arbetsgivaren. Den andra hälften finansieras genom en höjning av den arbetslöshetsförsäkringspremie som alla arbetsgivare betalar.

Den nya omställningsskyddspremien kan tas ut av arbetsgivare som av ekonomiska orsaker eller av produktionsorsaker säger upp en arbetstagare som fyllt 55 år och som varit anställd hos samma uppsägande arbetsgivare minst 5 år. De minsta arbetsgivarna måste inte betala premien.

En uppsägande arbetsgivare är skyldig att betala omställningsskyddspremie om den lönesumma som utgör grunden för arbetslöshetsförsäkringspremien överstiger den undre gräns som fastställts året innan arbetstagaren sägs upp. 2022 är lönesummans nedre gräns cirka 2,2 miljoner euro.

Tilläggsdagarna med arbetslöshetsförmån slopas stegvis

Tilläggsdagarna med arbetslöshetsförmån, den så kallade pensionsslussen, har gjort det möjligt att till arbetslösa i åldern 61–62 år betala inkomstrelaterad dagpenning efter maximitiden på 300–500 dagar ända tills personen fyller 65 år. Åldersgränsen för tilläggsdagar höjs för personer födda 1963 från nuvarande 61–62 år till 63 år och för personer födda 1964 till 64 år. Möjligheten till tilläggsdagar för personer födda 1965 eller senare slopas helt. Betalningen av tilläggsdagar upphör 2030 för alla ålderskategorier.

Eftersom åldersgränsen för tilläggsdagar höjs, höjs också åldern för när arbetsgivarens självriskpremie för utkomstskyddet för arbetslösa inte längre tas ut för personer födda 1963 och 1964. Sysselsättningsfonden tar ut premien av uppsägande och permitterande arbetsgivare.

Ändringen som gäller åldern då arbetsgivares självriskpremier inte längre tas ut motsvarar också höjningen av den allmänna pensionsåldern.

I och med att tilläggsdagarna med arbetslöshetsförmån slopas och det nya omställningsskyddet införs tas arbetsgivares självriskpremier inte längre ut för arbetstagare som är födda 1965 eller senare.


Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning för att öka sysselsättningen bland personer som fyllt 55 år:  RP 62/2022 rd