Förmåner som är bundna till folkpensionsindexet höjs med 3,5 % i augusti

Riksdagen har godkänt en extra justering av folkpensionsindexet som gäller från och med 1.8.2022. Höjningen på 3,5 % gäller bland annat folkpension, handikappförmåner, arbetsmarknadsstöd och utkomststöd.

Största delen av FPA-förmånerna är bundna till folkpensionsindexet. Folkpensionsindexet följer det levnadskostnadsindex som Statistikcentralen årligen räknar ut på basis av prisuppgifterna för de viktigaste varorna och tjänsterna.

I normala fall justeras folkpensionsindexet en gång varje år så att det justerade indexet gäller från och med januari, men nu görs en extra indexjustering som gäller 1.8–31.12.2022. På det sättet vill man trygga förmånstagarnas köpkraft då inflationen stiger.

Det poängtal för folkpensionsindexet (1674) som för närvarande gäller har beräknats utifrån tredje kvartalet 2021. I den extra indexjusteringen beräknas poängtalet utifrån levnadskostnadsindexet för första kvartalet 2022, varvid poängtalet för folkpensionsindexet stiger med 3,5 %. Det betyder att poängtalet för folkpensionsindexet för tiden 1.8–31.12.2022 kommer att vara 1733.

Den extra indexjusteringen ökar FPA:s förmånsutgifter med uppskattningsvis 90 miljoner euro år 2022 och 10 miljoner år 2023.

Garantipensionen höjs med 30 euro

Förmåner som är bundna till folkpensionsindexet är bland annat folkpension, garantipension, arbetsmarknadsstöd och grunddagpenning samt utkomststödets grunddel.

En ensamståendes fulla folkpension stiger i början av augusti från 679,50 euro till 703,45 euro och garantipensionen från 855,48 euro till 885,63 euro per månad.

Även handikappförmånen höjs i början av augusti. Grundbeloppet av vårdbidrag för pensionstagare stiger till exempel från 73,00 euro till 75,58 euro per månad.

Arbetsmarknadsstödet eller grunddagpenningen som betalas till arbetslösa är från och med augusti 35,72 euro per dag (nu 34,50 euro per dag).

Den grunddel av utkomststödet som betalas till en ensamboende stiger med 18,15 euro per månad och för ensamförsörjare stiger grunddelen med 20,70 euro per månad.

Den vårdpenning enligt stödet för hemvård av barn som betalas för ett barn under 3 år stiger från 350,27 euro till 362,61 euro per månad.

Minimibeloppet av sjukdagpenningen stiger med cirka en euro från 29,67 euro till 30,71 euro per dag.

Studiepenningen höjs mer på en gång

Studiepenningens belopp justeras årligen enligt folkpensionsindexet i början av det nya läsåret i augusti. I år höjs studiepenningen 1.8 med 5,7 %, eftersom höjningen omfattar både den normala och den extra indexjusteringen.

Studiepenningen för en studerande som fyllt 18 år och som bor självständigt är nu 253,69 euro per månad.  Från och med augusti är den 268,23 euro per månad.

Årssjälvrisken för läkemedelskostnader höjs inte

Den extra indexjusteringen gäller undantagsvis dock inte årssjälvrisken för läkemedelskostnader (det så kallade takbeloppet) som fortfarande är 592,16 euro per kalenderår. Den extra indexjusteringen gäller inte heller det allmänna bostadsbidraget eller bostadsbidraget för pensionstagare.

Nästa justering sker 1.1.2023

Den extra justeringen av folkpensionsindexet påverkar inte indexjusteringen som kommer att göras i början av nästa år. FPA fastställer folkpensionsindexet för 2023 på normalt sätt i oktober.

Ytterligare information