Bidragsfusk

Med bidragsfusk avses att kunden medvetet försöker få en förmån utan
grund eller till ett för stort belopp. Det är fråga om bidragsfusk till exempel
om kunden ger FPA felaktiga uppgifter eller förfalskar en handling.
Att undanhålla uppgifter anses också vara bidragsfusk.

Principen är att den som söker en förmån är skyldig att ta reda på vilka omständigheter som inverkar på hans eller hennes rätt att få förmånen och att meddela FPA de uppgifter som behövs.

I den här rapporten presenteras statistikuppgifter för åren 2018, 2019, 2020 och 2021.
I rapporterna har de misstankar om bidragsfusk statistikförts som FPA har behandlat
och som lett till att kunden har hörts med anledning av misstankarna.

Läs mer