Återkrav

En återkravssituation uppstår alltid om en förmån har betalats utan grund eller till överstort belopp.

Innan ett återkravsärende avgörs och beslut om återkrav fattas hörs parten i fråga. Hörandet sker vanligen skriftligen.

För hörandet uppställs en tidsfrist. För förmånstagaren eller dennas representant redogörs för de omständigheter som har lett till att en förmån har betalats till överstort belopp och hur stort beloppet är. Förmånstagaren eller dennas representant bereds möjlighet att ge sitt bemötande inte bara om ovan nämnda omständigheter utan också om till exempel återbetalningen. Hörandet anses ha verkställts då förmånstagaren eller dennas representant har beretts tillfälle att bli hörd. Ett ärende som gäller återkrav avgörs även om vederbörande motsätter sig ett återkrav.

Ett beslut om återkrav kan utfärdas genast då förmånstagaren har gett sitt bemötande eller tidsfristen för hörandet har löpt ut. Något beslut om återkrav utfärdas ändå inte om förmånstagaren har överklagat det förmånsbeslut på vilket överbetalningarna grundar sig. I sådana fall utfärdas beslutet om återkrav först efter det att besvären har avgjorts och förmånsbeslutet har vunnit laga kraft.

När en förmån blivit överbetald på grund av ett felaktigt beslut ska beslutet rättas innan återkravet avgörs.

Om återkrav utfärdas ett skriftligt beslut. Beslutet kan verkställas genast då det har vunnit laga kraft.
När ett återkravsbeslut verkställs måste preskriberingen av fordringarna iakttas. Preskriberade fordringar återkrävs inte.

Ett överbetalat belopp återkrävs vanligtvis som ett engångsbelopp som ska betalas inom skälig tid.
Om det belopp som återkrävs inte har betalats tillbaka inom tidsfristen och FPA:s betal-ningsuppmaningar inte har lett till resultat, kan FPA hänskjuta verkställigheten av beslutet om återkrav till utsökningsmyndigheterna.