Avvikande läkemedelsspecifik självrisk

SFL 5 kap. 9 a §

En läkemedelsspecifik självrisk får undantagsvis tas ut för varje påbörjad behandlingsvecka, om en läkemedelsmängd som motsvarar högst tre månaders behandling med ett läkemedel som används vid behandling av sjukdom måste köpas i flera expedierade satser av medicinska eller terapeutiska orsaker eller till följd av läkemedelspreparatets farmaceutiska egenskaper eller om det är fråga om ett dosdispenserat läkemedel eller ett preparat enligt 9 § 5 momentet där den ersättningsberättigande mängd som köps på en och samma gång har begränsats på basis av preparatets pris. Då uppgår den läkemedelsspecifika självrisk som avses i 5 § 2 momentet 2 punkten till 0,38 euro och den läkemedelsspecifika självrisk som avses i 8 § 1 momentet till 0,21 euro för varje påbörjad behandlingsvecka.

Genom förordning av statsrådet får närmare bestämmelser utfärdas om de situationer där en avvikande läkemedelsspecifik självrisk enligt 1 momentet kan tas ut.

Den avvikande läkemedelsspecifika självrisken är för varje påbörjad behandlingsvecka

 • 0,38 euro i den högre specialersättningsklassen
 • 0,21 euro vid tilläggsersättning.

Den avvikande läkemedelsspecifika självrisken gäller vid expediering av en läkemedelsmängd som motsvarar högst 3 månaders behandling:

 • När ett läkemedel som omfattas av högre specialersättning lämnas ut till kunden tas en självrisk på 0,38 euro ut av kunden för varje påbörjad behandlingsvecka. Självrisken är 1/12 av den självrisk som motsvarar 3 månaders behandling (4,50 euro).
 • När ett läkemedel som ger rätt till tilläggsersättning lämnas ut till kunden tas en självrisk på 0,21 euro ut för varje påbörjad behandlingsvecka. Självrisken är ca 1/12 av den självrisk som motsvarar 3 månaders behandling (2,50 euro).

Den avvikande läkemedelsspecifika självrisken gäller endast de läkemedel som nämns i statsrådets förordning:

 • klozapin
 • peritonealdialysvätskor
 • medicinskt syre
 • sådana läkemedelspreparat som på grund av läkemedelpreparatets hållbarhet eller andra farmaceutiska egenskaper måste expedieras i flera satser
 • dyra läkemedel där den ersättningsberättigande mängd som köps på en och samma gång har begränsats på grund av preparatets pris.
 • läkemedel som expedieras dosdispenserade, när
  • den försäkrades medicinering har kontrollerats i syfte att eliminera onödig medicinering, dubbel medicinering och medicinering med oönskade interaktioner,
  • en övergång till dosdispensering vid långvarig läkemedelsbehandling är medicinskt motiverad,
  • läkaren har gjort en anteckning om en övergång till dosdispensering på receptet, och
  • sådana dosdispenserade läkemedel väljs vars pris per enhet är förmånligt och läkemedlen expedieras i satser som motsvarar två veckors behandling, om det inte finns en grundad anledning att förfara på annat sätt.
 • sådana läkemedelspreparat som läkemedelsförskrivaren enligt eget övervägande bestämt att ska expedieras i flera satser av terapeutiska skäl.

Den avvikande läkemedelsspecifika självrisken tas ut i samband med expedieringen av varje läkemedelssats och för varje påbörjad behandlingsvecka. Behandlingstidens längd (antalet behandlingsveckor) beräknas utifrån doseringsanvisningen. En avvikande läkemedelsspecifik självrisk tas dock alltid ut för minst en behandlingsvecka.

Till försäljningstillstånden för klozapinpreparat hänför sig ett villkor enligt vilket preparaten på en och samma gång får ordineras högst till den mängd som behövs mellan två blodkontroller. Blodkontroll bör göras minst en gång i månaden. Enligt föreskrift om expediering av läkemedel (2/2016) från Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet ska apoteket försäkra sig om att de villkor som ingår i försäljningstillståndet är uppfyllda.

Exempel: Om ett klozapinpreparat lämnas ut till kunden med specialersättning eller tilläggsersättning i en mängd som beräknats för 29 dagar utifrån doseringsanvisningarna, tas en avvikande läkemedelsspecifik självrisk ut av kunden för varje påbörjad behandlingsvecka, dvs. 5 veckor (29 dagar: 7 dagar = 4,14 veckor, avrundat 5 veckor).

Till de läkemedelspreparat som på grund av sin hållbarhet eller andra farmaceutiska egenskaper måste expedieras i flera satser hör till exempel läkemedelspreparatet Duodopa, antibiotika som bereds på apoteket samt smärtpumpar och insulinpumpar. I detta sammanhang avser hållbarhet preparatets hållbarhet efter beredning, inte preparatets hållbarhetstid.

Exempel: Om kunden köper preparatet Duodopa med specialersättning eller tilläggsersättning i en mängd som beräknats för 21 dagar utifrån doseringsanvisningarna, tas en avvikande läkemedelsspecifik självrisk ut av kunden för varje påbörjad behandlingsvecka, dvs. 3 veckor.

Exempel: Om en kund köper ett "dyrt läkemedel" med specialersättning eller tilläggsersättning till en mängd som motsvarar en månads behandling ska en avvikande läkemedelsspecifik självrisk tas ut av honom eller henne för varje påbörjad behandlingsvecka.

Till exempel i fråga om en läkemedelsmängd som motsvarar en behandlingstid på 30 dygn tas en avvikande läkemedelsspecifik självrisk ut för varje påbörjad behandlingsvecka, dvs. för 5 veckor.

Läkemedel som omfattas av avvikande läkemedelsspecifik självrisk prissätts på apoteken separat från andra läkemedel som skilda inköp.

13.3.2017 (SF-anvisningar för apotek punkt 6.4.1)

Mer information