Begrepp: Statistik över militärunderstöd

Statistiska enheter

Beslut om militärunderstöd

Alla ansökningar om militärunderstöd handläggs och avgörs inom i försäkringsdistrikten. Ett beslut om militärunderstöd är antingen ett positivt beslut eller ett avslagsbeslut. Genom ett beslut kan man också dra in utbetalningen av militärunderstödet.

Mottagaren får ett beslut om justering av militärunderstödet, ifall det sker ändringar i grunderna för ansökan. Mottagaren ges ett beslut om indragning ifall militärunderstödet avbryts, rätten till militärunderstödet upphör eller villkoren för utbetalning av förmånen av någon annan orsak inte uppfylls.

Mottagare av militärunderstöd

Mottagare av militärunderstöd är den person som militärunderstöd betalas till under en viss statistikperiod. Mottagaren kan vara den värnpliktige som fullgör sin värnplikt eller en anhörig till denne.

FPA betalar militärunderstöd till värnpliktiga som fullgör beväringstjänst eller civiltjänst samt till deras anhöriga under tjänstgöringstiden. Med värnpliktig avses också en person som inkallats till reservens repetitionsövningar. Militärunderstöd betalas också till personer som fullgör frivillig militärtjänst samt till deras anhöriga.

Faktorer som beskriver mottagarna av och kostnaderna för militärunderstöd

Region

Mottagarens boendekommun vid årets slut antecknas som boendekommun. Vid landskapsklassificeringen ingår uppgifterna om personer bosatta utomlands endast i talen för hela landet. Befolkningsuppgifterna grundar sig på FPA:s databas om allmänna uppgifter. Statistikföringstidpunkten är årets slut.

Ålder

Åldern avser mottagarens ålder vid statistikårets slut.